Tiểu luận Quản lý xây dựng kế hoạch năm học tại trường THCS Thị trấn Cái Nhum, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long - Năm học 2017-2018

(Bản scan)

1. Lý do chọn chủ đề: 1.1. Lý do pháp lý:

- Thông tư số 29/2009/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về chuẩn hiệu trưởng trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học nêu rõ một trong những năng lực quản lý nhà trường của hiệu trưởng là "Tổ chức xây dựng kế hoạch của nhà trường phủ hợp với tầm nhìn chiến lược và các chương trình hành động của nhà trường"

- Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành theo thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 03 năm 2011 có quy định một trong các nhiệm vụ của hiệu trưởng là "Xây dựng quy hoạch phát triển nhà trường; xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học".

- Các văn bản của Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Long, Phòng Giáo dục và Đào tạo Mang Thít về thực hiện nhiệm vụ năm học cũng chỉ đạo các hiệu trưởng hàng năm đều phải xây dựng và quản lý việc thực hiện các kế hoạch hoạt động của nhà trường.

Do đó, việc quản lý xây dựng kế hoạch năm học đúng đắn, kịp thời, có tính khả thi là một yêu cầu cần thiết trong hoạt động quản lý và cũng là một nhiệm vụ quan trọng của người hiệu trưởng đã được quy định trong các văn bản pháp lý nêu trên. 1.2. Lý do lý luận:

- Kế hoạch là toàn bộ những điệu vạch ra một cách có hệ thống về những công việc dự định làm trong một thời gian nhất định, với mục tiêu, cách thức, trình tự, thời hạn tiến hành".

- Kế hoạch có vai trò quan trọng đối với công tác quản lý, kế hoạch chỉ ra con đường đi cho các nhà quản lý và các thành viên của nhà trường. Từ đó, giúp họ biết phải sử dụng các phương tiện như thế nào, đóng góp gì để đạt mục tiêu đề ra. Kể hoạch là cơ sở phối hợp hành động giữa các cá nhân và đơn vị, là cơ sở thống nhất trong hành động tập thể, Kế hoạch còn là cơ sở cho việc tổ chức, việc kiểm tra đánh giá. Mục đích của kế hoạch là đảm bảo cho sự phát triển của nhà trường theo từng mốc thời gian.

- Xây dựng kế hoạch là sự xác định một cách có căn cứ khoa học những mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ về sự phát triển một quá trình và định ra những phương tiện cơ bản đã có và sẽ có trong tương lại để thực hiện có kết quả những mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đó.pdf 24 trang chauphong 18/08/2022 5460
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Tiểu luận Quản lý xây dựng kế hoạch năm học tại trường THCS Thị trấn Cái Nhum, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long - Năm học 2017-2018", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

File đính kèm:

  • pdftieu_luan_quan_ly_xay_dung_ke_hoach_nam_hoc_tai_truong_thcs.pdf