Tiểu luận Công tác quản lý chất lượng đội ngũ giáo viên tại trường Mầm non Cam Lập, xã Cam Lập, Thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa - Năm học 2018-2019

(Bản scan)

1.1. Lý do pháp lý

Đảng và Nhà nước ta coi giáo dục là quốc sách hàng đầu, bởi vì giáo dục có vai trò quan trọng trọng trong chiến lược xây dựng con người, chiến lược phát triển kinh tế của đất nước. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng đã xác định: "Cùng với khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, Nghị quyết đại hội đại biểu lần thứ IX của Đảng đã nhấn mạnh: "Phát triển giáo dục đào tạo là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, là điều kiện để phát huy nguồn nhân lực, là yếu tố cơ bản để phát triển xã hội và tăng trưởng kinh tế bền vững". Đứng trước tình hình mới. Ngày 4-11-2013, Tại Hội nghị lần thứ 8, Ban chấp hành Trung ương đảng khóa XI đã ban Nghị quyết số 29-NQ/TW) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, càng thể hiện rõ tầm quan trọng của sự nghiệp giáo dục - đào tạo.

Sự nghiệp giáo dục có nhiệm vụ đào tạo, xây dựng những thế hệ con người mới có đủ tài năng, phẩm chất và bản lĩnh để đưa đất nước thoát khỏi tình trạng nghèo đói, tiến lên đuổi kịp sự phát triển của thế giới.

Trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo, người giáo viên có vị trí quan trọng, là người trực tiếp hình thành nhân cách, tổ chức và trang bị tri thức cho học sinh. Nghị quyết đại hội ban chấp hành trung ương Đảng lần thứ 2 khóa VIII đã nói rõ "Giáo viên là nhân tố quyết định sự nghiệp giáo dục". Sự nghiệp giáo dục đào tạo thành công và phát triển đòi hỏi người giáo viên phải đảm bảo vừa hồng vừa chuyên, có đủ phẩm chất và năng lực.

Chỉ thị 40-CTTW ngày 15 tháng 6 năm 2004 có nêu mục tiêu thực hiện chiến lược phát triển giáo dục: Xây dựng đội ngũ nhà giáo được chuẩn hóa, đảm bảo chất lượng, đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đặc biệt chủ trọng nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất lối sống, lương tâm, tay nghề của nhà giáo, Để đạt được mục tiêu đó, cần phải “Chú trọng bồi dưỡng, nâng cao trình độ, chất lượng đội ngũ nhà giáo...”pdf 28 trang chauphong 20/08/2022 10581
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Tiểu luận Công tác quản lý chất lượng đội ngũ giáo viên tại trường Mầm non Cam Lập, xã Cam Lập, Thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa - Năm học 2018-2019", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

File đính kèm:

  • pdftieu_luan_cong_tac_quan_ly_chat_luong_doi_ngu_giao_vien_tai.pdf