Tiểu luận Giải quyết khiếu nại của giáo viên yêu cầu được công nhận danh hiệu thi đua

(Bản scan)

| Thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2017-2018. Trong đó có một số nhiệm vụ trong tâm như:

- Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, triển khai thực hiện có hiệu quả, sáng tạo việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, triển khai chương trình hành động của Bộ GD và ĐT, thực hiện Nghị quyết số 29NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khoá XI về việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo...

- Tăng cường nền nếp, kỷ cương và chất lượng, hiệu quả công tác trong các trường trung học cơ sở, chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, ý thức, trách nhiệm của công dân đối với xã hội, cộng đồng của học sinh, nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông.

- Tập trung đổi mới phong cách, nâng cao hiệu quả công tác quản lý đối với các trường trung học cơ sở theo hướng tăng cường phân cấp quản lý, thực hiện quyền tự chủ của nhà trường trong việc thực hiện kế hoạch giáo dục của don vi

Qua đó để thực hiện tốt mục tiêu nhiệm vụ đề ra thì công tác quản lý giáo dục đóng vai trò hết sức quan trọng, trong đó có công tác thanh, kiểm tra nhằm rút kinh nghiệm, chấn chỉnh sai lệch và ngăn chặn các sai phạm, thiếu sốt có thể xảy ra hoặc phát huy nhân tố tích cực, phòng ngừa, xử lý các vị phạm, góp phần thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ, hoàn thiện cơ chế quản lý, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của nhà nước, các quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan tổ chức và công dân. Công tác này đã góp phần không nhỏ trong hoạt động quản lý trong thời gian qua ở các cơ sở giáo dục đặc biệt là đối với cấp THCS. Với những lý do trên, băng hiểu biết, vốnpdf 9 trang chauphong 19/08/2022 6241
Bạn đang xem tài liệu "Tiểu luận Giải quyết khiếu nại của giáo viên yêu cầu được công nhận danh hiệu thi đua", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

File đính kèm:

  • pdftieu_luan_giai_quyet_khieu_nai_cua_giao_vien_yeu_cau_duoc_co.pdf