Tiểu luận Công tác xã hội hóa giáo dục tại trường THPT Nguyễn Việt Hồng - Năm học 2016-2017

(Bản scan)

1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1.1.Lý do pháp lý

Căn cứ Nghị Quyết TW4 khóa VII, Nghị Quyết TW2 khóa VIII và Điều 12, Luật giáo dục năm 2010 về Xã hội hóa sự nghiệp giáo dục;

Căn cứ Nghị định Số: 148/2007/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện.

Căn cứ Nghị định Số: 69/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 và Số: 59/2014/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường;

Căn cứ Chỉ thị số 02/2008/CT-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Về đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Căn cứ Thông tư số 135/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính: Hướng dẫn Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường;

Căn cứ Thông tư Số: 35/2011/TT-BGDĐT Quy định về trao và nhận học bổng, trợ cấp cho người học trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Căn cứ Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017 của phòng Giáo dục trung học, Sở giáo dục và đào tạo TP Cần Thơ về công tác vận động xã hội hóa giáo dục;

Căn cứ vào phương hướng nhiệm vụ năm học 2016- 2017 của Trường THPT Nguyễn Việt Hồng về công tác vận động xã hội hóa giáo dục; 1.2. Lý do lý luận

1.2.1 Mục đích của Xã hội hóa giáo dục: Nghị Quyết TW4 khóa VII, Nghị Quyết TW2 khóa VIII, và Luật giáo dục 2010 đã xác định nội hàm của khái niệm xã hội hóa giáo dục (XHHGD). - Theo đó XHHGD là phương thức làm giáo dục, là việc huy động toàn xã hội làm giáo dục, động viên các tầng lớp nhân dân góp phần xây dựng nền giáo dục dưới sự quản lý của Nhà nước bao gồm: + Vận động và tổ chức sự tham gia rộng rãi của nhân dân, của toàn xã hội vào sự nghiệp giáo dục.pdf 19 trang chauphong 18/08/2022 10940
Bạn đang xem tài liệu "Tiểu luận Công tác xã hội hóa giáo dục tại trường THPT Nguyễn Việt Hồng - Năm học 2016-2017", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

File đính kèm:

  • pdftieu_luan_cong_tac_xa_hoi_hoa_giao_duc_tai_truong_thpt_nguye.pdf