Tiểu luận Xử lý tình huống sai phạm về công tác tổ chức thi và quản lý điểm tại một trường THPT thuộc ngành giáo dục và đào tạo

(Bản scan)

Giáo dục và Đào tạo luôn giữ một vai trò đặc biệt trong thời kỳ CNH —

HĐN đất nước quan trọng và cần thiết đối với sự phát triển của mỗi con người

và của xã hội. Vốn con người bao gồm toàn bộ thẻ lực, trí lực, phẩm chất vẻ đạo

đức, về nhân cách. Vốn đó nhờ giáo dục đào tạo mà có. Nó làm con người trở

nên có ích, có giá trị, có chất lượng góp phần tăng trưởng kinh tế và phát triển

xã hội.

 

Con người được vũ trang bằng những tri thức hiện đại sẽ là động lực cơ bản

của sự phát triển kinh tế - xã hội. Do vậy giáo dục, đảo tạo giữ vai trò cốt tử đối

với mỗi quốc gia, phát triển giáo dục phải đi trước phát triển kinh tế. Cần giải

quyết tốt vấn đề giáo viên, tăng cường đầu tư cho giáo đục, cải tiến cách dạy và

học. Quan tâm đặc biệt đến việc phát triển giáo dục vùng nông thôn, miễn núi,

hải đảo. Quyết tâm xây dựng một nên giáo đục đậm đà sắc thái Việt Nam.

 

Giáo dục và đào tạo là một quá trình truyền đạt và lĩnh hội những trỉ thức,

kỹ năng, kỹ xảo và những kinh nghiệm nhằm chuẩn bị cho con người bước vào

cuộc sống lao động và sinh hoạt xã hội; là một nhu cầu tất yếu của xã hội loài

người, đảm bảo cho sự tồn tại và phát triển của con người và xã hội.

 

Trong giáo dục và đào tạo, công việc “ Kiểm tra — đánh giá” là một hoạt

động thường xuyên nhằm đánh giá kết quả học tập, lĩnh hội tri thức của từng cá

nhân trong mỗi cấp học, đồng thời cũng là cách thức để tuyển chọn những cá

nhân có đủ các yêu cầu để bước vào bậc học cao hơn so với trình độ hiện có.

“Kiểm tra - đánh giá” là một hoạt động hết sức phức tạp, nó luôn tiềm ân những

nguy cơ sai lắm, thiếu chính xác. Vì vậy để xác định được các nguyên nhân tiểm

ân dẫn đến những sai phạm trong quá trình tổ chức thi và nhập điểm thi là một

công việc hết sức khó khăn đối với những, người làm công tác quản lý giáo dục.

Vì thế, trong khuôn khổ của một đề tải xử lý tình huống về Quản lý nhà nước

đối với ngành và lĩnh vực, tôi đã chọn đề tài “ Xứ [ý đình huống sai phạm về

công tác tổ chức thỉ và quản lý điểm tại Trường THPT" đề làm nội dung

nghiên cứu của đề tài lớp Bồi dưỡng nghiệm vụ cộng tác viên thanh tra giáo dục,

pdf 21 trang chauphong 23/08/2022 10980
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Tiểu luận Xử lý tình huống sai phạm về công tác tổ chức thi và quản lý điểm tại một trường THPT thuộc ngành giáo dục và đào tạo", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

File đính kèm:

  • pdftieu_luan_xu_ly_tinh_huong_sai_pham_ve_cong_tac_to_chuc_thi.pdf