Tiểu luận Giải quyết khiếu nại của giáo viên trường Mầm non B, phường A

(Bản scan)

Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đã khẳng định “Đổi mới

căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam theo hướng chuẩn hóa, hiện đại

hóa, xã hội hóa và hội nhập quốc tế, trong đó, đổi mới cơ chế quản lý giáo

dục, phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục là khâu then

chốt" và “Giáo dục và đào tạo có sứ mệnh nâng cao dân trí, phát triển nguỗn

nhân lực, bỗi đưỡng nhân tài, góp phần quan trọng xây dụng đất nước, xây

dựng nên văn hóa và con người Việt Nam”. Chiến lược phát triển kinh tế - xã

hội 2011 - 2020 đã định hướng: “Phát triển và nâng cao chất lượng nguồn

nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao là một đột phá chiến lược”.

 

Một thực trạng thường thấy là các nhà quản lý giáo dục mặc đù hiểu

rõ tắm quan trọng của công tác kiểm tra, đánh giá, nhưng thường không coi

trọng đầu tư đúng mức cho công tác nảy, còn chủ quan thiếu độ tin cậy khoa

học nên hạn chế nhiều đến hiệu quả của việc theo đối, đánh giá đặc biệt là

việc khiếu nại về quyền và lợi ích của giáo viên, nhân viên.

 

Để giải quyết thành công những phản ứng, khiếu nại này là điều không

 

thể đơn giản, đòi hỏi chúng ta phải nhận biết một cách chính xác nguồn gốc

nảy sinh và từ đó đưa ra hướng giải quyết hợp lý, kịp thời.

Kết thúc lớp bồi đưỡng nghiệp vụ cộng tác viên thanh tra giáo dục, tôi nhận

thức được nhiều vấn để về lý luận và thực tiễn trong đổi mới công tác thanh

tra. Đồng thời cũng nhận thức được, muốn đạt hiệu quả cao trong quản lý cần

phải nắm chắc các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản dưới luật, vận

dụng sáng tạo, kết hợp linh hoạt với thực tiễn cuộc sống để giải quyết các vấn

đề liên quan đến nhiệm vụ được giao. Quá trình công tác quản lý giáo dục

mầm non nhiều năm ở phòng Giáo dục - Đào tạo và cùng với kiến thức đã

được tiếp thu, tôi chọn viết tiểu luận cuối khóa cho vấn đề: “Giải quyết khiẩu

nại của giáo viên trường Mầm non B phường 4”

pdf 13 trang chauphong 22/08/2022 5060
Bạn đang xem tài liệu "Tiểu luận Giải quyết khiếu nại của giáo viên trường Mầm non B, phường A", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

File đính kèm:

  • pdftieu_luan_giai_quyet_khieu_nai_cua_giao_vien_truong_mam_non.pdf