Luận án Xác định và kiểm soát các nhân tố ảnh hưởng chất lượng thông tin kế toán trong môi trường ứng dụng hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP) tại các doanh nghiệp Việt Nam

TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI

Thông tin kế toán, mô tả vấn đề tài chính doanh nghiệp, là kết quả của hệ thống

thông tin kế toán. Nó được cung cấp cho nhà quản lý các cấp trong doanh nghiệp,

hội đồng quản trị và người sử dụng bên ngoài doanh nghiệp để họ ra quyết định phù

hợp. Chất lượng thông tin kế toán là vấn đề cực kỳ quan trọng vì nó ảnh hưởng trực

tiếp tới chất lượng và hiệu quả quyết định của người sử dụng thông tin.

Trong những năm gần đây, có rất nhiều gian lận trong báo cáo tài chính được công

bố ví dụ Enron, WorldCom, Tyco, Xerox v.v. Sự gian lận này đã dẫn tới thiệt hại tài

chính rất lớn đối với các nhà đầu tư, và đặc biệt nó có thể dẫn tới sự phá sản của

công ty. Vì vậy vấn đề chất lượng thông tin kế toán được quan tâm hàng đầu trong

hoạt động quản trị, chẳng hạn như ở Mỹ đã ban hành đạo luật Sarbanes Oxley để

đảm chất lượng thông tin tài chính, hoặc các tổ chức nghề nghiệp có hàng loạt các

nghiên cứu và báo cáo về các khuôn mẫu, chuẩn mực để đảm bảo chất lượng thông

tin kế toán.

Hệ thống hoạch định các nguồn lực doanh nghiệp ERP (enterprise resource planing

–ERP) là thuật ngữ được Gartner Group of Stamford, CT, USA sử dụng từ những

năm đầu của thập niên 70 của thế kỷ trước (1970s) nhằm mô tả hệ thống phần mềm

doanh nghiệp được hình thành và phát triển từ những hệ thống quản lý và kiểm soát

kinh doanh giúp doanh nghiệp hoạch định và quản lý các nguồn lực bên trong và

bên ngoài doanh nghiệp. Mức độ hiệu quả trong hoạt động của hệ thống ERP là dựa

chủ yếu vào các thông tin thu thập, xử lý về các nguồn lực, trong đó có nguồn lực

tài chính. Ngược lại, quá trình thực hiện hoạt động ERP cũng chính là quá trình xử

lý thông tin, tiền đề tạo thông tin tài chính, kế toán. Vì vậy chất lượng thông tin kế

toán là một trong những nhân tố tác động tới chất lượng hoạt động của hệ thống

ERP, và đồng thời là thước đo đánh giá hiệu quả hoạt động của hệ thống ERP.

pdf 219 trang chauphong 19/08/2022 1840
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Luận án Xác định và kiểm soát các nhân tố ảnh hưởng chất lượng thông tin kế toán trong môi trường ứng dụng hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP) tại các doanh nghiệp Việt Nam", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

Tóm tắt nội dung tài liệu: Luận án Xác định và kiểm soát các nhân tố ảnh hưởng chất lượng thông tin kế toán trong môi trường ứng dụng hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP) tại các doanh nghiệp Việt Nam

Luận án Xác định và kiểm soát các nhân tố ảnh hưởng chất lượng thông tin kế toán trong môi trường ứng dụng hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP) tại các doanh nghiệp Việt Nam
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
  
NGUYỄN BÍCH LIÊN 
XÁC ĐỊNH VÀ KIỂM SOÁT CÁC NHÂN TỐ 
ẢNH HƯỞNG CHẤT LƯỢNG THÔNG TIN KẾ TOÁN 
TRONG MÔI TRƯỜNG ỨNG DỤNG HỆ THỐNG 
HOẠCH ĐỊNH NGUỒN LỰC DOANH NGHIỆP (ERP) 
TẠI CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM 
LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ 
Chuyên ngành: Kế toán 
Mã ngành: 62.34.30.01 
HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS NGUYỄN VIỆT 
Năm 2012 
 LỜI CAM ĐOAN 
Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Kết quả nêu trong 
luận án là trung thực và chưa từng được công bố trong bất cứ công trình 
nghiên cứu nào. 
NGUYỄN BÍCH LIÊN 
MỤC LỤC 
Trang phụ bìa 
Lời cam đoan 
Mục lục 
Danh mục viết tắt 
Danh mục bảng biểu 
Danh mục hình vẽ 
PHẦN MỞ ĐẦU ...................................................................................................... 1 
CHƯƠNG 1. CHẤT LƯỢNG THÔNG TIN KẾ TOÁN TRONG MÔI TRƯỜNG 
ERP .......................................................................................................................... 13 
1.1 HỆ THỐNG HOẠCH ĐỊNH NGUỒN LỰC DOANH NGHIỆP ERP .......... 13 
1.1.1. Qúa trình hình thành, phát triển và định nghĩa hệ thống ERP................. 13 
1.1.2. Đặc điểm cơ bản của hệ thống ERP ....................................................... 15 
1.1.3. Lợi ích ERP ............................................................................................ 20 
1.1.4. Hạn chế của ERP .................................................................................... 23 
1.1.5. Phân loại phần mềm ERP ........................................................................ 24 
1.2. CHẤT LƯỢNG THÔNG TIN KẾ TOÁN TRONG MÔI TRƯỜNG ERP ..... 26 
1.2.1. Chất lượng thông tin ................................................................................ 26 
1.2.2. Chất lượng thông tin kế toán .................................................................. 32 
1.2.2.1. Quan điểm hội đồng chuẩn mực kế toán tài chính Hoa kỳ FASB . 34 
1.2.2.2. Quan điểm hội đồngchuẩn mực kế toán quốc tế IASB .................. 35 
1.2.2.3. Quan điểm hội tụ IASB- FASB ...................................................... 37 
1.2.2.4. Quan điểm chuẩn mực kế toán Việt Nam ...................................... 38 
1.2.2.5. Theo tiêu chuẩn của COBIT ........................................................... 39 
1.2.3. Lựa chọn của luận án về tiêu chuẩn chất lượng thông tin thông tin kế toán 
trong môi trường ERP ......................................................................... 40 
1.3. ẢNH HƯỞNG CỦA ERP TỚI CHẤT LƯỢNG THÔNG TIN KẾ TOÁN ... 43 
1.3.1. Ảnh hưởng của ERP tới hệ thống thông tin kế toán ................................ 43 
1.3.2. Ảnh hưởng của ERP tới chất lượng thông tin kế toán ............................ 47 
 CHƯƠNG 2. XÁC ĐỊNH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG CHẤT LƯỢNG 
THÔNG TIN KẾ TOÁN TRONG MÔI TRƯỜNG ERP TẠI CÁC DOANH 
NGHIỆP VIỆT NAM ............................................................................................. 51 
2.1. CÁC QUAN ĐIỂM NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG CHẤT 
LƯỢNG THÔNG TIN KẾ TOÁN ........................................................................... 51 
2.1.1. Quan điểm sản phẩm cần phù hợp với người sử dụng ........................... 51 
2.1.2. Quan điểm thông tin là một sản phẩm và bị ảnh hưởng bởi qui trình tạo 
sản phẩm ............................................................................................. 52 
2.1.3. Quan điểm TQM và mô hình PSP/IP ...................................................... 52 
2.1.4. Mô hình hệ thống hoạt động – quan điểm kết hợp kỹ thuật và xã hội ... 54 
2.1.5. Nhận xét các quan điểm ảnh hưởng nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng chất 
lượng thông tin kế toán ....................................................................... 57 
2.2. ỨNG DỤNG MÔ HÌNH HỆ THỐNG HOẠT ĐỘNG ĐỂ XÂY DỰNG MÔ 
HÌNH NGHIÊN CỨU.................................................................................... 60 
2.2.1. Lý do chọn mô hình hệ thống hoạt động để xây dựng mô hình nghiên cứu 
............... .................................................................................................. 60 
2.2.2. Hệ thống ERP dưới góc nhìn của hệ thống hoạt động ............................ 64 
2.2.3. Ứng dụng mô hình hệ thống hoạt động trong phân tích nhân tố ảnh hưởng 
chất lượng thông tin kế toán trong môi trường ERP .......................... 68 
2.3. ĐẶC ĐIỂM ỨNG DỤNG ERP TẠI VIỆT NAM .......................................... 91 
2.3.1. Đặc điểm phần mềm ERP tại Việt Nam ................................................. 91 
2.3.2. Đặc điểm qui mô các doanh nghiệp ứng dụng ERP ................................ 93 
2.3.3. Đặc điểm nhà tư vấn và triển khai ERP tại Việt Nam ............................. 94 
2.3.4. Đặc điểm quản lý của các doanh nghiệp Việt Nam ................................ 96 
2.3.5. Đặc điểm xử lý thông tin và hoạt động kế toán tại Việt Nam ................. 98 
2.3.6. Đặc điểm con người và văn hóa doanh nghiệp Việt Nam ....................... 99 
2.3.7. Đặc điểm quản lý nhà nước và giám sát .................................................. 100 
2.3.8. Kết luận chung đặc điểm ứng dụng ERP tại ViệtNam ảnh hưởng tới nhân 
tố ảnh hưởng chất lượng thông tin kế toán ......................................... 101 
2.4. NHẬN DIỆN CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG CHẤT LƯỢNG THÔNG TIN 
KẾ TOÁN TRONG MÔI TRƯỜNG ERP TẠI CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT 
NAM .................................................................................................................... 102 
2.5. KHẢO SÁT, PHÂN TÍCH VÀ KẾT LUẬN CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG 
CHẤT LƯỢNG THÔNG TIN KẾ TOÁN TRONG MÔI TRƯỜNG ỨNG DỤNG 
ERP TẠI CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM ................................................. 105 
2.5.1. Thiết kế câu hỏi khảo sát ......................................................................... 105 
2.5.2. Câu hỏi và giả thiết nghiên cứu ............................................................... 107 
2.5.3. Phân tích kết quả khảo sát ....................................................................... 108 
2.5.3.1. Phân tích độ tin cậy thang đo và dữ liệu khảo sát .......................... 108 
2.5.3.2. Phân tích sự khác biệt quan niệm giữa các đối tượng khảo sát về nhân 
tố ảnh hưởng chất lượng thông tin kế toán trong môi trường ERP tại 
các doanh nghiệp Việt Nam ............................................................ 112 
2.5.3.3. Đánh giá tổng quát trung bình các thành phần nhân tố .................. 117 
2.5.3.4. Phân tích khám phá nhân tố mới .................................................... 121 
2.5.4. Kết luận và bài học từ kết quả nghiên cứu .............................................. 131 
CHƯƠNG 3. KIỂM SOÁT CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG CHẤT LƯỢNG 
THÔNG TIN KẾ TOÁN TRONG MÔI TRƯỜNG ERP TẠI DOANH 
NGHIỆP VIỆT NAM ....................................................................................... 136 
3.1. KIỂM SOÁT NỘI BỘ VÀ MÔ HÌNH KIỂM SOÁT ..................................... 136 
3.2. QUẢN LÝ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ COBIT ..................................... 140 
3.2.1. Quản lý công nghệ thông tin .................................................................. 140 
3.2.2. Khuôn mẫu CobiT .................................................................................. 143 
3.2.3. Qui trình ứng dụng CobiT vào quản lý hệ thống thông tin ..................... 151 
3.3. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG TRIỂN KHAI VÀ 
SỬ DỤNG ERP TẠI CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM ......................... 155 
3.4. XÂY DỰNG KIỂM SOÁT CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG CHẤT LƯỢNG 
THÔNG TIN KẾ TOÁN TRONG MÔI TRƯỜNG ERP TẠI CÁC DOANH 
NGHIỆP VIỆT NAM .................................................................................... 165 
3.4.1. Quan điểm chung về xây dựng giải pháp kiểm soát nhân tố .................. 165 
3.4.2. Kiểm soát nhân tố “Năng lực Ban quản lý và kiến thức nhà tư vấn triển 
khai ERP ............................................................................................. 167 
3.4.3. Kiểm soát nhân tố “Kinh nghiệm, phương pháp của nhà tư vấn triển khai 
và chất lượng dữ liệu” ........................................................................ 170 
3.4.4. Kiểm soát nhân tố “Chất lượng phần mềm ERP” ................................... 181 
3.4.5. Kiểm soát nhân tố “Thử nghiệm hệ thống và huấn luyện nhân viên” .... 182 
3.4.6. Kiểm soát nhân tố “Đảm bảo hệ thống ERP tin cậy” ............................. 190 
3.4.7. Kiểm soát nhân tố “Chính sách nhân sự và quản lý thông tin cá nhân”.193 
3.5. CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẢM BẢO DUY TRÌ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT 
 ..................................................................................................... 194 
3.5.1. Điều kiện xây dựng và duy trì hệ thống kiểm soát .................................. 195 
3.5.2. Vấn đề đào tạo giáo dục .......................................................................... 197 
KẾT LUẬN .................................................................................................. 200 
DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ 
TÀI LIỆU THAM KHẢO 
PHỤ LỤC 
Phụ lục 1. Câu hỏi khảo sát các nhân tố ảnh hưởng chất lượng thông tin kế toán 
tại các doanh nghiệp việt nam trong môi trường ứng dụng ERP.i 
Phụ lục 2. Câu hỏi khảo sát tình hình thực tế kiểm soát ERP tại các doanh 
nghiệp Việt Nam...xii 
Phụ lục 3. Kết quả xử lý đánh giá độ tin cậy thang đo và dữ liệu xvii 
Phụ lục 4. Kết quả phân tích Kruskal – Wallis cho các biến có sự khác biệt 
giữa các đối tượng khảo sát.xxv 
Phụ lục 5. Kết quả xử lý one way –ANOVA các biến có sự khác biệt giữa các 
đối tượng khảo sát..xxxi 
Phụ lục 6. Trung bình thành phần nhân tốxLvi. 
Phụ lục 7. Phân tích khám phá nhân tố..........L. 
Phụ lục 8. Tổng hợp kết quả khảo sát tình hình thực tế kiểm soát ERP tại các 
doanh nghiệp Việt Nam..Lxi 
Phụ lục 9. Các vùng xử lý CNTT của CobiT Lxvi 
Phụ lục 10. Liên kết mục tiêu CNTT và xử lý CNTT.Lxviii 
Phụ lục 11. Danh sách các doanh nghiệp khảo sát vấn đề liên quan ERPLxx 
DANH MỤC VIẾT TẮT 
AICPA: Hiệp hội Kế toán viên công chứng Hoa Kỳ 
CEO: Giám đốc điều hành doanh nghiệp 
CICA (Canadian Institute of Chartered Accountants) Hiệp hội kế toán viên công 
chứng Canada 
CIO: Giám đốc/ quản lý CNTT 
COBIT: (Control Objectives for Information and related Technology): Kiểm 
soát các vấn đề đối với thông tin và kỹ thuật liên quan. 
COSO (the Committee of Sponsoring Organizations of Treadway 
Commission): Ủy ban chống gian lận báo cáo tài chính 
CNTT: Công nghệ thông tin 
FASB (Financial Accounting Standards Board): Hội đồng chuẩn mực kế toán 
tài chính Hoa Kỳ 
IASB (International Accounting Standards Board): Hội đồng chuẩn mực kế 
toán quốc tế 
IT (Information Technology): Công nghệ thông tin 
ERP Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp. 
MRP (Materials Requirement Planning): Hệ thống hoạch định nhu cầu nguyên 
vật liệu 
MRP II (Manufacturing ... trong môi trường ERP tại các doanh nghiệp Việt Nam. Sử dụng kỹ thuật “phân tích 
dựa trên rủi ro”, luận án đã xác định mục tiêu kiểm soát CNTT phù hợp, phân tích 
đặc thù và rủi ro liên quan tới nhân tố trong môi trường ERP, xây dựng các thủ tục 
kiểm soát và xây dựng sơ đồ RACI phân chia trách nhiệm thực hiện các kiểm soát 
này. 
Kết quả nghiên cứu của luận án về các nhân tố và kiểm soát các nhân tố ảnh hưởng 
chất lượng thông tin kế toán trong môi trường ERP tại các doanh nghiệp Việt Nam 
là một đóng góp không chỉ về vấn đề lý luận cho việc xây dựng mô hình nghiên cứu 
nhân tố ảnh hưởng chất lượng thông tin kế toán trong môi trường ERP mà còn là 
một tham khảo có giá trị cho các doanh nghiệp tư vấn, triển khai ERP và doanh 
nghiệp sử dụng ERP trong việc hoạch định, thực hiện triển khai và sử dụng ERP 
nhằm nâng cao chất lượng thông tin kế toán và tránh những bất đồng do quan điểm 
khác nhau trong hoạt động triển khai ERP tại doanh nghiệp. Kết quả nghiên cứu 
cũng là một tham khảo hữu ích cho việc xây dựng các chương trình và nội dung đào 
tạo hệ thống thông tin cho sinh viên ngành kế toán và ngành công nghệ thông tin. 
Hạn chế của luận án là số lượng các mẫu khảo sát mới ở mức tối thiểu, các mẫu 
khảo sát tập trung nhiều tại thành phố Hồ Chí Minh, chỉ có rất ít được thu thập tại 
Hà Nội. Vì vậy kết quả phân tích còn hạn chế về mặt địa lý liên quan. 
Dựa trên kết quả nghiên cứu hiện tại, luận án sẽ tiếp tục phát triển để xây dựng mô 
hình nghiên cứu mối quan hệ giữa các nhân tố ảnh hưởng chất lượng thông tin kế 
toán và xem xét xu thế thay đổi của chất lượng thông tin kế toán theo các nhân tố 
ảnh hưởng trong môi trường ứng dụng ERP tại các doanh nghiệp Việt Nam. 
CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ 
1. Nguyễn Bích Liên, 2004 « Ứng dụng CNTT phục vụ công tác kế toán doanh 
nghiệp và thanh toán của ngân hàng », tạp chí thị trường tài chính và tiền tệ, 
số 158, trang 14-16,18 
2. Nguyễn Bích Liên, Đỗ Phúc, 2010 « An application of data mining to 
revenue cycle in ERP and E-commerce environment », Proceedings of the 
Sixth International Conference on Information Technology for Education 
and Research, do Vietnam National University, HCMC- University of 
Information Technology và FPT University đồng tổ chức. 
3. Nguyễn Bích Liên, Đỗ Phúc, 2010 “Using work system method to indentify 
factors affecting the quality of accounting information in the ERP 
environment”, Proceedings of the Sixth International Conference on 
Information Technology for Education and Research, do Vietnam National 
University, HCMC- University of Information Technology và FPT 
University đồng tổ chức. 
4. Nguyễn Bích Liên, Vũ Quốc Thông, 2011 “Hoạch định nguồn lực doanh 
nghiệp (ERP) từ góc nhìn hệ thống hoạt động”, Tạp chí khoa học Đại học 
mở TP.Hồ Chí Minh, số 4 (22) trang 81-90 
5. Nguyễn Bích Liên, 2011 “Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp và 
chất lượng thông tin kế toán”, Tạp chí Ngân hàng, số 21, 11/2011, trang 34-
39. 
1 
TÀI LIỆU THAM KHẢO 
1. Bộ môn kiểm toán trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, 2010. 
Kiểm soát nội bộ, Nhà xuất bản Phương Đông. 
2. Bộ tài chính, 2002. Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam. 
3. Mekong Capital, 2004. Những Vấn Đề Quan Trọng Khi Đánh Giá Phần 
Mềm Kế Toán Và ERP Ở Việt Nam. 
4. Hoàng Trọng và Chu Mộng Ngọc, 2008. Phân tích dữ liệu nghiên cứu với 
SPSS, Nhà xuất bản Hồng Đức. 
5. Nguyễn Đình Thọ, 2011. Phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh 
doanh - thiết kế và thực hiện, Nhà xuất bản lao động - xã hội. 
6. Nguyễn Ngọc Bích, 2005. Nhận dạng quản lý doanh nghiệp ở Việt Nam. Tạp 
chí nhà quản lý, 08/11/2005. 
7. Trần Thị Giang Tân, 2011. Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc thiết lập các 
quy định về kiểm soát chất lượng cho hoạt động kiểm toán độc lập ở Việt 
Nam. Đề tài nghiên cứu cấp bộ, trường Đại học kinh tế TP Hồ Chí Minh. 
8. Vũ Hữu Đức, 2010. Những vấn đề cơ bản về lý thuyết kế toán. Nhà xuất bản 
Lao Động. 
9. Alter, S., 2002. The work system method for understanding information 
systems and information system research. Communication of the Association 
for Information systems, 9, 90-104. 
10. Alter, S., 2003. 18 Reasons why IT-reliant work systems should replace “the 
IT artifact” as the core subject matter of the IS field. Communication of the 
Association for Information systems, 12, 366-395. 
11. Alter, S. & Sherer, A. S., 2004. A general, but readily adaptable model of 
information system risk. Communication of the Association for Information 
systems, 14, 1-28. 
12. Booth, P., Matolcsy, Z. & Wieder, B., 2000. The impacts of Enterprise 
Resource Planning Systems on Accounting Practice- The Austratian 
Experience. Australian Accounting Review 10 No.3, 4-18. 
2 
13. Brazel, J. F. & Li, D., 2005. The effect of ERP System Implementation on 
usefulness of Accounting Information. Journal of Information System, 
October 2005 
14. Brazel, J. F. & Li, D., 2008. The Effect of ERP System implementations on 
the Management of Earnings and Earnings release Dates. Journal of 
Information System Vol.22 (2), 1-21. 
15. Eppler, M. J. & Wittig, D, 2000. Conceptualizing Information Quality: A 
review of Information Quality Frameworks from the Last Ten Years. 
Proceedings of the 2000 Conference on Information Quality. 
16. Fitz, L. & Carroll, J. The role of Governance in ERP System 
Implementation. 
17. Gelinas, U. J., JR & Dull, R. B., 2008. Accounting Information Systems, 
Canada, Thomson South-Western. 
18. Grabski, S. V., Leech, S. A. & Bai, L. Risks and Controls in the 
Implementation of ERP Systems. The International Journal of Digital 
Accounting Research, 1 No.1, 47-69. 
19. Hair, J. F., Anderson, R. E. & Tatham, R. L. 1990. Multivariate Data 
Analysis with readings, New York Macmillan Publishing Company. 
20. Iivari, N, 2005. the Role of Organizational Culture in Organozational Change 
– Identifying a Realistic Position for prospective IS Research. European 
Conference on Information Systems (ECIS). 
21. IT Governance Institute, 2006a. CobiT Mapping: Overview of International 
IT Cuidance, 2nd Edition. United States Of America. 
22. IT Governance Institute, 2006b. IT control Objectives for Sarbanes - Oxley: 
The role of IT in the Design and Implementation of Internal Control Over 
Financial Reporting 2nd. United States of America. 
23. IT Governance Institute, 2007a. CobiT 4.1. United States of America. 
24. IT Governance Institute, 2007b. IT Governance Implementation Guide: 
Using CobiT and Val IT, United States of America. 
3 
25. Jackson, S. & Philip, G.,2005. Organizational Cultrure and the Management 
of Technology Change: a theoretical Perspective. European Conference on 
Information System (ECIS). 
26. Khalil, O. E. M., Strong, D. M., Kahn, B. K. & Pipino, L. L., 1999. Teaching 
Information Quality in Information Systems Undergraduate Education. 
Informing Science, 2 No, 53-59. 
27. Knight, S.-A. & Burn, J., 2005. Developing a Framework for Assessing 
Information Quality on the World Wide Web. Information Science Journal, 
8, 159-172. 
28. Laudon, K. C. & Laudon, J. P., 1995. Essentials of Management Information 
Systems- Organization and Technology, Prentice Hall. 
29. Lee, Y. W., Strong, D. M., Kahn, B. K. & Wang, R. Y., 2002. AIMQ: 
amethodology for information quality assessment. Information & 
Management 40, 133-146. 
30. Maccallum, R. C., Widaman, K. F., Zhang, S. & Hong, S. 1999. Sample Size 
in Factor Analysis. Psychological Methods, Vol 4. No.1, 84-99. 
31. Marnewick, C. & Labuschagne, L, 2005. A conceptual model for enterprise 
resource planning (ERP). Information Management & Computer Security 13 
No.2. 
32. Mishra Alok, 2008. Achieving Business Benefits From ERP Systems. In: 
Salim, R. & Ferran, C, ed. 2008. Enterprise Resource Planning for Global 
Economies: Managerial Issues and Challenges. IGI Global, p77-93 
33. Moon, Y. B., 2007. Enterprise Resource Planning (ERP): a review of the 
literature. Int.J.Management and Enterprise Development, Vol.4 (3), p235-
264. 
34. Neely, M. P. & Cook, J.,2008. A Framework for Classification of the Data 
and Information Quality Literature and Preliminary Results (1996-2007). 
Preceedings of the Fourteenth Americas Conference on Information Systems, 
2008 Toronto, On, Canada August 14th -17th 2008.: Association for 
Information Systems. 
4 
35. Plant, R. & Willcocks, L., 2007. Critical Success Factors in International 
ERP Implementations: a case rearch approach. Journal of Computer 
Information Systems, spring 2007. 
36. Romney, M. & Steinbart, P., 2006. Accounting Information Systems, United 
States of American, Pearson Prentice Hall. 
37. Saharia, A., Koch, B. & Tucker, R., 2008. ERP Systems and Internal Audit. 
Issues in Information Systems, VOL IX, No. 2 
38. Shanks, G., Parr, A., Corbitt, B., Thanasankit, T. & Seddon, P. Differences in 
Critical Success Factors in ERP Systems Implementation in Australia and 
China: a Cultural Analysis. European Conference on Information Systems 
(ECIS) 2000. htttp://aisel.aisnet.org/ecis2000/53. 
39. Shehab, E. M., Sharp, M. W., Supramaniam, L. & Spedding, T. A, 2004. 
Enterprise resource planning: An integrative review. Business Process 
Management Journal 10 No.4, 359-386. 
40. Sherer, A. S. & Alter, S., 2004. Information system risks and risk factors: 
Are they mostly about information systems? Communication of the 
Association for Information systems, 14, 29-64. 
41. Spathis, C. & Constantinides, S., 2004. Enterprise resource planning systems' 
impact on accounting processes. Business Process Management Journal, 10 
No.2. 
42. Sumner, M., 2000. Risk factors in enterprise – wide/ERP projects. Journal of 
Information Technology, 15. No 2, 234-247. 
43. Sutton, S. G., 2006. Enterprise systems and the re-shaping of accounting 
systems: A call for research. International Journal of Accounting 
Information Systems 7 1-6. 
44. Velicer, W. F. & Fava, J. L. 1998. Effects of Variable and Subject Sampling 
on Factor Pattern Recovery. Psychological Methods, Vol.3. No.2, 231-251. 
45. Vosburg, J. & Kumar, A, 2001. Managing dirty data in organizations using 
ERP: lesson from a case study. Industrial Management & Data Systems, 
101/1, 21-31. 
5 
46. Wang, E. T. G. & Chen, J., H.F, 2006. The Effects of Internal Support and 
Consultant Quality on Consulting Effectiveness and ERP System Quality. 
Decision Support Systems, 42, 1029- 1041. 
47. Wang, R. Y., Lee, Y. W., Pipino, L. L. & Strong, D. M., 1998. Manage your 
Information as a Product. Sloan Management Review, 39, 95-105. 
48. Xu, H. J., 2003. Critical Success Factors for Accounting Information 
Systems Data Quality”. dissertation for Doctor of Philosophy 2003, 
University of Southern Queensland. 
49. Xu, H. J., Nord, J. H., Brown, N. & Nord, G. D., 2002. Data quality issues in 
implementing an ERP. Industrial Management & Data Systems, 102/1, 47-
58. 

File đính kèm:

  • pdfluan_an_xac_dinh_va_kiem_soat_cac_nhan_to_anh_huong_chat_luo.pdf