Tiểu luận Xử lý tình huống một Hiệu trưởng và một Kế toán vi phạm việc thu, chi tài chính tại trường THCS Trà Thọ, huyện Tây Trà, tỉnh Quảng Ngãi

(Bản scan)

Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong sạch, có năng lực,

phẩm chất đạo đức tốt là một vấn để rất quan trọng, được Đăng và Nhà nước ta hết

sức quan tâm. Sở dĩ vẫn để nảy được để cập nhiều vì nó không chỉ xuất phát từ vai

trò, vị trí hết sức quan trọng của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong công

cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc, đáp ứng yêu cầu của quá trình xây dựng vả nâng

cao hiệu lực, hiệu quả của nền hành chính Nhà nước, mà nó còn xuất phát từ những

hạn chế, yếu kém về chất lượng của một bộ phận trong đội ngũ này ở không ít địa

phương, ngành, cơ quan. đơn vị.

 

Một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức vẫn còn những hạn chế và thiếu

sót nhất định. Về chỉnh trị, tư tưởng, còn có cán bộ, công chức, viên chức còn dao

động, suy giảm niềm tin đối với Đảng, với chế độ XHCN, với công cuộc đổi mới

của đất nước ta hiện nay. Về phẩm chất đạo đức và lỗi sống, còn có cán bộ, công

chức thoái hóa, biến chất, lợi dụng chức quyền để tham những, làm giàu phi pháp,

quan liêu, cửa quyền, sách nhiễu nhân dân, gây ảnh hưởng tới phẩm chất tốt đẹp

của người cán bộ, đáng viên, từ đó làm suy giảm niễm tỉn của nhân dân đối với sự

lãnh đạo của Đảng và Nhà nước ta. Một trong những nguyên nhân cơ bản của

những hạn ché, thiểu sót nói trên chủ yếu là do: Khi đi vào cơ chế thị trường, mở

rộng giao lưu quốc tế, trước sự cám dỗ của tiển tài, vật chất, những đòn tiến công

hiểm độc của các thế lực thù địch, nhiều cán bộ đã lơi lỏng tu dưỡng, rên luyện,

phẩn đầu, né tránh tự phê bình và phê bình nên bị chủ nghĩa cá nhân lấn át. Bên

cạnh đó, công tác cản bộ của nhiều cấp ủy và tổ chức Đảng bị buông lỏng, yếu kém

và có những sai phạm cả về quan điểm và phương pháp, ngoài ra công tác tư tưởng,

công tắc lý luận, công tác tổ chức, cán bộ có những yêu kém, bắt cập. Tổ chức bộ

máy công kểnh, chồng chéo, kém hiệu lực vả hiệu quả. Một bộ phận không nhỏ cán

bộ, công chức thoái hóa biến chất, thiếu năng lực. Kỷ luật cán bộ, công chức, viên

chức là một nội dung thuộc công tác quản lý hành chính Nhả nước.

pdf 18 trang chauphong 22/08/2022 13480
Bạn đang xem tài liệu "Tiểu luận Xử lý tình huống một Hiệu trưởng và một Kế toán vi phạm việc thu, chi tài chính tại trường THCS Trà Thọ, huyện Tây Trà, tỉnh Quảng Ngãi", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

File đính kèm:

  • pdftieu_luan_xu_ly_tinh_huong_mot_hieu_truong_va_mot_ke_toan_vi.pdf