Tiểu luận Công tác lập kế hoạch năm học của Hiệu trưởng trường THPT Mỹ Việt - Năm học 2017-2018

(Bản scan)

1. Lý do chọn đề tài 1.1. Lý do pháp lý

Căn cứ điều 54 Luật Giáo dục số 38/2005/QH11 ban hành ngày 14 tháng 6 năm 2005 quy định “Hiệu trưởng là người chịu trách nhiệm quản lý các hoạt động của nhà trường”.

Căn cứ khoản 1 Điều 19 của điều lệ Trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học Ban hành kèm theo Thông tư số: 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu trưởng “Xây dựng quy hoạch phát triển nhà trường; xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học; bảo cáo, đánh giá kết quả thực hiện trước Hội đồng trường và các cấp có thẩm quyền”.

Căn cứ công văn số 3718/BGDĐT-GDTrH ngày 15 tháng 8 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 20172018, mục B.I.1 quy định “Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, linh hoạt, sáng tạo chương trình, kế hoạch giáo dục, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giáo dục”.

Căn cứ công văn số 3120/GDĐT-TrH ngày 28 tháng 8 năm 2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2017-2018 quy định về công tác giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm: “Năm học 2017 - 2018 là năm học tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của hiệu trưởng, phát huy tính tích cực, chủ động của tổ chuyên môn trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường; sự tự chủ trong thực hiện chương trình...”.

Những căn cứ cơ bản về mặt pháp lý ở trên giúp hiệu trưởng xây dựng kế hoạch năm học và triển khai việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 - 2018 đến từng bộ phận, cá nhân trong nhà trường được biết và thực hiện.pdf 32 trang chauphong 18/08/2022 10300
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Tiểu luận Công tác lập kế hoạch năm học của Hiệu trưởng trường THPT Mỹ Việt - Năm học 2017-2018", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

File đính kèm:

  • pdftieu_luan_cong_tac_lap_ke_hoach_nam_hoc_cua_hieu_truong_truo.pdf