Tiểu luận Quản lý công tác phối hợp giữa nhà trường và cha mẹ học sinh nhằm nâng cao chất lượng giáo dục tại trường THPT Tân Đông - Năm học 2018-2019

(Bản scan)

1. Lý do pháp lý: | Dáng ta đã khẳng định “ Giáo dục là sự nghiệp của toàn dân”. Điều 3 chương 1 Luật giáo dục ghi rõ ; “ hoạt động giáo dục được thực hiện theo nguyên lý học phải đi đối với hành, giáo dục phải kết hợp với lao động sản xuất, lý luận phải gắn với thực tiễn, giáo dục nhà trường phải kết hợp với gia đình và xã hội”. Điều 93 đến điều 98 chương VI đã qui định trách nhiệm của nhà trường, gia đình và xã hội đối với công tác giáo dục và thể hiện ý nghĩa quan trọng của sự phối hợp nhà trường - gia đình- xã hội thực hiện một cách đồng bộ thì chất lượng giáo dục được nâng lên, ngược lại sự phối hợp không ăn khớp thì sẽ gây cản trở hoặc khó khăn trong quá trình hình thành nhân cách học sinh.

Thông tư số : 12/201YTT-BGD ngày 28 tháng 03 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, tại Điều 25, Điều 46 có những quy định như sau : nhà trường phải chủ động phối hợp thường xuyên và chặt chẽ với gia đình và xã hội để xây dựng môi trường giáo dục thống nhất nhằm thực hiện mục tiêu, nguyên lý giáo dục. Mỗi lớp có

một Ban đại diện cha mẹ học sinh để phối hợp giáo viên chủ nhiệm lớp trong việc giáo dục học sinh. Mỗi trường có một Ban đại diện cha mẹ học sinh gồm một số thành viên do các Ban đại diện cha mẹ học sinh từng lớp cử ra để phối hợp với nhà trường thực hiện các hoạt động giáo dục, Nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh từng lớp, từng trường trung học thực hiện theo Điều lệ của Ban đại | diện cha mẹ học sinh.

Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 11 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ giáo dục đào tạo, tại điều 8, Điều 13 có qui định như sau : Cha mẹ học sinh phải có trách nhiệm với nhà trường trong việc quản lý, giáo dục và thực hiện nhiệm vụ do Ban đại diện cha mẹ học sinh đề ra. Phối hợp với giáo viên chủ nhiệm, các giáo viên bộ

môn của lớp để chăm sóc, quản lý, động viên học sinh tích cực, tự giác học tập, rèn luyện đạo đức, tuân thủ quy định của Điều lệ và nội quy nhà trường. Hiệu trưởng và giáo viên chủ nhiệm lớp phải thực hiện hỗ trợ các hoạt động của cha mẹ học sinh theo nội dung đã được thống nhất trong cuộc họp Ban đại diện cha mẹ học sinh đầu năm học. Tham gia các cuộc họp định kỷ với Ban đại diện cha mẹ học sinh trường, Bari đại diện cha mẹ học sinh lớp, chủ động phối hợp với Ban đại diện và cha mẹ học sinh về công tác quản lý của nhà trường, biện pháp phối hợp giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vận động học sinh bỏ học trở lại lớp, giải quyết kiến nghị của cha mẹ học sinh; góp ý kiến đối với hoạt động của các Ban đại diện cha mẹ học sinh. Tiếp tục triển khai các giải pháp để thực hiện các nội dung của Nghị quyết số : 29 - NQ/TW ngày (04/102013 nêu rõ: “ Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu

cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế"đã được hội nghị Trung ương 8 (khóa XI) thông qua.pdf 22 trang chauphong 22/08/2022 280
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Tiểu luận Quản lý công tác phối hợp giữa nhà trường và cha mẹ học sinh nhằm nâng cao chất lượng giáo dục tại trường THPT Tân Đông - Năm học 2018-2019", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

File đính kèm:

  • pdftieu_luan_quan_ly_cong_tac_phoi_hop_giua_nha_truong_va_cha_m.pdf