Đồ án Thiết kế hệ thống băng tải vận chuyển hàng hoá theo nhiều hướng

Chương 1

TổNG QUAN Về THIếT Bị VậN TảI LIÊN TụC

1.1. XU THế Và Sự PHáT TRIểN CủA THIếT Bị VậN TảI LIÊN

TụC

1.1.1. Khái quát chung về thiết bị vận tải liên tục. [ Tr 62,3 ]

Các thiết bị vận tải liên tục dùng để vận chuyển các vật liệu thể hạt, thể

cục kích thước nhỏ, các chi tiết ở dạng thành phẩm và bán thành phẩm hoặc

vận chuyển hành khách theo một cung đường nhất định không có trạm dừng

giữa đường để trả hàng và nhận hàng. Thiết bị vận tải liên tục bao gồm: băng

chuyền, băng tải các loại, băng gầu, đường cáp treo và các thang chuyền.

Những thiết bị vận tải liên tục kể trên có năng suất rất cao so với các phương

tiện vận tải khác, đặc biệt là ở những vùng núi non có địa hình phức tạp.

Nhìn chung về nguyên lý hoạt động của các thiết bị vận tải liên tục thì tương

tự nhau, chúng chỉ khác nhau ở các điểm sau: công năng, kết cấu cơ khí, cơ

cấu chở hàng hóa, cơ cấu tạo lực kéo v.v

a. Băng chuyền: Thường dùng để vận chuyển các vật liệu thành phẩm và

bán thành phẩm, thường được lắp đặt trong các phân xưởng, các nhà

xưởng, xí nghiệp sản xuất theo dây chuyền. Với cơ cấu chuyển là móc

treo, giá treo và thùng hàng.

b. Băng gàu: là thiết bị dùng để vận chuyển các vật liệu thể bột mịn bằng

các gàu nổi liên tiếp nhau thành một vòng kín được lắp đặt theo phương

thẳng đứng hoặc góc nghiêng lớn hơn 600. Kết cấu của băng gầu được

biểu diễn theo hình sau

Gầu tải gồm bộ kéo ghép kín 1 với các gầu được gắn chặt 2 sử dụng các

gầu sâu để vận chuyển nguyên liệu dạng hạt. Băng tải vô tận phủ lấy tang dẫn

động phía trên 9 và tang căng phía dưới 4. Băng tải được kéo căng nhờ các cơ

cấu vít. Tất cả các bộ phận của gầu tải được vỏ ngoài bao phủ,

có đầu dẫn động 8 ở phía trên, gốc hãm 6 phía dưới và phần vở giữa 3

có hai ống. Phần giưới của vỏ có phễu nạp liệu 5 còn phần trên có ống tháo

liệu 7. Gầu xúc đầy nguyên liệu từ gốc hãm hay đổ thẳng vào gầu. Gầu chứa

nguyên liệu được nâng lên trên và khi chuyển qua tang thì bị lật ngược lại.

Dưới tác dụng của lực li tâm và trọng lực nguyên liệu được đổ ra ống tháo

liệu và thiết bị chứa .

Gầu tải được ứng dụng rộng rãi vì kích thước cơ bản của nó không

đáng kể, tuy nhiên do độ kín không đảm bảo, bụi dễ phát sinh lên không dùng

để vận chuyể chất độc và chất tạo bụi.Trong công nghệ vi sinh để sản xuất cá

môi trường dinh dưỡn, các nguyên liệu dạng hạt được vận chuyển tới các nồi

tiệt trùng ở các tầng cao của tòa nhà khoảng 40m và với độ nghiêng lớn.

c. Đường cáp treo

Đường cáp treo thường được chế tạo theo hai kiểu: đường cáp treo có một

đường cáp và đường cáp treo có hai đường cáp kéo nối thành một đường vòng

khép kín (hình 1.2).

pdf 87 trang chauphong 19/08/2022 17540
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Đồ án Thiết kế hệ thống băng tải vận chuyển hàng hoá theo nhiều hướng", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

Tóm tắt nội dung tài liệu: Đồ án Thiết kế hệ thống băng tải vận chuyển hàng hoá theo nhiều hướng

Đồ án Thiết kế hệ thống băng tải vận chuyển hàng hoá theo nhiều hướng
Bé GI¸O DôC §µO T¹O 
TR¦êNG §¹I HäC D¢N LËP H¶I PHßNG 
THIÕT KÕ HÖ THèNG B¡NG T¶I VËN CHUYÓN HµNG 
HO¸ THEO NHIÒU H¦íNG 
§å ¸N TèT NGHIÖP §¹I HäC HÖ CHÝNH QUY 
Ngµnh : ®iÖn c«ng nghiÖp 
H¶I phßng – 2006 
Bé GI¸O DôC §µO T¹O 
TR¦êNG §¹I HäC D¢N LËP H¶I PHßNG 
THIÕT KÕ HÖ THèNG B¡NG T¶I VËN CHUYÓN HµNG 
HO¸ THEO NHIÒU H¦íNG 
§å ¸N TèT NGHIÖP §¹I HäC HÖ cHÝNH QUY 
Ngµnh : ®iÖn c«ng nghiÖp 
 Sinh viªn : NguyÔn Quèc Huy 
 Ng-êi h-íng dÉn : TS. Hoµng Xu©n B×nh 
H¶I phßng – 2006 
Bé GI¸O DôC §µO T¹O 
TR¦êNG §¹I HäC D¢N LËP H¶I PHßNG 
THIÕT KÕ HÖ THèNG B¡NG T¶I VËN CHUYÓN HµNG 
HO¸ THEO NHIÒU H¦íNG 
§å ¸N TèT NGHIÖP §¹I HäC HÖ CHÝNH QUY 
Ngµnh : ®iÖn c«ng nghiÖp 
H¶I phßng – 2006 
Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam 
®éc lËp - tù do - h¹nh phóc 
----------------o0o----------------- 
Bé GI¸O DôC §µO T¹O 
TR¦êNG §¹I HäC D¢N LËP H¶I PHßNG 
NhiÖm vô ®Ò tµi tèt nghiÖp 
Sinh viên: Nguyễn Quốc Huy – Mã số: LT10183 
Lớp DC701 – Ngành Điện Công Nghiệp. 
Tên đề tài: Thiết kế hệ thống băng tải vận chuyển hàng hóa theo nhiều hƣớng. 
NhiÖm vô ®Ò tµi 
1. Néi dung vµ c¸c yªu cÇu cÇn gi¶i quyÕt trong nhiÖm vô ®Ò tµi tèt nghiÖp (vÒ lý luËn, thùc 
tiÔn, c¸c sè liÖu cÇn tÝnh to¸n vµ c¸c b¶n vÏ). 
2. C¸c sè liÖu cÇn thiÕt ®Ó thiÕt kÕ, tÝnh to¸n. 
3. §Þa ®iÓm thùc tËp tèt nghiÖp: C«ng Ty TNHH HIROSHIGE VIET NAM. 
C¸c c¸n bé h-íng dÉn ®Ò tµi t«t nghiÖp 
Ng-êi h-íng dÉn thø nhÊt 
Hä vµ tªn : 
Häc hµm, häc vÞ : 
C¬ quan c«ng t¸c : 
Néi dung h-íng dÉn : 
Hoµng Xu©n B×nh 
TiÕn sü 
Tr-êng §¹i Häc Hµng H¶i ViÖt Nam 
Toµn bé ®Ò tµi 
Ng-êi h-íng dÉn thø hai 
Hä vµ tªn : 
Häc hµm, häc vÞ : 
C¬ quan c«ng t¸c : 
Néi dung h-íng dÉn : 
§Ò tµi tèt nghiÖp ®-îc giao ngµy 06 th¸ng 04 n¨m 2009. 
Yªu cÇu ph¶i hoµn thµnh xong tr-íc ngµy 06 th¸ng 07 n¨m 2009. 
§· nhËn nhiÖm vô §.T.T.N. 
Sinh viªn 
NguyÔn Quèc Huy. 
§· giao nhiÖm vô §.T.T.N 
C¸n bé h-íng dÉn §.T.T.N 
TS. Hoµng Xu©n B×nh 
H¶i Phßng, ngµy......th¸ng ... n¨m 2009 
HiÖu tr-ëng. 
GS.TS.NG¦T TrÇn H÷u NghÞ
PhÇn nhËn xÐt tãm t¾t cña c¸n bé h-íng dÉn. 
1. Tinh thÇn th¸i ®é cña sinh viªn trong qu¸ tr×nh lµm ®Ò tµi tèt nghiÖp. 
2. §¸nh gi¸ chÊt l-îng cña §.T.T.N (so víi néi dung yªu cÇu ®· ®Ò ra trong nhiÖm vô 
§.T.T.N, trªn c¸c mÆt lý luËn thùc tiÔn, tÝnh to¸n gi¸ trÞ sö dông, chÊt l-îng c¸c b¶n vÏ). 
3. Cho ®iÓm cña c¸n bé h-íng dÉn : 
(§iÓm ghi b»ng sè vµ ch÷) 
 Ngµy..th¸ng..n¨m 2009. 
C¸n bé h-íng dÉn chÝnh. 
 8 
NhËn xÐt ®¸nh gi¸ cña ng-êi chÊm ph¶n biÖn 
®Ò tµi tèt nghiÖp 
1. §¸nh gi¸ chÊt l-îng ®Ò tµi tèt nghiÖp vÒ c¸c mÆt thu thËp vµ ph©n tÝch sè liÖu ban ®Çu, c¬ 
së lý luËn chän ph-¬ng ¸n tèi -u, c¸ch tÝnh to¸n chÊt l-îng thuyÕt minh vµ b¶n vÏ, gi¸ trÞ lý 
luËn vµ thùc tiÔn ®Ò tµi. 
2. Cho ®iÓm cña c¸n bé chÊm ph¶n biÖn. 
(§iÓm ghi b»ng sè vµ ch÷) 
 Ngµy....th¸ng...n¨m 2009 
Ng-êi chÊm ph¶n biÖn. 
 9 
Môc lôc 
LỜI NÓI ĐÂU 
CHƢƠNG 1 
TỔNG QUAN VỀ THIẾT BỊ VẬN TẢI LIÊN TỤC 
1.1. XU THÕ Vµ Sù PH¸T TRIÓN CñA THIÕT BÞ VËN T¶I LI£N TôC 
1.1.1. Kh¸i qu¸t chung vÒ thiÕt bÞ vËn t¶i liªn tôc. 
1.1.2. Sù ph¸t triÓn cña c¸c thiÕt bÞ liªn tôc 
1.2. C¸c lÜnh vùc s¶n xuÊt øng dông thiÕt bÞ vËn t¶i liªn tôc. 
1.2.1. Kh¸i qu¸t chung. 
1. Hệ thống băng tải trong các dây chuyền sản xuất của nhà máy: giày, thuốc, 
nƣớc uống có ga 
2 . Hệ thống băng tải trong dây chuyền sản xuất của nhà máy xi măng: 
1.3. c¸c yªu cÇu vÒ kü thuËt vµ ®iÒu khiÓn truyÒn ®éng ®iÖn cho thiÕt bÞ vËn 
t¶I liªn tôc 
1.3.1. C¸c yªu cÇu chung. 
2. Điều khiển băng tải 
1. TÝnh chän c«ng suÊt ®éng c¬ cho b¨ng t¶i 
Chƣơng 2 
Mét sè hÖ thèng thiÕt bÞ vËn t¶i liªn tôc trong c«ng 
nghiÖp 
Kh¸i qu¸t chung 
2.2. hÖ thèng b¨ng t¶I trong c«ng nghiÖp xi m¨ng 
2.2.1. CÊu t¹o vµ ho¹t ®éng cña hÖ thèng xÕp bao xi m¨ng xuèng tµu thñy cña 
c«ng ty xi m¨ng CHINFON 
1. Giới thiệu chung về hệ thống 
3. Cấu tạo hệ thống điện của Ship Loader 
2. Đặc điểm chung của hệ thống 
4. Lắp đặt điện 
 10 
2.3. §-êng vËn t¶i kÕt hîp (Load line Conbined OpÎation) 
2.3.1. §Æc ®iÓm chung cña ®-êng t¶i 
2.3.2. Giíi thiÖu s¬ ®å hÖ thèng ®iÖn vµ nguyªn lý ho¹t ®éng cho c¬ cÊu dÞch 
chuyÓn b¨ng t¶i T4 ch¹y tiÕn lïi 
1. S¬ ®å hÖ thèng ®iÖn 
2. Nguyên lý hoạt động của cơ cấu dịch chuyển chạy tiến – lùi băng tải T4 
2.3.3. Giíi thiÖu s¬ ®å diÖn vµ nguyªn lý ho¹t ®éng cña ®-êng t¶i 
1. Chức năng các phần tử trong sơ đồ cơ cấu của đƣờng tải 
2. Nguyên lý hoạt động của đƣờng tải 
3. Các bảo vệ của hệ thống Ship Loader for Sacks 
chƣơng 3 
x©y dùng ph-¬ng ¸n vËn t¶i hµng hãa nhiÒu h-íng b»ng 
thiÕt bÞ vËn t¶i liªn tôc 
3.1. §Ò XUÊT C¤NG NGHÖ 
ThiÕt kÕ tñ ®iÖn ®éng lùc 
3.2.1. Giíi thiÖu cÊu t¹o nguyªn lý ho¹t ®éng cña mét sè c¸c phÇn tö trong 
m¹ch ®éng lùc 
3.3. thiÕt kÕ ®iÒu khiÓn ®o l-êng møc c¸c thïng chøa 
3.3.1. C¸c thiÕt bÞ ®o l-êng 
3.3.2. C¸c thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn 
3.4. thèng kª c¸c biÕn ®Çu vµo ®Çu ra cña hÖ thèng 
3.5. x©y dùng c«ng nghÖ m¹ch ®iÖn ®iÒu khiÓn 
1. M¹ch ®iÖn ®Çu vµo 
2. M¹ch ®iÖn ®Çu ra 
3.6. lùa chän cÊu h×nh cho plc 
KẾT LUẬN 
 11 
Lêi më ®Çu 
Ngày nay cùng với sự công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nƣớc nhiều 
ngành công nghiệp phục vụ quá trình công nghiệp phát triển của đất nƣớc. 
Nhƣ khai thác khoáng sản vận chuyển nguyên vật liệu trong các bến cảng , 
trong các nhà máy. Băng tải dùng để vận chuyển các vật liệu rời nhờ những 
ƣu điểm là có khả năng vận chuyển hàng hóa đi xa, làm việc êm năng suất cao 
và tiêu hao năng lƣợng không lớn lắm.Chính nhờ những ƣu điểm đó mà băng 
tải đƣợc ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vự khai thác hồm mỏ, bến cảng  
Nhận thấy tầm quan trọng của băng tải trong các ngành công nghiệp và 
đây là một hệ thống cần có sự cải tiến và thiết kế mới nhất là trong lĩnh vực 
trang bị điện do vậy em đã mạnh dạn nhận đề tài: Thiết kế hệ thống băng tải 
vận chuyển hàng hóa theo nhiều hƣớng. 
Trang bị điện là công đoạn cuối cùng của một công nghệ sản xuất, đặc 
biết trong các dây truyền hiện đại, trang bị truyền động điện đóng góp vai trò 
nâng cao năng suất và chất lƣợng sản phẩm. Vì vậy các hệ thống truyền động 
điện luôn luôn đƣợc quan tâm nghiên cứ để nâng cao năng suất chất lƣợng để 
đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa cao. Đề tài của em chủ yếu là đi sâu nghiên cứu 
trang bị điện điều khiển hệ thống băng tải vận chuyển theo nhiều hƣớng. 
Đề tài đƣợc trình bày gồm 3 chƣơng và phần kết luận: 
Chƣơng 1: Tổng quan về thiết bị vận tải liên tục 
Chƣơng 2: Một số hệ thống vận tải liên tục trong công nghiệp 
Chƣơng 3: Xây dựng phƣơng án vận chuyển hàng hóa nhiều hƣớng 
bằng thiết bị vận tải liên tục . 
Trong quá trình nhận đề tài, với sự nỗ lực của bản thân và sự giúp đỡ 
tận tình của TS. Hoàng Xuân Bình em đã hoàn tất xong cuốn đồ án này. Tuy 
nhiên do thời gian có hạn và kinh nghiệm của bản thân nên bản đồ án này 
 12 
không tránh đƣợc những sai sót, em rất mong đƣợc sự đóng góp ý kiến chỉ 
bảo của các thầy cô và các bạn. 
Cuối cùng em xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo trong khoa điện 
của Trƣờng Đại Học Dân Lập Hải Phòng đã tạo điều kiện và giúp đỡ tận tình 
để em hoàn thành cuốn đồ án này. Đặc biệt em xin chân thành cảm ơn TS 
Hoàng Xuân Bình giáo viên hƣớng dẫn chính đã giúp em hoàn thành cuốn đồ 
án này. 
Em xin chân thành cảm ơn ! 
 Sinh viên thƣợc hiện 
 Nguyễn Quốc Huy 
 13 
Chương 1 
TæNG QUAN VÒ THIÕT BÞ VËN T¶I LI£N TôC 
1.1. XU THÕ Vµ Sù PH¸T TRIÓN CñA THIÕT BÞ VËN T¶I LI£N 
TôC 
1.1.1. Kh¸i qu¸t chung vÒ thiÕt bÞ vËn t¶i liªn tôc. [ Tr 62,3 ] 
Các thiết bị vận tải liên tục dùng để vận chuyển các vật liệu thể hạt, thể 
cục kích thƣớc nhỏ, các chi tiết ở dạng thành phẩm và bán thành phẩm hoặc 
vận chuyển hành khách theo một cung đƣờng nhất định không có trạm dừng 
giữa đƣờng để trả hàng và nhận hàng. Thiết bị vận tải liên tục bao gồm: băng 
chuyền, băng tải các loại, băng gầu, đƣờng cáp treo và các thang chuyền. 
Những thiết bị vận tải liên tục kể trên có năng suất rất cao so với các phƣơng 
tiện vận tải khác, đặc biệt là ở những vùng núi non có địa hình phức tạp. 
Nhìn chung về nguyên lý hoạt động của các thiết bị vận tải liên tục thì tƣơng 
tự nhau, chúng chỉ khác nhau ở các điểm sau: công năng, kết cấu cơ khí, cơ 
cấu chở hàng hóa, cơ cấu tạo lực kéo v.v 
a. Băng chuyền: Thƣờng dùng để vận chuyển các vật liệu thành phẩm và 
bán thành phẩm, thƣờng đƣợc lắp đặt trong các phân xƣởng, các nhà 
xƣởng, xí nghiệp sản xuất theo dây chuyền. Với cơ cấu chuyển là móc 
treo, giá treo và thùng hàng. 
b. Băng gàu: là thiết bị dùng để vận chuyển các vật liệu thể bột mịn bằng 
các gàu nổi liên tiếp nhau thành một vòng kín đƣợc lắp đặt theo phƣơng 
thẳng đứng hoặc góc nghiêng lớn hơn 600. Kết cấu của băng gầu đƣợc 
biểu diễn theo hình sau 
 14 
 H×nh 1.1. S¬ ®å b¨ng gÇu 
1- Bộ phận kéo 
2- Gàu 
3- Vỏ gàu tải 
4- Tang căng 
5- Miệng nạp liệu 
6- Guốc hãm 
7- ống tháo liệu 
8- Đầu dẫn động 
9- Tang dẫn động 
 15 
 Gầu tải gồm bộ kéo ghép kín 1 với các gầu đƣợc gắn chặt 2 sử dụng các 
gầu sâu để vận chuyển nguyên liệu dạng hạt. Băng tải vô tận phủ lấy tang dẫn 
động phía trên 9 và tang căng phía dƣới 4. Băng tải đƣợc kéo căng nhờ các cơ 
cấu vít. Tất cả các bộ phận của gầu tải đƣợc vỏ ngoài bao phủ, 
có đầu dẫn động 8 ở phía trên, gốc hãm 6 phía dƣới và phần vở giữa 3 
có hai ống. Phần giƣới của vỏ có phễu nạp liệu 5 còn phần trên có ống tháo 
liệu 7. Gầu xúc đầy nguyên liệu từ gốc hãm hay đổ thẳng vào gầu. Gầu chứa 
nguyên liệu đƣợc nâng lên trên và khi chuyển qua tang thì bị lật ngƣợc lại. 
Dƣới tác dụng của lực li tâm và trọng lực nguyên liệu đƣợc đổ ra ống tháo 
liệu và thiết bị chứa . 
 Gầu tải đƣợc ứng dụng rộng rãi vì kích thƣớc cơ bản của nó không 
đáng kể, tuy nhiên do độ kín không đảm bảo, bụi dễ phát sinh lên không dùng 
để vận chuyể chất độc và chất tạo bụi.Trong công nghệ vi sinh để sản xuất cá 
môi trƣờng dinh dƣỡn, các nguyên liệu dạng hạt đƣợc vận chuyển tới các nồi 
tiệt trùng ở các tầng cao của tòa nhà khoảng 40m và với độ nghiêng lớn. 
 c. Đƣờng cáp treo 
Đƣờng cáp treo thƣờng đƣợc chế tạo theo hai kiểu: đƣờng cáp treo có một 
đƣờng cáp và đƣờng cáp treo có hai đƣờng cáp kéo nối thành một đƣờng vòng 
khép kín (hình 1.2). 
H×nh 1.2. §-êng c¸p treo cã hai ®-êng c¸p kÐo 
 16 
Trong đó một đƣờng là vận chuyển hàng trên các toa, còn đƣờng thứ 
hai là đƣờng hồi về của các toa hàng (có hàng hoặc không có hàng). Các bộ 
phận chính của đƣờng cáp treo gồm có: ga nhận hàng 7 và ga trả hàng 2, giữa 
hai ga đó là hai đƣờng cáp nối lại với nhau: đƣờng cáp mang 4 và đƣờng cáp 
kéo 3. Để tạo ra lực căng của cáp, tại nhà ga trả hàng 2 có lắp đặt cơ cấu kéo 
căng cáp 1. Ở khoảng giữa hai nhà ga có các giá đỡ cáp mang trung gian 5. 
Cáp kéo 3 đƣợc thiết kế thành một mạch kín liên kết với cơ cấu truyền động 8. 
Động cơ truyền động cáp kéo 9 đƣợc lắp đặt tại nhà ga nhận hàng. Các toa 
hàng 6 di chuyển theo đƣờng cáp mang 4. 
Năng suất của đƣờng cáp treo đạt tới 400 tấn/h, độ dài cung đƣờng giữa hai 
nhà ga có thể đạt tới hàng trăm km. 
d. Thang chuyền 
Thang chuyền là một loại cầu thang với các bậc chuy ... g truyền dữ liệu (DPCS – F), truyền tải dữ liệu với tốc độ đƣờng 
truyền dữ liệu cao giữa trạm vận hành (IOS), trạm dữ liệu (IDS) và phòng kỹ 
thuật (IES). 
Bộ điều khiển logic khả trình PLC của SEMEN dùng để điều khiển các 
động cơ. 
Hệ thống băng tải làm việc cũng là lúc các tín hiệu đƣợc báo về 
phòng điều khiển trung tâm thông qua màn hình máy vi tính, ngoài ra hệ 
thống camera đƣợc đặt tại dây chuyền băng tải cho phép ngƣời vận hành biết 
đƣợc quá trình hoạt động cũng nhƣ các lỗi trong khâu sản xuất 
3.4. thèng kª c¸c biÕn ®Çu vµo ®Çu ra cña hÖ thèng 
Ở đây các thống kê đầu vào và ra là các tín hiệu đầu vào và ra của PLC. 
Các biến vào và ra là các tín hiệu từ những cảm biến quang của các silô. Ta sẽ 
không kể đến những mức trung gian. Mà chỉ kể đến những đầu vào và ra 
quyết định cho băng tải chạy hay dừng, trong đó đầu vào là đèn báo hiệu mức 
cao quyết định cho băng truyền dừng không chạy nữa và đèn báo hiệu mức 
thấp sẽ quyết định cho silô chạy. 
 75 
Khi có một băng tải làm việc độc lập, không liên quan đến các thiết bị 
khác, điều khiển hệ truyền động bằng hệ thống nút bấm và công tắc tơ lắp 
trong tủ điện của băng tải. 
Thứ tự khởi động các động cơ truyền động băng tải ngƣợc chiều với 
dòng vận chuyển vật liệu. 
Dùng băng tải bất kì nào đó chỉ đƣợc phép khi băng tải trƣớc nó đã 
dừng. 
B¶ng 3.1. B¶ng ph©n tÝch c¸c ®Çu vµo ( DI ) cña hÖ thèng PLC 
STT Các đầu vào của hệ thống 
(DI) 
Các đầu vào 
của PLC 
1 Nút dừng hệ thống (Stop) I2.0 
2 Nút khởi động hệ thống (Start) I2.1 
3 Băng truyền 1 họat động I0.0 
4 Băng truyền 2 hoạt động I0.1 
5 Băng truyền 3 hoạt động I0.2 
6 Băng truyền 4 hoạt động I0.3 
7 Băng truyền 5 hoạt động I0.4 
8 Băng truyền 6 hoạt động I0.5 
9 Tín hiệu mức thấp (cao) trên thùng phân phối 1 
quyết định cho băng tải 1 hoạt động hay dừng 
I0.6 
10 Tín hiệu mức thấp (cao) trên thùng phân phối 2 
quyết định cho băng tải 4 hoạt động hay dừng 
I0.7 
11 Tín hiệu mức thấp (cao) trên silô 1 quyết định 
cho băng tải 2 và 3 sẽ hoạt độ ng 
I1.0 
12 Tín hiệu mức thấp (cao) trên silô 2 quyết định 
cho băng tải 6 sẽ hoạt động 
I1.1 
13 Tín hiệu mức thấp (cao) trên silô 3 quyết định I1.2 
 76 
cho băng tải 5 ngƣng hoạt động 
14 Cảm biến đo tốc độ của băng tải 6 quyết định 
cho băng tải 4 và van V4 hoạt động 
I1.3 
15 Cảm biến đo tốc độ của băng tải 5 quyết định 
cho băng tải 4 và van V3 hoạt động 
I1.4 
16 Cảm biến đo tốc độ của băng tải 4 quyết định 
cho băng tải 1 và van V2 hoạt động 
I1.5 
17 Cảm biến đo tốc độ của băng tải 3 quyết định 
cho băng tải 2 hoạt động 
I1.6 
18 Cảm biến đo tốc độ của băng tải 2 quyết định 
cho băng tải 1 và van V1 hoạt động 
I1.7 
B¶ng 3.2. B¶ng ph©n tÝch c¸c ®Çu ra ( DO ) cña hÖ thèng PLC 
STT Các đầu ra của hệ thống 
(DO) 
Các đầu vào 
của PLC 
1 Động cơ băng truyền 1 Q0.0 
2 Động cơ băng truyền 2 Q0.1 
3 Động cơ băng truyền 3 Q0.2 
4 Động cơ băng truyền 4 Q0.3 
5 Động cơ băng truyền 5 Q0.4 
6 Động cơ băng truyền 6 Q0.5 
7 Đèn báo băng tải BT1 làm việc Q0.6 
8 Đèn báo băng tải BT2 làm việc Q0.7 
9 Đèn báo băng tải BT3 làm việc Q1.0 
 77 
10 Đèn báo băng tải BT4 làm việc Q1.1 
11 Đèn báo băng tải BT5 làm việc Q1.2 
12 Đèn báo băng tải BT6 làm việc Q1.3 
13 Đèn báo mức cao của TP1 Q1.4 
14 Đèn báo mức cao của TP2 Q1.5 
15 Đèn báo mức cao của S1 Q1.6 
16 Đèn báo mức cao của S2 Q1.7 
17 Đèn báo mức cao của S3 Q2.0 
18 Chuông Q2.1 
19 Đóng van 1 Q2.2 
20 Mở van 1 Q2.3 
21 Đóng van 2 Q2.4 
22 Mở van 2 Q2.5 
23 Đóng van 3 Q2.6 
24 Mở van 3 Q2.7 
25 Đóng van 4 Q3.0 
26 Mở van 4 Q3.1 
 78 
3.5. x©y dùng c«ng nghÖ m¹ch ®iÖn ®iÒu khiÓn c¬ b¶n 
Sơ đồ đầu nối đầu vào PLC: modul DI 32 
 H×nh 3.7. S¬ ®å nèi d©y ®Çu vµo cña PLC 
R0 
R1 
R2 
R3 
R4 
R5 
R6 
R7 
R8 
R9 
R11 
R10 
R12 
R13 
R14 
R15 
R16 
R17 
 79 
Sơ đồ đầu nối đầu ra PLC: DO 32 
 H×nh 3.8. S¬ ®å nèi d©y ®Çu ra cña PLC 
R1.5 
R1.6 
R1.7 
R2.4 
R2.3 
R2.2 
R2.5 
R2.6 
R2.7 
R2.1 
R2.0 
R3.0 
R3.1 
 80 
Gi¶i thÝch s¬ ®å vµ nguyªn lý ho¹t ®éng 
Muốn vận chuyển theo hƣớng 1 thì BT1, BT2, BT3 ( Các tiết điểm 
chuyển mạch ) kín rơle R0, R1, R2, có điện tác động đóng tiếp điểm R0, R1, 
R2 trên (hình 3.7) kín đầu vào I0.0, I0.1, I0.2 của PLC có tín hiệu 
Nhấn nút start rơle R16 có điện đóng tiếp điểm R16 trên ( hình 3.7 ) 
đầu vào I2.0 của PLC đƣợc kích hoạt 
Khi băng tải BT3 đạt giá trị định mức rơle kiểm tra tốc độ Rkttđ3 tác 
động đóng tiếp điểm Rkttđ3 cấp điện cho rơle R14 tiếp điểm R14 trên (hình 
3.7) đóng đầu vào I1.6 của PLC đƣợc kích hoạt 
Khi băng tải BT2 đạt tốc độ định mức thì rơle kiểm tra tốc độ Rkttđ2 
tác động đóng tiếp điểm Rkttđ2 cấp điện cho rơle R15 tiếp điểm R15 trên 
( hình 3.7 ) đóng đầu vào I0.7 đƣợc kích hoạt 
Khi xilô S1 đầy thì cảm biến mức báo đầy tiếp điểm S3 kín đóng điện 
cho rơle R10 tiếp điểm R10 trên ( hình 3.7 ) đóng lại đầu vào I1.2 của PLC 
đƣợc kích hoạt 
Khi thùng chứa TP1 đầy thì cảm biến mức tác động đóng tiếp điểm 
TP1 cấp điện cho rơle R6 tiếp điểm R6 trên ( hình 3.7 ) đóng lại đầu vào I0.6 
của PLC đƣợc kích hoạt 
Muốn vận chuyển theo hƣớng 2 thì BT1, BT4, BT6 ( Các tiết điểm 
chuyển mạch ) kín rơle R0, R3, R5 có điện tiếp điểm R0, R3, R5 trên ( hình 
3.7 ) đóng đầu vào I0.0, I0.3, I0.5 của PLC đƣợc kích hoạt 
Khi tốc độ của băng tải BT6 đạt giá trị định mức thì rơle kiểm tra tốc 
độ Rkttđ6 tác động đóng tiếp điểm Rkttđ6 cấp điện cho rơle R11 tiếp điểm 
R11 trên ( hình 3.7) đóng đầu vào I1.3 của PLC đƣợc kích hoạt 
Khi tốc độ của băng tải BT4 đạt tốc độ định mức thì rơle kiểm tra tốc 
độ Rktt4 tác động đóng tiếp điểm Rktt4 cấp điện cho rơle R13 tiếp điểm R13 
trên ( hình 3.7 ) đóng lại đầu vào I1.5 của PLC đƣợc kích hoạt 
Khi xilô S3, S2 và thùng chứa TP2 đầy thì cảm biến mức S3, S2, TP2 
tác động đóng tiếp điểm S2, S3, TP2 cấp điện cho các rơle R10, R9, R7 các 
tiếp điểm R10, R9, R7 trên ( hình 3.7 ) đóng lại các đầu vào I1.2, I1.1, I0.7 
của PLC đƣợc kích hoạt 
 81 
Muốn vận chuyển theo hƣớng 3 thì BT1,BT4, BT5 ( Các tiết điểm 
chuyển mạch ) kín rơle R0, R3, R4 có điện đóng tiếp điểm R0, R3, R4 trên 
( hình 3.7 ) đầu vào I0.1, I0.2, I0.3 của PLC đƣợc kích hoạt 
Khi tốc độ của băng tải BT5 đạt giá trị định mức thì rơle kiểm tra tốc 
độ Rkttđ5 tác động đóng tiếp điểm Rkttđ5 cấp điện cho rơle R12 tiếp điểm 
R12 trên ( hình 3.7 ) đóng đầu vào I1.4 của PLC đƣợc kích hoạt 
 M¹ch ®iÖn ®Çu ra 
ĐBT1 
Chuông 
0 
ĐBT2 ĐBT3 ĐBT4 ĐBT5 
ĐBT6 ĐPT1 ĐTP2 ĐS1 ĐS2 ĐS3 
MV1 ĐV1 MV2 
CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC 
CC CC CC CC CC CC CC CC CC 
R0.0 R0.1 R0.2 R0.3 R0.4 R0.5 R2.1 R0.6 R0.7 
MC1 MC2 MC3 MC4 MC5 MC6 
R1.0 R1.1 R1.2 
R1.3 R1.4 R1.5 R1.6 R1.7 R2.0 R2.2 R2.3 R2.4 
 82 
Hình 3.10. Sơ đồ cơ bản mạch điện đầu ra của hệ thống 
Thuyết minh 
- cc cầu chì bảo vệ thiết bị 
- MC1 ÷ MC6 là các khởi động từ cấp điện cho các động cơ M1 ÷ M6 
làm việc 
- ĐBT1 ÷ ĐBT6 là các đèn báo trạng thái băng tải đang làm việc 
- ĐPT1, ĐPT2, ĐS1, ĐS2, ĐS3 là các đèn báo mức của các thùng chứa 
và các xilô 
- MV1 ÷ MV4 và ĐV1 ÷ ĐV4 là các solenoivalve đóng mở các van của 
các xilô và thùng chứa 
- Chuông báo hệ thống chuẩn bị làm việc 
 Khi đầu ra Q2.1 của PLC có điện thì micro role R2.1 đóng tiếp điểm 
R2.1 đóng lại cấp điện cho chuông báo hiệu băng tải chuẩn bị làm việc. 
 Khi đầu ra Q0.0 ÷ Q0.5 của PLC có điện thì các Micro role R0.0 ÷ 
R0.5 có điện đóng các tiếp điểm R0.0 ÷ R0.5 cấp nguồn cho các khởi động từ 
ĐV2 MV3 ĐV3 MV4 ĐV4 
CC CC CC CC CC 
R2.5 R2.6 R2.7 R3.0 R3.1 
 83 
MC1 ÷ MC6 kết quả là các tiếp điểm MC1 ÷ MC6 trên mạch động lực đóng 
lại các động cơ M1 ÷ M6 đƣợc khởi động 
Khi đầu ra Q0.6 ÷ Q1.3 của PLC có điện thì các micro role R0.6 ÷ 
R1.3 đƣợc cấp nguồn kết quả là các tiếp điểm R0.6 ÷ R1.3 đóng lại cấp 
nguồn cho các đèn báo ĐBT1 ÷ ĐBT6 báo hiệu trạng thái làm việc của các 
băng tải 
Khi đầu ra Q1.4 ÷ Q2.0 của PLC có điện thì các micro role R1.4 ÷ R2.0 
đƣợc cấp nguồn kết quả là các tiếp điểm R1.4 ÷ R2.0 đóng lại cấp nguồn cho 
các đèn báo mức trong các thùng chứa và các xilô ĐTP1, ĐTP2, ĐS1, ĐS2, 
ĐS3 sáng 
Khi đầu ra Q2.2 ÷ Q3.1 của PLC có điện thì các micro role R2.2 ÷ R3.1 
đƣợc cấp nguồn kết quả là các tiếp điểm thƣờng mở R2.2 ÷ R3.1 đóng lại cấp 
nguồn cho các solenoid valve đóng hoặc mở các van trên các thùng chứa và 
các xilô 
3.6. lùa chän cÊu h×nh cho plc 
Qua thiết kế sơ bộ hệ thống băng tải vận chuyển hàng hóa theo ba 
hƣớng nhƣ trên cần có một PLC để điều khiển hệ thống. 
Cần sử dụng một modul đầu vào( Digital Input ) DI 32 Bit 
Một Modul đầu ra ( Digital Out Put ) DO 32 Bit 
Trên thị trƣờng có bán một số PLC của một số hãng nhƣ: Mitsubitshi, 
OMRON, SEMEN.. 
Ở đây chọn PLC của hãng SEMEN vì thiết bị này dễ sử dụng, giá thành 
không đắt, bền và trong quá trình học tập trong nhà trƣờng đã đƣợc tiếp xúc 
và làm quen với thiết bị của hãng này. 
PLC S7-300 cấu trúc dạng module gồm các thành phần sau: 
 CPU các loại khác nhau: 312IFM, 312C, 313, 313C, 314, 314IFM, 
314C, 315, 315-2 DP, 316-2 DP, 318-2, 
 84 
 Module tín hiệu SM xuất nhập tín hiệu tƣơng đồng /số: SM321, 
SM322, SM323, SM331, SM332,SM334, SM338, SM374 
 Module chức năng FM 
 Module truyền thông CP 
 Module nguồn PS307 cấp nguồn 24VDC cho các module khác, 
dòng 2A, 5A, 10A 
 Module ghép nối IM: IM360, IM361, IM365 
Chọn PLC. S7-300_PS307, CPU 314, MODUL DI 32, MODUL DO 32 
 S7-300_PS307 S7_314 
 S7-300_IO 
 85 
KÕt luËn 
 Sau ba tháng làm tốt nghiệp, dƣới sự hƣớng dẫn tận tình của TS. Hoàng 
Xuân Bình và các thầy cô giáo trong tổ bộ môn cộng với sự nỗ lực của bản 
thân, em đã hoàn thành bản đồ án tốt nghiệp với đề tài: Thiết kế hệ thống 
băng tải vận chuyển hàng hóa theo nhiều hướng. 
 Về cơ bản em đã hệ thống hóa đƣợc các thiết bị vận tải liên tục, tìm 
hiểu một số ứng dụng của chúng trong công nghiệp. tìm hiểu mạch điện của 
một số hệ thống băng tải trong nhà máy xi măng, thiết kế mạch điện cơ bản 
một hệ thống băng tải vận chuyển hàng hóa theo 3 hƣớng . 
Do thời gian làm đề tài và trình độ kiến thức của bản thân có hạn vì vậy 
bản đồ án còn nhiều thiếu sót, mới chỉ dừng lại ở mức độ tổng quát và thiết kế 
tổng quát mạch phần cứng. Để đề tài đƣợc hoàn thiện và chi tiết hơn cả phần 
cứng và phần điều khiển em mong muốn khoa điện công nghiệp tạo điều kiện 
cho sinh viên khóa sau hoàn thiện đề tài để đề tài có thể đƣợc ứng dụng vào 
thực tế đóng góp cho ngành công nghiệp nƣớc nhà. 
 Em xin chân thành cảm ơn! 
 Hải Phòng, ngày 06 tháng 7 năm 2009 
 Sinh viên thực hiện 
 Nguyễn Quốc Huy 
TÀI LIỆU THAM KHẢO 
1. Tăng văn Mùi ( 2003 ), Điều Khiển LOGIC LẬP TRÌNH PLC, Nhà xuất 
bản Thống Kê 
 86 
2. Bùi Quốc Khánh – Nguyễn Văn Liễn – Nguyễn Thị Hiền (2001), Truyền 
động điên, Nhà xuất bản Khoa học & Kỹ thuật. 
3. Vũ Quang Hồi (2000), Trang bị điện - điện tử công nghiệp, Nhà xuất bản 
giáo dục. 
4. Nguyễn Thái Hƣng (2002), Tự động hóa với SIMATIC S7 – 200, Nhà xuất 
bản khoa học kỹ thuật. 
5. Đồ án tốt nghiệp Trịnh Lê Huy DC701 
 87 

File đính kèm:

  • pdfdo_an_thiet_ke_he_thong_bang_tai_van_chuyen_hang_hoa_theo_nh.pdf