Tiểu luận Giải quyết khiếu nại về thi đua khen thưởng của giáo viên tại trường TH D, tỉnh Trà Vinh

(Bản scan)

Luật Giáo dục của Quốc Hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt

Nam số 38/2005/QHI! ngày 14 tháng 6 năm 2005, ở điều 9 có nêu: “Phái

triển Giáo dục là quốc sách hàng đầu nhằm nắng cao dân trí, đào tạo nhân

lực, bội dưỡng nhân tài...". Vừa qua Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 04 tháng

11 năm 2013 là Nghị quyết “về đổi mới căn bán, toàn diện Giáo dục và Đảo

tạo, đáp ứng yêu cảu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị

trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế". Nghị quyết đã nhắn

mạnh: Thực sự coi Giáo dục - Đảo tạo là quốc sách hàng đầu, nhận thức sâu

sắc trong Giáo dục -- Đào tạo cùng với khoa học công nghệ là nhân tố quyết

định tăng trưởng kinh tế xã hội, đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho sự phát triển.

Muốn làm được điều đó trước hết Giáo dục phải bảo đảm nguồn nhân lực đáp

ứng nhu cầu trước mắt và lâu dải, phải có đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý

đạt chuân về chuyên môn, nghiệp vụ, tâm huyết với nghề và đảm đương được

nhiệm vụ. Nguồn nhân lực hoạt động trong ngành Giáo dục — Đào tạo, là

nguôn nhân lực yêu cầu có chất lượng cao và có ý nghĩa quyết định đầu ra của

Giáo dục — Đào tạo.

 

Thực tế, trong các năm học gần đây, số lượng vụ việc khiếu kiện vượt

cấp đã giảm; các vụ khiếu kiện bức xúc gây gắt đã được giải quyết thỏa đáng;

trách nhiệm của các cấp quản lý giáo dục trong công tác giải quyết khiếu nại

được nâng lên, tạo niềm tin vững chắc cho đội ngũ giáo viên, cho nhân dân

đối với cơ quan quản lý giáo dục.

 

Giải quyết tốt công tác khiếu nại là một trong những giải pháp quan

trọng góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quán lý, tăng cường mối quan hệ

giữa Nhả nước, công dân. Trong điều kiện dân chủ được mở rộng thì quyền

khiếu nại của công dân càng được mở rộng và không ngừng phát huy.

pdf 14 trang chauphong 23/08/2022 11200
Bạn đang xem tài liệu "Tiểu luận Giải quyết khiếu nại về thi đua khen thưởng của giáo viên tại trường TH D, tỉnh Trà Vinh", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

File đính kèm:

  • pdftieu_luan_giai_quyet_khieu_nai_ve_thi_dua_khen_thuong_cua_gi.pdf