Tiểu luận Hiệu trưởng xây dựng và phát triển mối quan hệ giữa nhà trường với ban đại diện cha mẹ học sinh trường Tiểu học Uyên Hưng - Thị xã Tân Uyên - Tỉnh Bình Dương

(Bản scan)

1. Lý do chọn đề tài 1.1. Lý do pháp lý

Căn cứ điều lệ trường tiểu học. Ban hành kèm theo thông tư số 41/2010/TT - BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Căn cứ điều lệ ban đại diện cha mẹ học sinh. Ban hành kèm theo thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Căn cứ thông tư số 29/2012/TT- BGDĐT ngày 10/09/2012: quy định tài trợ cho các cơ sở giáo dục.

Căn cứ theo kế hoạch năm học 2016 – 2017 của Hiệu trưởng trường tiểu học Uyên Hưng - thị xã Tân Uyên - Bình Dương.

Căn cứ theo kế hoạch hoạt động năm học 2016 – 2017 của Ban đại diện cha mẹ học sinh trường tiểu học Uyên Hưng. Kèm theo biên bản kỳ họp Ban đại diện cha mẹ học sinh ngày 05/10/2016,

1.2. Lý do lý luận

Trên địa bàn thị xã Tân Uyên tôi, nơi nào mà việc xây dựng và phát triển tốt mối quan hệ giữa nhà trường với Ban đại diện cha mẹ học sinh và các lực lượng giáo dục khác ngoài xã hội, thì nơi ấy có điều kiện cơ sở vật chất thuận lợi cho giáo dục đào tạo phát triển, đồng thời hạn chế được những khó khăn, những mâu thuẫn trong quá trình giáo dục, Cụ thể như: Trường tiểu học Tân Phước Khánh, trường tiểu học Uyên Hưng, trường tiểu học Thái Hòa, trường tiểu học Thạnh Phước,... Thực tế cũng cho thấy những trường này nhờ sự phối hợp ấy tốt khi nhà trường đóng vai trò chủ đạo, vì vậy người Hiệu trưởng cần phải nắm vững cơ sở lý luận về việc tổ chức, xây dựng và phát triển mối quan hệ giữa nhà trường với Ban đại diện cha mẹ học sinh và các lực lượng giáo dục khác một cách có hệ thống, phải biết phân tích tình hình nhà trường một cách đầy đủ và khách quan, nắm vững tình hình địa phương, để tổ chức tốt sự phối hợp và phát triển các lực lượng giáo dục nhằm huy động mọi lực lượng tham gia vào công tác giáo dục của nhà trường góp phần tích cực vào việc nâng cao chất lượng giáo dục cho học sinh.pdf 31 trang chauphong 18/08/2022 3440
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Tiểu luận Hiệu trưởng xây dựng và phát triển mối quan hệ giữa nhà trường với ban đại diện cha mẹ học sinh trường Tiểu học Uyên Hưng - Thị xã Tân Uyên - Tỉnh Bình Dương", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

File đính kèm:

  • pdftieu_luan_hieu_truong_xay_dung_va_phat_trien_moi_quan_he_giu.pdf