Tiểu luận Hiệu trưởng quản lý hoạt động viết sáng kiến kinh nghiệm tại trường THPT Gò Đen - Năm học 2017-2018

(Bản scan)

Theo Nghị định 56/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày, ngày 09 tháng 06 năm 2015 về giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức, vấn đề sáng kiến là điều kiện buộc phải có cho việc đánh giá và xếp loại viên chức. Cụ thể, theo các Điều 25, Điều 26 và Điều 27, viên chức muốn được xếp một trong ba loại Hoàn thành nhiệm vụ, Hoàn thành tốt nhiệm vụ, Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đều phải thoả mãn Điểm đi của Điều 25 là: “Có ít nhất 01 công trình khoa học, đề án, đề tài hoặc sáng kiến được áp dụng và mang lại hiệu quả trong việc thực hiện công tác chuyên môn, nghề nghiệp được cấp có thẩm quyền công nhận". Nay, Nghị định 88/2017/CP-NĐ, ngày 27 tháng 7 năm 2017 vừa ban hành, chỉ sửa đổi các Điều 26, 27 của Nghị định 56/2015, cụ thể là xếp loại viên chức ở mức Hoàn thành tốt nhiệm vụ và mức Hoàn thành nhiệm vụ không cần điều kiện "Có ít nhất 01 công trình khoa học, đề án, đề tài hoặc sáng kiến được áp dụng và mang lại hiệu quả..." nữa. Như vậy, theo Nghị định này viên chức muốn được xếp loại mức Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ vẫn phải có sáng kiến.

| Theo Nghị định 91/2017/NĐ-CP, ngày 31 tháng 07 năm 2017 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng theo Điều 9 danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở được xét tặng cho các cá nhân đạt tiêu chuẩn của Lao động tiên tiến và “Có sáng kiến để tăng năng suất lao động, tăng hiệu quả công tác được cơ sở công nhận hoặc có đề tài nghiên cứu khoa học đã nghiệm thu được áp dụng tại cơ quan, tổ chức, đơn vị...”. Như vậy, thiếu sáng kiến thì sẽ không đạt viên chức xuất sắc, không được công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua.

| Theo thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT, ngày 22 tháng 10 năm 2009 về việc ban hành Quy định đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, trung học phổ thông thì báo cáo kinh nghiệm hay sáng kiến của giáo viên là nguồn minh chứng cho Tiểu chuẩn 3: Năng lực dạy học,

Với những cơ sở pháp lý trên thì việc viết Sáng kiến kinh nghiệm (SKKN) để giáo viên được xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và đạt danh hiệu Chiến sĩ thụ đua các сар.pdf 22 trang chauphong 18/08/2022 3200
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Tiểu luận Hiệu trưởng quản lý hoạt động viết sáng kiến kinh nghiệm tại trường THPT Gò Đen - Năm học 2017-2018", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

File đính kèm:

  • pdftieu_luan_hieu_truong_quan_ly_hoat_dong_viet_sang_kien_kinh.pdf