Luận án Nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố tổ chức quản lý đến kết quả thực hiện dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ tại Việt Nam

1. Lý do lựa chọn đề tài

Giao thông vận tải có vai trò đặc biệt quan trọng trong sự phát triển của bất cứ quốc

gia nào trên thế giới. Đây là cầu nối không gian kết nối các hoạt động kinh tế - xã hội

giữa các vùng, các khu vực và các quốc gia trên toàn thế giới. Lúc sinh thời, Chủ tịch

Hồ Chí Minh đã nói: “Giao thông là mạch máu của tổ chức. Giao thông tốt thì mọi

việc dễ dàng. Giao thông xấu thì các việc đình trệ”.

Trong hệ thống giao thông vận tải quốc gia thì cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ

có vị trí trọng yếu. Hiện nay, nhu cầu vận chuyển hàng hóa và hành khách bằng đường

bộ là lớn nhất so với các phương thức vận tải khác. Sự hình thành và phát triển các khu

công nghiệp, các trung tâm kinh tế phụ thuộc chủ yếu vào sự phát triển của cơ sở hạ

tầng giao thông đường bộ [19].

Thực hiện Quyết định số 355/QĐ-TTg, ngày 25 tháng 2 năm 2013 của Thủ tướng

Chính phủ, về việc phê duyệt điều chỉnh Chiến lược phát triển giao thông vận tải Việt

Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và các quy hoạch phát triển ngành giao

thông vận tải (GTVT); trong thời gian qua Đảng, Nhà nước và cả xã hội đã dành sự

quan tâm lớn cho đầu tư phát triển GTVT. Trong đó, hệ thống cơ sở hạ tầng giao

thông đường bộ (CSHT GTĐB) đã có bước phát triển mạnh mẽ theo hướng đồng bộ,

hiện đại; đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm quốc phòng - an ninh;

nâng cao đời sống nhân dân, góp phần xóa đói, giảm nghèo; rút ngắn khoảng cách

giữa các vùng miền.

Tuy nhiên, bên cạnh sự sôi động và những mặt tích cực góp phần quan trọng cho sự

phát triển đất nước, thì vẫn còn đang tồn tại những vấn đề liên quan đến các dự án đầu

tư xây dựng CSHT GTĐB. Trong đó, nhiều dự án vi phạm nghiêm trọng về quản lý

chất lượng, chậm tiến độ và gây thất thoát lãng phí vốn đầu tư [4]. Đây cũng là thực

trạng chung của nhiều nước trên thế giới trong lĩnh vực đầu tư xây dựng. Nhiều

nguyên nhân ảnh hưởng đến kết quả thực hiện của các dự án đã được các chuyên gia

và các nhà nghiên cứu đề cập, trong đó nguyên nhân quan trọng phải kể đến là hoạt

động quản lý dự án. Theo Albert P.C. Chan et al. [53], hoạt động tổ chức quản lý là

chìa khóa thành công của dự án. Để đảm bảo dự án đạt được các kết quả và mục tiêu

đã đặt ra thì hoạt động tổ chức quản lý đóng vai trò hết sức quan trọng.

Có rất nhiều tiêu chí phản ánh "yếu tố tổ chức quản lý dự án", bao gồm: cơ cấu tổ

chức dự án; nổ lực lập kế hoạch; tổ chức thực hiện kế hoạch; lãnh đạo quá trình thực

hiện; cơ chế giám sát và kiểm soát quá trình thực hiện; hệ thống thông tin liên lạc; cam

kết của các bên tham gia; kinh nghiệm và thẩm quyền của người tham gia dự

án [41],[15],[56], [57].2

Bên cạnh đó, kết quả thực hiện dự án cũng được đánh giá ở nhiều góc độ và tiêu chí

khác nhau. Tuy nhiên, theo truyền thống thì "chất lượng, tiến độ và chi phí" là ba tiêu

chí phổ biến được dùng để đánh giá thành công của dự án nói chung và được gọi là

"Tam giác sắt". Konchar và Sanvido [121] cũng đã chỉ ra đây là ba tiêu chí sử dụng để

đo lường kết quả của dự án xây dựng được chấp nhận rộng rãi.

Nghiên cứu hành vi tổ chức, cũng như mối liên hệ giữa hành vi với hiệu suất của tổ

chức là một lĩnh vực đã được nhiều học giả trên thế giới cũng như trong nước đặc biệt

quan tâm. Stephen P. Robbins và Timothy A. Judge [159] đã chỉ ra rằng: kết quả đầu

ra của tổ chức là một phần kết quả của sự tương tác hành vi trong tổ chức. Mặc dù vậy,

kết quả nghiên cứu này phát biểu trong trường hợp tổ chức thực hiện dự án xây dựng

CSHT GTĐB vẫn cần được hỗ trợ bởi các bằng chứng thực nghiệm. Tuy nhiên, hiện

nay trên thế giới nói chung và tại Việt Nam nói riêng, nghiên cứu hành vi tổ chức vận

dụng vào điều kiện tổ chức dự án trong thực hiện các dự án đầu tư xây dựng CSHT

GTĐB chưa được tiến hành nghiên cứu thực nghiệm.

Nhằm mục đích nghiên cứu mối liên hệ giữa hành vi tổ chức quản lý dự án với kết

quả thực hiện dự án; cũng như đánh giá mức độ ảnh hưởng của các yếu tố tổ chức

quản lý đến kết quả thực hiện dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông đường

bộ bằng cả lý luận và thực tiễn, tác giả lựa chọn đề tài “Nghiên cứu ảnh hưởng của

các yếu tố tổ chức quản lý đến kết quả thực hiện dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ

tầng giao thông đường bộ tại Việt Nam” để làm nội dung nghiên cứu cho luận án

của mình.

pdf 253 trang chauphong 16/08/2022 11180
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Luận án Nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố tổ chức quản lý đến kết quả thực hiện dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ tại Việt Nam", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

Tóm tắt nội dung tài liệu: Luận án Nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố tổ chức quản lý đến kết quả thực hiện dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ tại Việt Nam

Luận án Nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố tổ chức quản lý đến kết quả thực hiện dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ tại Việt Nam
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI 
LÊ TRỌNG TÙNG 
NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC YẾU TỐ TỔ CHỨC QUẢN LÝ 
ĐẾN KẾT QUẢ THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 
CƠ SỞ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ TẠI VIỆT NAM 
LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ 
Hà Nội - Năm 2021 
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI 
LÊ TRỌNG TÙNG 
NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC YẾU TỐ TỔ CHỨC QUẢN LÝ 
ĐẾN KẾT QUẢ THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 
CƠ SỞ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ TẠI VIỆT NAM 
LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ 
Ngành: Quản lý xây dựng 
Mã số: 9.58.03.02 
NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC 
 GS. TSKH. Nghiêm Văn Dĩnh 
Hà Nội - Năm 2021 
i 
LỜI CAM ĐOAN 
 Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của tôi dưới sự hướng dẫn của 
GS.TSKH. Nghiêm Văn Dĩnh. Kết quả nghiên cứu nêu trong luận án là trung thực, 
khách quan và chưa từng được công bố ở trong bất cứ công trình nghiên cứu nào khác. 
 Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về lời cam đoan này. 
 Nghiên cứu sinh 
Lê Trọng Tùng 
ii 
LỜI CẢM ƠN 
Nghiên cứu sinh xin được bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đến tập thể Lãnh đạo Nhà 
trường, Phòng Đào tạo Sau đại học, Khoa Quản lý xây dựng và Bộ môn Kinh tế xây 
dựng - Trường Đại học Giao thông Vận tải đã tạo mọi điều kiện để nghiên cứu sinh 
được học tập, nghiên cứu và hoàn thành luận án. 
Nghiên cứu sinh xin được bày tỏ lòng biết ơn đến GS.TSKH. Nghiêm Văn Dĩnh - 
Người hướng dẫn khoa học, Thầy đã luôn tận tình hướng dẫn, động viên và giúp đỡ 
nghiên cứu sinh trong quá trình thực hiện luận án. 
Nghiên cứu sinh trân trọng cảm ơn các tổ chức, cá nhân, các chuyên gia đã nhiệt 
tình giúp đỡ nghiên cứu sinh trong quá trình điều tra, khảo sát, thu thập dữ liệu phục 
vụ cho việc nghiên cứu. 
Nghiên cứu sinh trân trọng cảm ơn quý Thầy Cô là Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, 
các nhà khoa học trong và ngoài trường đã có những nhận xét, góp ý giúp nghiên cứu 
sinh hoàn thiện luận án. 
Nghiên cứu sinh xin được bày tỏ sự biết ơn đến gia đình, bạn bè và đồng nghiệp 
đã luôn quan tâm, giúp đỡ, khích lệ và tạo mọi điều kiện trong suốt quá trình nghiên 
cứu sinh thực hiện luận án. 
Trân trọng cảm ơn! 
 Nghiên cứu sinh 
Lê Trọng Tùng 
iii 
MỤC LỤC 
LỜI CAM ĐOAN ...........................................................................................................i 
LỜI CẢM ƠN ............................................................................................................... ii 
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT .................................................................................. vii 
DANH MỤC BẢNG BIỂU ....................................................................................... viii 
DANH MỤC HÌNH VẼ VÀ ĐỒ THỊ .........................................................................ix 
MỞ ĐẦU ......................................................................................................................... 1 
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CÓ LIÊN 
QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN .................................................................................. 5 
1.1. Nghiên cứu các tiêu chí phản ánh và đo lường kết quả thực hiện dự án 
đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ..............................................5 
1.1.1. Xác định các tiêu chí phản ánh kết quả thực hiện dự án đầu tư xây dựng 
cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ...........................................................................5 
1.1.2. Đo lường kết quả thực hiện dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao 
thông đường bộ.......................................................................................................10 
1.2. Nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố tổ chức quản lý đến kết quả thực 
hiện dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ.........................16 
1.2.1. Ảnh hưởng của các yếu tố đến kết quả thực hiện dự án đầu tư xây dựng cơ 
sở hạ tầng giao thông đường bộ..............................................................................16 
1.2.2. Ảnh hưởng của các yếu tố tổ chức quản lý đến kết quả thực hiện dự án 
đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ..............................................25 
1.3. Các kết luận rút ra từ nghiên cứu tổng quan các công trình liên quan đến 
đề tài luận án và xác định khoảng trống nghiên cứu............................................28 
1.3.1. Các kết luận rút ra từ nghiên cứu tổng quan các công trình liên quan đến đề 
tài luận án................................................................................................................28 
1.3.2. Xác định khoảng trống nghiên cứu...............................................................29 
1.4. Mục tiêu, câu hỏi nghiên cứu và khung nghiên cứu của đề tài....................29 
1.4.1. Mục tiêu nghiên cứu.....................................................................................29 
1.4.2. Câu hỏi nghiên cứu.......................................................................................29 
1.4.3. Khung nghiên cứu của đề tài........................................................................30 
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG 
CỦA CÁC YẾU TỐ TỔ CHỨC QUẢN LÝ ĐẾN KẾT QUẢ THỰC HIỆN DỰ 
ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ ...... 32 
2.1. Khái niệm và các giai đoạn của quá trình đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng 
giao thông đường bộ.................................................................................................32 
2.1.1. Khái niệm cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ.............................................32 
iv 
2.1.2. Khái niệm dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ........34 
2.1.3. Các giai đoạn của quá trình đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông đường 
bộ............................................................................................................................34 
2.2. Tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông đường 
bộ...............................................................................................................................36 
2.2.1. Khái niệm và bản chất của tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ 
tầng giao thông đường bộ.......................................................................................36 
2.2.2. Mục tiêu và các chủ thể tham gia quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ 
tầng giao thông đường bộ.......................................................................................39 
2.2.3. Nội dung và hình thức quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao 
thông đường bộ tại Việt Nam.................................................................................44 
2.2.4. Các yếu tố tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông 
đường bộ.................................................................................................................46 
2.3. Kết quả thực hiện dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông đường 
bộ...............................................................................................................................50 
2.3.1. Khái niệm kết quả thực hiện dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông 
đường bộ.................................................................................................................50 
2.3.2. Các tiêu chí phản ánh kết quả thực hiện dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng 
giao thông đường bộ...............................................................................................51 
2.4. Cơ sở lý luận về mô hình nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố tổ chức 
quản lý đến kết quả thực hiện dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông 
đường bộ...................................................................................................................52 
2.4.1. Đặc điểm của tổ chức dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông 
đường bộ.................................................................................................................52 
2.4.2. Mô hình hành vi tổ chức...............................................................................54 
2.4.3. Mô hình hành vi tổ chức dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông 
đường bộ.................................................................................................................55 
2.4.4. Phát triển giả thuyết nghiên cứu...................................................................57 
2.5. Mô hình và giả thuyết nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố tổ chức quản 
lý đến kết quả thực hiện dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông đường 
bộ...............................................................................................................................58 
2.5.1. Mô hình nghiên cứu đề xuất.........................................................................58 
2.5.2. Các biến trong mô hình và giả thuyết nghiên cứu........................................59 
CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC YẾU 
TỐ TỔ CHỨC QUẢN LÝ ĐẾN KẾT QUẢ THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY 
DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ TẠI VIỆT NAM .......... 64 
3.1. Khái quát về phương pháp nghiên cứu và các bước nghiên cứu..................64 
3.1.1. Khái quát về phương pháp nghiên cứu.........................................................64 
v 
3.1.2. Các bước nghiên cứu....................................................................................65 
3.2. Nghiên cứu định tính và nghiên cứu định lượng sơ bộ.................................66 
3.2.1. Nghiên cứu định tính....................................................................................66 
3.2.2. Nghiên cứu định lượng sơ bộ.......................................................................67 
3.3. Các biến và thang đo trong mô hình nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố 
tổ chức quản lý đến kết quả thực hiện dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao 
thông đường bộ tại Việt Nam..................................................................................68 
3.3.1. Thang đo kết quả thực hiện dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông 
đường bộ.................................................................................................................68 
3.3.2. Thang đo hành vi lập kế hoạch thực hiện dự án...........................................70 
3.3.3. Thang đo hành vi tổ chức thực hiện.............................................................73 
3.3.4. Thang đo hành vi lãnh đạo quá trình thực hiện............................................76 
3.3.5. Thang đo hành vi kiểm soát quá trình thực hiện..........................................80 
3.4. Nghiên cứu định lượng chính thức..................................................................84 
3.4.1. Phương pháp chọn mẫu và phương pháp khảo sát.......................................84 
3.4.2. Phương pháp và công cụ phân tích dữ liệu...................................................84 
CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ CÁC KHUYẾN NGHỊ ...  ĐTXD cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng 
(Cảng Lạch Huyện) 
Bộ GTVT 
Ban QLDA 
HH 
18,624 
 ODA + 
NSNN 
Ngày 
30/11/2019 
4 
Dự án đường HCM đoạn tuyến tránh phía Tây thị xã 
Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk 
Sở GTVT Đắk 
Lắk 
Ban QLDA 
thuộc Sở 
574 
Vốn dư 
QL1, Đường 
HCM 
Tháng 
12/2019 
- 71 - 
TT Tên dự án 
Chủ đầu tư/ 
Nhà đầu tư 
Cơ quan 
thực hiện 
QLDA 
TMĐT 
(tỷ 
đồng) 
Nguồn vốn Thực hiện 
5 
Dự án XD cầu, đường hai đầu cầu Đắk Bla mới và 
vuốt nối với các đường hiện hữu thuộc DA tuyến 
tránh thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum 
Sở GTVT Kon 
Tum 
Ban QLDA 
thuộc Sở 
250 
Vốn dư 
QL1, Đường 
HCM 
Tháng 
12/2019 
6 
Dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng QL1 
đoạn Km 1027 – Km 1045+780, tỉnh Quảng Ngãi 
Sở GTVT 
Quảng Ngãi 
Ban QLDA 
của tỉnh 
750 
Vốn dư lần 
1 
Tháng 
12/2019 
7 
Dự án xây dựng thêm một đơn nguyên cầu vượt tại 
nút giao giữa Quốc lộ 1 và đường Nghi Sơn - Bãi 
Trành, tỉnh Thanh Hóa 
Sở GTVT 
Thanh Hóa 
Ban QLDA 
thuộc Sở 
300 TPCP 
Tháng 
12/2019 
8 
Dự án mở rộng tuyến tránh Quốc lộ 1 đoạn qua TP. 
Tân An, tỉnh Long An 
Bộ GTVT Ban QLDA 7 
350 
TPCP 
Tháng 
12/2019 
9 
Dự án ĐTXDCT tuyến tránh QL1A, đoạn qua Đèo 
Con, tỉnh Hà Tĩnh và tỉnh Quảng Bình 
Bộ GTVT 
Ban QLDA 
85 
390 
TPCP 
Tháng 
12/2019 
10 
Hoàn thành 804 cầu dân sinh Dự án ĐTXD cầu dân 
sinh và cải tạo đường địa phương theo QĐ số 
622/QĐ-BGTVT ngày 02/3/2016 (điều chỉnh theo 
QĐ số 1698/QĐ-BGTVT ngày 15/6/2017) 
Tổng cục 
ĐBVN 
Ban QLDA 3, 
4, 6, 8 
9,203 
ODA 
Tháng 
12/2019 
- 72 - 
TT Tên dự án 
Chủ đầu tư/ 
Nhà đầu tư 
Cơ quan 
thực hiện 
QLDA 
TMĐT 
(tỷ 
đồng) 
Nguồn vốn Thực hiện 
 Cầu Sông Chùa Bộ GTVT 
Ban Thăng 
Long 
56 
TPCP 
Tháng 
12/2019 
Dự án xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh 
đoạn La Sơn – Túy Loan, tỉnh Thừa Thiên Huế và 
Thành phố Đà Nẵng (Km66 - Km77+800) 
Công ty BT 
Cam Lộ - Túy 
Loan 
Ban HCM 11,485 BT 
Tháng 
12/2019 
CÁC DỰ ÁN KHỞI CÔNG NĂM 2020: 
A KHỞI CÔNG QUÝ I/2020 (03 dự án) 
1 
Dự án nâng cấp QL57 đoạn bến phà Đình Khao đến 
thị trấn Mỏ Cầy, tỉnh Bến Tre và Vĩnh Long 
Sở GTVT Bến 
Tre 
Ban QLDA 
thuộc Sở 
875 TPCP 
Tháng 
1/2020 
2 Dự án Cầu Mỹ Thuận 2 Bộ GTVT Ban QLDA 7 5,003 TPCP 
Khởi công 
27/2/2020 
3 
Dự án cầu Bến Nước (Km263+789) và cầu Suối Cóc 
(Km269+891) và phần đường dẫn hai đầu cầu thuộc 
địa phận xã Hùng Lợi, thuộc đường HCM qua Tuyên 
Quang 
Sở GTVT 
Tuyên Quang 
Ban QLDA 
thuộc Sở 
91 
NSNN 
Tháng 
3/2020 
- 73 - 
TT Tên dự án 
Chủ đầu tư/ 
Nhà đầu tư 
Cơ quan 
thực hiện 
QLDA 
TMĐT 
(tỷ 
đồng) 
Nguồn vốn Thực hiện 
B KHỞI CÔNG QUÝ II-IV/2020 (21) dự án 
4 
Dự án thành phần 3 thuộc Dự án nâng cấp các đoạn 
xung yếu trên QL25 
Sở GTVT Gia 
Lai 
Ban QLDA 
thuộc Sở 
349 
Trung hạn 
2016 - 2020 
Tháng 
6/2020 
5 
Dự án TP1 đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi thuộc Dự án 
cải tạo, nâng cấp các đoạn xung yếu trên Quốc lộ 24 
Bộ GTVT 
Ban QLDA 
85 
150 
Trung hạn 
2016 - 2020 
Tháng 
6/2020 
6 
Dự án TP2 đoạn qua tỉnh Kon Tum thuộc Dự án cải 
tạo, nâng cấp các đoạn xung yếu trên QL24 
Bộ GTVT/Sở 
GTVT Kon 
Tum 
Ban QLDA 
85/ Ban 
QLDA của 
tỉnh 
999 
 Trung hạn 
2016 - 2020 
Quý 
II/2020 
7 
Dự án TP2 thuộc Dự án cải tạo, nâng cấp các đoạn 
xung yếu trên QL 25 
Bộ GTVT Ban QLDA 6 
150 
TPCP 
Quý 
II/2020 
8 
Dự án kênh nối Đáy - Ninh Cơ thuộc Dự án Phát 
triển GTVT khu vực đồng bằng Bắc Bộ (Dự án 
WB6) 
Bộ GTVT 
Ban QLCDA 
Đường thủy 
 1,837 WB 
Quý 
III/2020 
9 
Dự án cải tạo, nâng cấp các cầu yếu và gia cố trụ 
chống va xô trên tuyến đường sắt HN-HCM 
Ban QLDA 
Đường Sắt 
Ban QLDA 
Đường Sắt 
 1,949 
Trung hạn 
2016 - 2020 
Quý 
III/2020 
- 74 - 
TT Tên dự án 
Chủ đầu tư/ 
Nhà đầu tư 
Cơ quan 
thực hiện 
QLDA 
TMĐT 
(tỷ 
đồng) 
Nguồn vốn Thực hiện 
10 
Dự án gia cố các hầm yếu kết hợp mở mới các ga và 
cải tạo kiến trúc tầng trên đoạn Vinh - Nha Trang, 
tuyến đường sắt Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh 
Ban QLDA 85 
Ban QLDA 
85 
 1,799 
Trung hạn 
2016 - 2020 
Tháng 
11/2020 
11 
Dự án thành phần đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo thuộc 
dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông 
Nhà đầu tư 
Ban QLDA 
85 
 13,687 
PPP & 
NSNN 
Quý 
IV/2020 
12 
Dự án Cải tạo, nâng cấp các công trình thiết yếu 
đoạn Hà Nội - Vinh, tuyến đường sắt Hà Nội - 
TP.Hồ Chí Minh 
Ban QLDA 
Đường Sắt 
Ban QLDA 
Đường Sắt 
 1,399 
Trung hạn 
2016 - 2020 
Quý 
IV/2020 
13 
Dự án cải tạo, nâng cấp các công trình thiết yếu đoạn 
Nha Trang - Sài Gòn, tuyến đường sắt Hà Nội - 
TP.Hồ Chí Minh 
Ban QLDA 
Đường Sắt 
Ban QLDA 
Đường Sắt 
 1,849 
Trung hạn 
2016 - 2020 
Quý 
IV/2020 
14 
Dự án tuyến nối QL91 và tuyến tránh TP Long 
Xuyên 
Bộ GTVT CIPM 2106,71 
ADB& 
DFAT 
2020 
15 Dự án đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch - Dự án TP 1A Bộ GTVT CIPM 5329,56 EDCF 2020 
16 
Dự án tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây 
Nguyên 
Bộ GTVT Ban QLDA 2 3,654 WB 
Quý 
IV/2020 
- 75 - 
TT Tên dự án 
Chủ đầu tư/ 
Nhà đầu tư 
Cơ quan 
thực hiện 
QLDA 
TMĐT 
(tỷ 
đồng) 
Nguồn vốn Thực hiện 
17 
Dự án thành phần đoạn QL45 - Nghi Sơn thuộc dự 
án cao tốc Bắc Nam phía Đông 
Nhà đầu tư Ban QLDA 2 6,333 
PPP & 
NSNN 
2020 
18 Dự án cao tốc Mỹ Thuận – Cần Thơ Giai đoạn 1 Bộ GTVT 
Cửu Long 
CIPM 
 4,826 NSNN 2020 
19 
Dự án thành phần đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết Dầu 
Giây thuộc dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông 
Bộ GTVT Ban QLDA7 11,603 NSNN 2020 
20 
Dự án thành phần đoạn Phan Thiết - Dầu Giây thuộc 
dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông 
Bộ GTVT 
Ban QLDA 
Thăng Long 
 14,360 NSNN 2020 
21 
Dự án thành phần đoạn Mai Sơn - Quốc lộ 45 thuộc 
thuộc dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông 
Bộ GTVT 
Ban QLDA 
Thăng Long 
 12,918 NSNN 2020 
22 
Dự án thành phần đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu thuộc 
thuộc dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông 
Bộ GTVT Ban QLDA 6 8,381 NSNN 2020 
- 76 - 
TT Tên dự án 
Chủ đầu tư/ 
Nhà đầu tư 
Cơ quan 
thực hiện 
QLDA 
TMĐT 
(tỷ 
đồng) 
Nguồn vốn Thực hiện 
23 
Dự án thành phần đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt thuộc 
dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông 
Bộ GTVT Ban QLDA 6 13,338 NSNN 2020 
24 
Dự án thành phần đoạn Nha Trang – Cam Lâm thuộc 
dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông 
Bộ GTVT Ban HCM 5,058 NSNN 
Quý 
IV/2020 
25 
Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn tuyến tránh phía 
Đông thành phố Buôn Ma Thuột 
UBND tỉnh 
Đắk Lắk 
Ban HCM 1,890 NSTW 2020 
DỰ ÁN HOÀN THÀNH NĂM 2020: 
A HOÀN THÀNH QUÝ I/2020 (04 dự án) 
1 
Dự án mở rộng tuyến tránh QL1 đoạn qua TP. Tân 
An, tỉnh Long An 
Bộ GTVT Ban QLDA 7 
350 
TPCP 
Tháng 
1/2020 
2 
Dự án xây dựng tuyến tránh trung tâm thị trấn Ea 
Drang, tỉnh Đắk Lắk 
Bộ GTVT 
Ban QLDA 
ĐHCM 
449 TPCP 
Tháng 
3/2020 
3 
Dự án TP2 thuộc DA cầu Cổ Chiên, QL60, tỉnh Bến 
Tre và Trà Vinh 
Bộ GTVT Ban QLDA 7 
825 
NSNN 
Tháng 
3/2020 
- 77 - 
TT Tên dự án 
Chủ đầu tư/ 
Nhà đầu tư 
Cơ quan 
thực hiện 
QLDA 
TMĐT 
(tỷ 
đồng) 
Nguồn vốn Thực hiện 
4 
Dự án cầu Thịnh Long thuộc tuyến đường bộ ven 
biển tỉnh Nam Định 
Bộ GTVT 
Ban QLDA 
Thăng Long 
 1,158 ODA 
Tháng 
3/2020 
B HOÀN THÀNH QUÝ II-IV/2020 (25) dự án 
5 Dự án đầu tư xây dựng tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi Bộ GTVT CIPM 6,355 EDCF 
Quý 
II/2020 
6 
Dự án cầu Sông Chùa thuộc dự án cầu Đà Rằng, 
Sông Chùa trên QL1 cũ, tỉnh Phú Yên 
Bộ GTVT 
Ban QLDA 
Thăng Long 
 101 TPCP 
Quý 
II/2020 
7 
Cải tạo, nâng cấp QL12 đoạn Km22 – Km66 (giai 
đoạn II) 
Sở GTVT Lai 
Châu 
Ban QLDA 
thuộc tỉnh 
140 
NSNN 
Quý 
II/2020 
8 
Dự án cải tạo, nâng cấp luồng sông Sài Gòn đoạn từ 
cầu Bình Lợi tới cảng Bến Súc theo hợp đồng BOT 
Nhà đầu tư Ban QLDA 7 1,320 BOT 
Quý 
II/2020 
9 
Hạng mục bổ sung (nút giao Dầu Giây và tuyến 
tránh TP Bảo Lộc) thuộc dự án khôi phục QL20 
đoạn KM0 - Km123+105 
Nhà đầu tư Ban QLDA 7 1,004 BOT 
Quý 
II/2020 
- 78 - 
TT Tên dự án 
Chủ đầu tư/ 
Nhà đầu tư 
Cơ quan 
thực hiện 
QLDA 
TMĐT 
(tỷ 
đồng) 
Nguồn vốn Thực hiện 
10 
Dự án ĐTXD mở rộng đoạn Km1051+845 - 
Km1055+280, tỉnh Quảng Ngãi 
Bộ GTVT 
Ban QLDA 
85 
153 
TPCP 
Tháng 
6/2020 
11 
Dự án hiện đại hóa trung tâm điều hành vận tải 
đường sắt 
Bộ GTVT 
Ban QLDA 
ĐS 
279 
ODA 
Tháng 
6/2020 
12 
Dự án nâng cấp mạng lưới giao thông GMS phía Bắc 
lần 2 (QL217) 
Bộ GTVT 
Ban QLDA 
Thăng Long 
 1,717 ADB 
Tháng 
6/2020 
13 Dự án tuyến tránh thành phố Kon Tum (Dự án TP2) 
Sở GTVT Kon 
Tum 
Ban QLDA 
thuộc tỉnh 
819 
NSNN 
Tháng 
6/2020 
14 
Dự án cầu Cửa Hội bắc qua Sông Lam, tỉnh Nghệ 
An & Hà Tĩnh 
Bộ GTVT Ban QLDA 6 
950 
TPCP& 
NSĐP 
Quý 
III/2020 
15 
Dự án mở rộng 4 cầu trên Quốc lộ 1A, đoạn qua tỉnh 
Tiền Giang 
Bộ GTVT Ban QLDA 7 
200 
TPCP 
Quý 
III/2020 
16 
Dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường nối QL1 đến 
cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi và đường ven biển, 
tỉnh Quảng Nam 
Bộ GTVT Ban QLDA 5 
199 
TPCP 
Tháng 
7/2020 
17 
Dự án Tín dụng ngành GTVT để cải tạo mạng lưới 
đường QG lần thứ 2 
Bộ GTVT Ban QLDA 6 6,070 ODA 
Tháng 
7/2020 
- 79 - 
TT Tên dự án 
Chủ đầu tư/ 
Nhà đầu tư 
Cơ quan 
thực hiện 
QLDA 
TMĐT 
(tỷ 
đồng) 
Nguồn vốn Thực hiện 
18 Dự án cầu cạn Mai Dịch - Nam Thăng Long thuộc 
đường vành đai 3 TP.Hà Nội 
Bộ GTVT 
Ban QLDA 
Thăng Long 
 5,343 ODA 
Tháng 
12/2020 
19 
Dự án cải tạo mặt đường tuyến Quản Lộ - Phụng 
Hiệp qua các tỉnh Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, 
Cà Mau 
Bộ GTVT Ban QLDA 7 
900 
TPCP 
Quý 
IV/2020 
20 
Dự án cải tạo, nâng cấp QL53 đoạn Trà Vinh - Long 
Toàn tỉnh Trà Vinh 
Bộ GTVT Ban QLDA 7 
800 
TPCP 
Quý 
IV/2020 
21 
Dự án nâng cấp Quốc lộ 30, đoạn Cao Lãnh - Hồng 
Ngự, tỉnh Đồng Tháp 
Sở GTVT 
Đồng Tháp 
Ban QLDA 
thuộc tỉnh 
800 
TPCP 
Quý 
IV/2020 
22 Dự án đường HCM đoạn Chợ Mới - ngã ba Trung 
Sơn - GĐ2A cầu Bến Nước, cầu Suối Cóc 
Sở GTVT 
Tuyên Quang 
Ban QLDA 
thuộc tỉnh 
90 
NSNN 
Quý 
IV/2020 
23 Dự án cải tạo, nâng cấp QL3B đoạn Xuất Hóa - Pò 
Mã, GĐ2 
Sở GTVT Bắc 
Kạn 
Ban QLDA 
thuộc tỉnh 
755 
NSNN 
Quý 
IV/2020 
24 Hạng mục đường gom đoạn qua địa phận tỉnh Bắc 
Ninh - Dự án BOT Hà Nội - Bắc Giang 
Nhà đầu tư Ban QLDA 2 464 BOT 
Quý 
IV/2020 
25 Dự án thành phần: Tuyến đường kết nối giữa đường 
cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình với QL1 
Sở GTVT Ninh 
Bình 
Ban QLDA 
thuộc tỉnh 
 2,374 TPCP 
Tháng 
12/2020 
- 80 - 
TT Tên dự án 
Chủ đầu tư/ 
Nhà đầu tư 
Cơ quan 
thực hiện 
QLDA 
TMĐT 
(tỷ 
đồng) 
Nguồn vốn Thực hiện 
26 Dự án QL57 tỉnh Bến Tre 
Sở GTVT Bến 
Tre 
Ban QLDA 
thuộc tỉnh 
 875 TPCP 
Quý 
IV/2020 
27 Dự án nâng cấp QL4 đường nối Hà Giang – Lào Cai 
Tổng Cục 
ĐBVN 
Ban QLDA 6 430 TPCP 
Quý 
IV/2020 
28 
Hạng mục hầm Hải Vân, QL1 tỉnh Thừa Thiên Huế 
và TP. Đà Nẵng thuộc Dự án hầm Đèo Cả 
Nhà đầu tư 
Ban QLDA 
85 
 7,296 BOT 
Tháng 
12/2020 
29 Dự án QL27 Liên Khương, tỉnh Lâm Đồng 
Sở GTVT Lâm 
Đồng 
Ban QLDA 
thuộc tỉnh 
235 
NSNN 
Tháng 
12/2020 

File đính kèm:

  • pdfluan_an_nghien_cuu_anh_huong_cua_cac_yeu_to_to_chuc_quan_ly.pdf
  • docxTHONG TIN_ENG.docx
  • docxTHONG TIN_VN.docx
  • pdfTOM TAT_ENG.pdf
  • pdfTOM TAT_VN.pdf