Tiểu luận Công tác xây dựng cảnh quan môi trường “Xanh, sạch, đẹp, an toàn” ở trường Tiểu học Phước Hậu B - Năm học 2017-2018

(Bản scan)

Lý do chọn đề tài 1.1. Lý do pháp lý

Quyết định số 129/2007/QĐ - TTg ngày 12tháng 8 năm 2007 của thủ tướng chỉnh phủ) Ban hành quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước đã quy định tại mục 2 về bài trí khuôn viên công sở: “Cơ quan phải có biển tên được đặt tại công chính, trên đó ghi rõ tên gọi đầy đủ bằng tiếng Việt và địa chỉ của cơ quan Phòng làm việc phải có biển tên ghi rõ tên đơn vị, họ và tên, chức danh cán bộ công chức, viên chức. Việc sắp xếp, bài trí phòng làm việc phải bảo đảm gọn gàng, ngăn nắp, khoa học, hợp lý.Không lập bàn thờ, thắp hương, không đun, nấu trong phòng làm việc. Cơ quan có trách nhiệm bố trí khu vực để phương tiện giao thông của cán bộ, công chức, viên chức và của người đến giao dịch, làm việc”.

Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 Ban hành điều lệ trường tiểu học quy định: Trường tiểu học có phòng truyền thống lưu giữ những tài liệu, hiện vật có liên quan tới việc thành lập và phát triển của nhà trường để phục vụ nhiệm vụ giáo dục truyền thống cho giáo viên, nhân viên và học sinh. Trường tiểu học chọn một ngày trong năm làm ngày truyền thống của trường.

Ngày 23 tháng 07 năm 2008 Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ra chỉ thị số 40/2008/CTBGDĐT Về việc phát động phong trào thi đua; “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong các nhà trường phổ thông giai đoạn 2008-2013. Nội dung xây dựng có 5 tiêu chí, trong đó tiêu chí đầu tiên đó là: Xây dựng trường lớp xanh, sạch, đẹp, an toàn.

Hàng năm dựa vào công văn số 1741/BGDĐT-GDTrH ngày 05/3/2009 V/v hướng dẫn đánh giá kết quả phong trào thi đua: “Xây dựng trường học thiện, học sinh tích cực”, ban chỉ đạo của huyện, tỉnh đã tiến hành đánh giá phân loại và xây dựng chỉ đạo điểm cho một số trường đạt hiệu quả cao.

Quyết định số 4458/QĐ-BGDĐT Ban hành qui định về xây dựng trường học an toàn. phòng chống tai nạn, thương tích trong đó qui định rõ tiêu chuẩn của trường học an toàn, phòng chống tai nạn, thương tích. Trên tinh thần đó hàng năm cơ quan giáo dục đã phối hợp với cơ quan công an, xây dựng mô hình: “Trường học an toàn về ANTT và cán bộ giáo viên, học sinh đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, công đoàn các cấp cũng đã phát động phong trào xây dựng: “Cơ quan văn minh an toàn, sạch đẹp” nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm cho toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên và các em học sinh trong việc xây dựng ngôi nhà chung ngày càng phát triển. .pdf 20 trang chauphong 20/08/2022 9760
Bạn đang xem tài liệu "Tiểu luận Công tác xây dựng cảnh quan môi trường “Xanh, sạch, đẹp, an toàn” ở trường Tiểu học Phước Hậu B - Năm học 2017-2018", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

File đính kèm:

  • pdftieu_luan_cong_tac_xay_dung_canh_quan_moi_truong_xanh_sach_d.pdf