Tiểu luận Giải quyết khiếu nại về việc xét thi đua trường THCS A, Thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

(Bản scan)

Quản lý Nhà nước là hoạt động quản lý xã hội mang tính quyền lực

Nhà nước, sử dụng hệ thống pháp luật Nhà nước để điều chỉnh hành vi con

người trên tắt cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, nhằm thoả mãn nhu cầu

của con người, đuy trì sự ôn định và phát triển xã hội, xây dựng con người

phát triển toàn diện, có lý tưởng, đạo đức, tỉnh tổ chức và kỷ luật, ý thức cộng

đồng và tính tích cực, làm chủ trí thức hiện đại, tư duy sáng tạo, kỹ năng thực

hành, tác phong công nghiệp. Với nhiệm vụ chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích

hợp pháp, chính đáng của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh Ngành

Giáo dục và Đảo tạo Thành phố Trà Vinh. Công tác Khiếu nại, tổ cáo có vai

trò đặc biệt quan trọng đối với mọi người. Đảng và Nhà nước đã chỉ rõ quan

điểm “Dân là gốc”, tạo điều kiện để “Dân biết, dân bản, dân làm, dân kiểm

tra”, thực hiện quyển dân chủ của nhân đân. Vì thể mọi người đều có quyền

khiếu nại, quyền tố cáo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về những việc

làm trái pháp luật của cơ quan nhà nước hoặc bất cứ cá nhân nào. Khiếu nại,

tố cáo là hình thức dân chủ trực tiếp để mọi người tham gia quản lý nhà nước,

quản lý xã hội, bảo vệ lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ

quan, tổ chức và công dân thực hiện nghiêm minh việc thi hành pháp luật.

 

Nhận thức được tắm quan trọng của vấn để này, Đảng và Nhà nước

luôn coi trọng công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và tạo điều kiện thuận lợi

để nhân dân thực hiện đầy đủ quyên khiếu nại, tố cáo của mình và tham gia

giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước.

 

Tuy nhiên hiện nay một số trường thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo

Thành phố Trà Vinh, tình trạng người tham gia khiếu nại, tố cáo rất nhiều.

Nguyên nhân công tác quản lý của cán bộ một số đơn vị còn lõng léo, thiếu

trách nhiệm xử lý một số công việc nghiêng về cảm tính, không thực thi theo

pháp luật và quy trình, trình tự của luật khiếu nại, tố cáo. Điển hình như năm

học 2017-2018 về công tác thi đua khen thưởng cuối năm Trường THCS A

Thành phó Trả Vinh đã có giáo viên Định Kim T là nguyên đơn yêu cầu với

nhiễu nội dung và lý do, tổ cáo gửi đến Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu

giải quyết.

pdf 13 trang chauphong 23/08/2022 9800
Bạn đang xem tài liệu "Tiểu luận Giải quyết khiếu nại về việc xét thi đua trường THCS A, Thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

File đính kèm:

  • pdftieu_luan_giai_quyet_khieu_nai_ve_viec_xet_thi_dua_truong_th.pdf