Luận văn Tác động của cung tiền đến thị trường chứng khoán Việt Nam

I. ĐẶT VẤN ĐỀ

Cung và cầu tiền là một trong những biến số kinh tế vĩ mô có ảnh hưởng quan

trọng đối với thị trường chứng khoán. Thông qua cung ứng tiền tệ mà quan hệ cung –

cầu vốn trên thị trường sẽ được điều tiết. Mối quan hệ giữa cung tiền với tăng trưởng

kinh tế luôn là mối quan tâm hàng đầu của các nhà hoạch định chính sách, trong đó

TTCK được ví như “hàn thử biểu” của nền kinh tế. Do đó, việc nghiên cứu, tìm hiểu

mối quan hệ giữa cung tiền và TTCK đã được các nhà khoa học, cũng như các nhà

điều hành chính sách tiền tệ rất quan tâm và mong muốn hiểu rõ về nó.

Thị trường chứng khoán Việt Nam vốn còn rất non trẻ, chưa đầy 10 năm tuổi.

Tuy nhiên, sự biến động vốn là bản chất của thị trường nên nó cũng đã trải qua nhiều

cung bậc thăng trầm như các thị trường chứng khoán phát triển khác. Trong giai đoạn

này, chính sách tiền tệ cũng đã có những bước thay đổi, ứng phó trước các diễn biến

của nền kinh tế, đi từ việc nới lỏng chính sách tiền tệ để kích thích tăng trưởng kinh tế

đến việc thắt chặt để ngăn chặn lạm phát.

Vì vậy, nghiên cứu mối quan hệ giữa cung tiền với thị trường chứng khoán Việt

Nam là một việc làm cần thiết. Qua đó, tiến hành hệ thống lại cơ chế tác động của

cung tiền đối với thị trường chứng khoán và kiểm nghiệm mối quan hệ này với một

mô hình kinh tế lượng thích hợp nhằm giúp chúng ta hiểu rõ và có hệ thống sự tác

động của cung tiền đối với thị trường chứng khoán Việt Nam, từ đó rút ra những bài

học kinh nghiệm, đề xuất các giải pháp giúp cho việc cung tiền phát huy được những

mặt tích cực, đồng thời hạn chế những mặt tồn tại, yếu kém.

Xuất phát từ những lý do nêu trên, tôi chọn thực hiện đề tài “Tác động của

cung tiền đến thị trường chứng khoán Việt Nam”

II. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU

- Phân tích, lý giải cơ chế tác động của cung tiền đến thị trường chứng khoán

Việt Nam giai đoạn 2000 – 2009;

- Kiểm nghiệm tác động của cung tiền đối với thị trường chứng khoán Việt

Nam giai đoạn 2000 – 2009;

1- Đề xuất một số giải pháp về cung tiền và tác động của cung tiền đối với sự

phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam;

III. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU

Nghiên cứu về các cơ sở lý thuyết có liên quan đến mối quan hệ giữa cung tiền

với thị trường chứng khoán và luận giải cơ chế tác động của cung tiền đến thị trường

chứng khoán. Vận dụng lý thuyết về bộ ba bất khả thi để phân tích, nhận định về các

tác động của cung tiền đối với thị trường chứng khoán.

Phạm vi nghiên cứu: đề tài tập trung vào phân tích tác động của cung tiền đối

với thị trường chứng khoán Việt Nam, cụ thể là mối quan hệ giữa cung tiền (M2) với

chỉ số VNIndex trong khoảng thời gian (2000-2009).

IV. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Đề tài sử dụng kết hợp các phương pháp nghiên cứu như phân tích, tổng hợp, so

sánh, đối chiếu và phương pháp quan sát từ thực tiễn để khái quát bản chất của vấn đề

nghiên cứu.

Đề tài xây dựng dựa trên cơ sở các lý thuyết về kinh tế học vĩ mô; lý thuyết tài

chính doanh nghiệp; lý thuyết tài chính quốc tế; lý thuyết về thống kê; kinh tế lượng

pdf 86 trang chauphong 19/08/2022 15120
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Luận văn Tác động của cung tiền đến thị trường chứng khoán Việt Nam", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

File đính kèm:

  • pdfluan_van_tac_dong_cua_cung_tien_den_thi_truong_chung_khoan_v.pdf