Luận án Nâng cao hiệu quả một số kỹ thuật đảm bảo tính nhất quán dữ liệu trong mạng P2P

1. Tính cấp thiết của luận án

Trong kỷ nguyên Internet, thế giới chứng kiến sự bùng nổ về số lượng người

dùng và lưu lượng trao đổi thông tin trên mạng. Điều này có được là do sự phát

triển vượt bậc của công nghệ trên các lĩnh vực như phần cứng, phần mềm và kết nối

(truyền thông). Ngày nay, người dùng cuối có thể sử dụng rất nhiều loại phương

tiện hay thiết bị như điện thoại thông minh, máy tính xách tay, tivi để kết nối mạng

Internet bằng công nghệ truyền thông tốc độ cao (mạng cáp quang hoặc mạng wifi

4G, 5G), thông qua các ứng dụng hết sức đa dạng, thực hiện mọi hoạt động trên

mạng (chia sẻ thông tin, làm việc tương tác.).

Qua các số liệu thống kê và dự báo được công bố bởi các tổ chức uy tín như

tổ chức Liên minh viễn thông quốc tế ITU (International Telecommunication

Union), tổ chức phi lợi nhuận hỗ trợ cơ sở hạ tầng của Internet toàn cầu ISC

(Internet Systems Consortium) và công ty hàng đầu thế giới về công nghệ thông tin

và kết nối mạng Cisco, cho thấy các thông tin liên quan đến hoạt động và phát triển

của hệ phân tán như sau:

Hình 1. Số lượng người dùng Internet giai đoạn từ 2012 đến 2021 [1]

Người dùng Internet: Thế giới hiện có 4,66 tỷ người dùng Internet, và từ

năm 2012 đến nay, tốc độ người dùng luôn tăng rất nhanh qua từng năm, được trình

Số lượng người dùng Internet

(Đơn vị: Tỷ)2

bày như trong Hình 1.

Dung lượng trao đổi trên Internet: Dung lượng trao đổi trên mạng Internet

mỗi tháng là rất lớn, năm 2021 là 267 exabytes và dự kiến năm 2022 sẽ lên đến 333

exabytes, được trình bày như trong Hình 2.

Hình 2. Dung lượng trên Internet mỗi tháng giai đoạn từ 2017 đến 2022 [2]

Thiết bị đầu cuối kết nối Internet: Nhiều loại thiết bị đầu cuối có thể giúp

người dùng kết nối mạng, trong đó thiết bị cầm tay như điện thoại thông minh luôn

chiếm đa số và phát triển nhanh có tỷ lệ lớn, dự báo năm 2022 sẽ là 50%, được trình

bày như trong Hình 3.

Hình 3. Thiết bị đầu cuối kết nối mạng Internet giai đoạn từ 2017 đến 2022 [3]

Dung lượng trao đổi trên

Internet (Đơn vị: Exabytes)3

Hình 4. Mạng không dây kết nối Internet giai đoạn từ 2018 đến 2023 [3]

Công nghệ không dây kết nối mạng: Các mạng không dây tốc độ cao như

4G, 5G ngày càng được các thiết bị sử dụng rộng rãi, phổ biến để kết nối mạng.

Chẳng hạn, dự báo đến nay 2023, mạng 4G sẽ chiếm 46,0% và mạng 5G sẽ chiếm

10,6% trên tổng số các kết nối, được trình bày như trong Hình 4.

Cùng với những thành tựu của Công nghệ Thông tin (CNTT) như trình bày ở

trên, các ứng dụng phân tán đã ra đời và phát triển nhanh chóng được xem như là sự

tất yếu, luôn nhận được sự quan tâm rất lớn của giới chuyên gia trong lĩnh vực

CNTT, các tập đoàn công nghệ phát triển sản phẩm CNTT. Những ứng dụng này

cho phép sử dụng, kế thừa cơ sở hạ tầng sẵn có, được xây dựng trên nhiều nền tảng,

công nghệ khác nhau; khai thác, vận hành tối đa và hiệu quả các tài nguyên từ mọi

vị trí địa lý, để taọ ra môi trường làm việc mở, chia sẻ và tương tác [4] [5] [6].

Mạng ngang hàng (Peer – To – Peer, viết tắt P2P) [7] [8] có nhiều ưu điểm,

tính năng vượt trội về tính phân tán cố hữu, quản lý các điểm (sau đây gọi là nút)

vào/ra hệ thống, các nút không thuần nhất về khả năng (tốc độ xử lý, bộ nhớ, băng

thông sử dụng), phân chia tài nguyên một cách phù hợp và cho phép khả năng mở

rộng hệ thống. Vì thế, hiện nay mạng P2P là công nghệ phổ biến, một phần không

thể thiếu trong cách mạng Internet, nền tảng quan trọng để phát triển các ứng dụng

phân tán như phân phối tập tin [9] [10], hệ thống lưu trữ dữ liệu phân tán [11], điện

toán đám mây [12], công nghệ chuỗi – khối [13] [14] (sau đây gọi chung là ứng4

dụng trên mạng P2P). Trong giai đoạn từ 2017 đến 2021, các ứng dụng phân phối

tập tin sử dụng 7 Exabytes dung lượng trao đổi và luôn là một trong số các ứng

dụng sử dụng nhiều nhất trên mạng Internet, được trình bày như trong Hình 5.

Những ứng dụng phân phối tập tin phổ biến nhất hiện nay như Utorrent [15],

Bittorrent [16]. cho phép người dùng có thể phân phối dữ liệu nhanh chóng và hiệu

quả; người dùng có thể tự do kết nối với những người khác mà không cần phải biết

về các máy tính khác hoặc cách thức mạng hoạt động.

 

pdf 118 trang chauphong 16/08/2022 11840
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Luận án Nâng cao hiệu quả một số kỹ thuật đảm bảo tính nhất quán dữ liệu trong mạng P2P", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

Tóm tắt nội dung tài liệu: Luận án Nâng cao hiệu quả một số kỹ thuật đảm bảo tính nhất quán dữ liệu trong mạng P2P

Luận án Nâng cao hiệu quả một số kỹ thuật đảm bảo tính nhất quán dữ liệu trong mạng P2P
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 
NGUYỄN HỒNG MINH 
NÂNG CAO HIỆU QUẢ MỘT SỐ KỸ THUẬT ĐẢM BẢO 
TÍNH NHẤT QUÁN DỮ LIỆU TRONG MẠNG P2P 
 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KỸ THUẬT 
Đà Nẵng - Năm 2021 
 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 
NGUYỄN HỒNG MINH 
NÂNG CAO HIỆU QUẢ MỘT SỐ KỸ THUẬT ĐẢM BẢO 
TÍNH NHẤT QUÁN DỮ LIỆU TRONG MẠNG P2P 
 Chuyên ngành: KHOA HỌC MÁY TÍNH 
 Mã số : 60.48.01.01 
LUẬN ÁN TIẾN SĨ KỸ THUẬT 
 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: 
 1. PGS.TSKH. Nguyễn Xuân Huy 
 2. PGS.TS. Lê Văn Sơn 
Đà Nẵng - Năm 2021 
 i 
LỜI CAM ĐOAN 
Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu do tôi thực hiện, dƣới sự hƣớng dẫn 
của PGS.TSKH Nguyễn Xuân Huy và cố PGS.TS Lê Văn Sơn. 
Các kết quả đƣợc viết chung với các tác giả khác đều đƣợc sự đồng ý của đồng 
tác giả trƣớc khi đƣa vào luận án. Các kết quả nêu trong luận án là trung thực và 
chƣa từng đƣợc ai công bố trong các công trình nào khác. 
Tác giả 
Nguyễn Hồng Minh 
 ii 
MỤC LỤC 
LỜI CAM ĐOAN ............................................................................................. i 
MỤC LỤC ........................................................................................................ ii 
DANH MỤC CÁC THUẬT NGỮ VÀ TỪ VIẾT TẮT ............................... v 
DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU....................................................................... vii 
DANH MỤC BẢNG ....................................................................................... ix 
DANH MỤC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ .................................................................. x 
MỞ ĐẦU .......................................................................................................... 1 
1. Tính cấp thiết của luận án ..................................................................... 1 
2. Mục tiêu nghiên cứu của luận án .......................................................... 6 
3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu của luận án ..................................... 6 
4. Phƣơng pháp nghiên cứu ...................................................................... 8 
5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của luận án ........................................... 8 
6. Cấu trúc luận án .................................................................................... 9 
Chƣơng 1. TỔNG QUAN VỀ YÊU CẦU ĐẢM BẢO TÍNH NHẤT 
QUÁN DỮ LIỆU CHIA SẺ TRONG MẠNG P2P .................................... 11 
1.1. HỆ THỐNG DỮ LIỆU CHIA SẺ PHÂN TÁN TRONG MẠNG P2P .. 11 
1.1.1. Hệ phân tán ................................................................................... 11 
1.1.2. Mạng ngang hàng .......................................................................... 15 
1.1.3. Dữ liệu chia sẻ trong mạng P2P.................................................... 19 
1.2. ĐẢM BẢO TÍNH NHẤT QUÁN DỮ LIỆU TRONG MẠNG P2P ...... 21 
1.2.1. Khái niệm .................................................................................... 21 
1.2.2. Mô hình nhất quán dữ liệu .......................................................... 22 
1.2.3. Bài toán đảm bảo tính nhất quán dữ liệu trong mạng P2P ......... 25 
1.3. GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO TÍNH NHẤT QUÁN DỮ LIỆU TRONG 
MẠNG P2P VÀ TIẾP CẬN CỦA LUẬN ÁN ............................................... 27 
 iii 
1.3.1. Giải pháp đảm bảo tính nhất quán dữ liệu .................................... 27 
1.3.2. Tiếp cận của luận án ..................................................................... 34 
1.4. KẾT LUẬN CHƢƠNG 1........................................................................ 34 
Chƣơng 2. GIẢI PHÁP CẬP NHẬT NỘI DUNG ĐẢM BẢO TÍNH 
NHẤT QUÁN DỮ LIỆU TRONG MẠNG P2P ......................................... 35 
2.1. CHƢƠNG TRÌNH PHÂN TÁN, KHÔNG THUẦN NHẤT ................. 35 
2.1.1. Chƣơng trình phân tán .................................................................. 35 
2.1.2. Biểu diễn các tham số của hệ thống dữ liệu chia sẻ ..................... 38 
2.2. LƢỢC ĐỒ CẬP NHẬT NỘI DUNG ĐẢM BẢO TÍNH NHẤT QUÁN 
DỮ LIỆU CHIA SẺ TRONG MẠNG P2P ..................................................... 41 
2.2.1. Giải pháp xây dựng và duy trì cấu trúc cập nhật .......................... 42 
2.2.2. Mô hình lan truyền cập nhật ......................................................... 45 
2.2.3. Biểu diễn các tham số đánh giá hiệu quả ...................................... 46 
2.3. MÔ PHỎNG THỰC NGHIỆM .............................................................. 50 
2.4. KẾT LUẬN CHƢƠNG 2........................................................................ 53 
Chƣơng 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỀ XUẤT NÂNG CAO HIỆU QUẢ 
CẬP NHẬT NỘI DUNG ĐẢM BẢO TÍNH NHẤT QUÁN DỮ LIỆU .... 54 
3.1. GIẢI PHÁP XÂY DỰNG CẤU TRÚC CẬP NHẬT HIỆU QUẢ ĐỐI 
VỚI CÁC HỆ THỐNG KÉM ỔN ĐỊNH ....................................................... 54 
3.1.1. Bài toán ......................................................................................... 54 
3.1.2. Giải pháp ....................................................................................... 55 
3.1.3. Thực nghiệm và đánh giá hiệu quả ............................................... 61 
3.1.4. Kết luận ......................................................................................... 63 
3.2. GIẢI PHÁP LINH HOẠT TRONG CẬP NHẬT VÀ PHÒNG TRÁNH 
TẮC NGHẼN .................................................................................................. 64 
3.2.1. Bài toán ......................................................................................... 64 
3.2.2. Giải pháp ....................................................................................... 65 
 iv 
3.2.3. Thực nghiệm và đánh giá hiệu quả ............................................... 73 
3.2.4. Kết luận ......................................................................................... 79 
3.3. GIẢI PHÁP NHÂN BẢN DỰA VÀO NGƢỠNG TỐC ĐỘ YÊU CẦU 
CẬP NHẬT TRONG TỐI ƢU CHI PHÍ ĐẢM BẢO TÍNH NHẤT QUÁN . 80 
3.3.1. Bài toán ......................................................................................... 80 
3.3.2. Giải pháp ....................................................................................... 80 
3.3.3. Thực nghiệm và đánh giá hiệu quả ............................................... 83 
3.3.4. Kết luận ......................................................................................... 87 
3.4. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG MÁY ẢO CẬP 
NHẬT .............................................................................................................. 88 
3.4.1. Bài toán ......................................................................................... 88 
3.4.2. Giải pháp ....................................................................................... 90 
3.4.3. Thực nghiệm và đánh giá hiệu quả ............................................... 93 
3.4.4. Kết luận ......................................................................................... 94 
3.5. KẾT LUẬN CHƢƠNG 3........................................................................ 95 
KẾT LUẬN VÀ HƢỚNG PHÁT TRIỂN ................................................... 96 
DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CỦA TÁC GIẢ ...... 98 
TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................ 99 
 v 
DANH MỤC CÁC THUẬT NGỮ VÀ TỪ VIẾT TẮT 
Tiếng Anh Ký hiệu Tiếng Việt 
Ad-hoc Mạng tùy biến 
Balancing load Cân bằng tải 
Blockchain Công nghệ chuỗi – khối 
Bottleneck Tắc nghẽn 
Central Processing Unit CPU Bộ xử lý trung tâm 
Churn Nút bị lỗi 
Cloud Computing Điện toán đám mây 
Consistency maintenance scheme Lƣợc đồ đảm bảo tính nhất quán 
Data Center Trung tâm dữ liệu 
Data Consistency Nhất quán dữ liệu 
Data Replication Nhân bản dữ liệu 
Data consistency model Mô hình nhất quán dữ liệu 
Deadlock Bế tắc 
Deadlock Avoidance DA Phòng tránh bế tắc 
Distributed file sharing Phân phối tập tin phân tán 
Distributed file systems Hệ thống tập tin phân tán 
Distributed hash table DHT Bảng băm phân tán 
Distributed System Hệ thống phân tán 
File sharing application Ứng dụng phân phối tập tin 
First In, First Out FIFO Cơ chế vào trƣớc, ra trƣớc 
Flooding Làm ngập 
Hard Disk Drive HDD Ổ đĩa cứng 
Hash function Hàm băm 
Hop Bƣớc 
Hybrid Lai 
Information Technology IT Công nghệ thông tin 
Infrastructure as a Service IaaS Hạ tầng dịch vụ 
Interface Definition Language IDL Ngôn ngữ đặc tả giao diện 
Internet Mạng Internet toàn cầu 
 vi 
Interroperability Liên tác 
Key Khóa – bảng băm của dữ liệu 
Large-scale distributed systems Hệ thống phân tán quy mô lớn 
Message Thông điệp 
Model consistency Mô hình nhất quán 
Overlay Network Mạng phủ 
P2P structured P2P có cấu trúc 
P2P unstructured P2P không có cấu trúc 
Peer Điểm 
Peer-To-Peer P2P Mạng ngang hàng 
Portability Chuyển mang 
Pull Kéo cập nhật 
Push Đẩy cập nhật 
Random Access Memory RAM Bộ nhớ RAM 
Random Walk Ngẫu nhiên 
Replica Bản sao 
Resilience Bền vững 
Resource allocation Cung cấp tài nguyên 
Robustness Khả năng chịu đựng 
Rumor Spreading Khai khoáng 
Scalability Khả năng mở rộng, co giãn 
Shared data Dữ liệu chia sẻ 
Shared Data System Hệ thống dữ liệu chia sẻ 
Time-To-Expire TTE Thời gian bản sao có hiệu lực 
Topology Hình thái 
Update Propagation Lan truyền cập nhật 
Update Tree Cây cập nhật 
Virtual Machine VM Máy ảo 
VM NOSR Không tạo đƣợc và tạm 
treo/chờ phục hồi VM SR Không tạo đƣợc VM có sử dụng 
tạm treo/chờ phục hồi Wait – For - Graph WFG Đồ thị tranh chấp 
 vii 
DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU 
Ký hiệu Ý nghĩa 
 Chi phí trung bình gửi yêu cầu cập nhật của nút 
 Chi phí trung bình thực hiện cập nhật cho nút 
 Khả năng tối đa tài nguyên CPU, HDD, RAM của nút j 
 Tập các nút con của nút K 
 , Số lƣợng nút trong cây con của nút K 
 Chi phí truyền thông giữa nút và nút 
 Chi phí nút liên kết vào cây cập nhật 
Chi phí lan truyền cập nhật cho các yêu cầu từ nút 
cho nút 
Chi phí trong trƣờng hợp nhân bản cho nút để cập 
nhật cho các nút yêu cầu 
 Cây cập nhật, mỗi nút có tối đa d nút con 
 Hàm mục tiêu tối ƣu 
 Chiều cao của cây con với K là nút gốc 
 Định danh của nút K 
 Định danh của dữ liệu chia sẻ X 
 Nút K tại mức l trong cây cập nhật 
L Chiều cao cây cập nhật 
Số lƣợng yêu cầu cập nhật gửi tới nút trong khoảng 
thời gian Γ 
Số lƣợng cập nhật gửi tới nút gốc trong khoảng thời 
gian Γ 
 Tiến trình của nút i 
 Xác suất một nút tại mức m có yêu cầu cập nhật 
 Tiến trình đọc dữ liệu X và trả về kết quả là y 
 Tài nguyên CPU, HDD, RAM cung cấp 
request_update(K) Yêu cầu cập nhật của nút K 
 Nút j nhận đƣợc thông điệp gửi từ nút i 
 ( ) Nút i gửi thông điệp tới nút j 
 viii 
 Cây cập nhật của dữ liệu chia sẻ X 
 Tiến trình ghi dữ liệu X là giá trị y 
 Vùng không gian định danh của nút K chịu trách nhiệm 
Phân vùng thứ i trong không gian định danh do nút K 
chịu trách nhiệm 
X Dữ liệu chia sẻ 
Tài nguyên CPU, HDD, RAM yêu cầu để tạo máy ảo 
Γ Một khoảng ... l, S., and S. K. Srivatsa, "A file sharing system in peer-to-peer network by a 
nearness-sensible method", International Journal of Reasoning-based Intelligent 
Systems, 11.4, pp.293-299, 2019. 
[11] GARCÍA-RODRÍGUEZ, Gerardo; DE ASÍS LÓPEZ-FUENTES, Francisco, “A 
Storage Service based on P2P Cloud System”, Research in Computing Science, 76, 
pp.89-96, 2014. 
[12] Samreen, S. N., Khatri-Valmik, N., Salve, S. M., & Khan, M. P. N, "Introduction 
to cloud computing", International Research Journal of Engineering and 
Technology, 12, pp.785-788, 2018. 
[13] Wang, T., Zhao, C., Yang, Q., Zhang, S., & Liew, S. C, "Ethna: Analyzing the 
100 
UnderlYing Peer-to-Peer Network of Ethereum Blockchain", IEEE Transactions on 
Network Science and Engineering, 2021. 
[14] Hao, W., Zeng, J., Dai, X., Xiao, J., Hua, Q., Chen, H., "BlockP2P: Enabling fast 
blockchain broadcast with scalable peer-to-peer network topology", International 
Conference on Green, Pervasive, and Cloud Computing, Springer, Cham, pp.223-
237, 2019. 
[15] https://www.utorrent.com/ [Online, truy cập 6/01/2021] 
[16] https://www.bittorrent.com/ [Online, truy cập 6/01/2021] 
[17] Pirjade, S., Burghate, R. R., Ghogare, P. G., Ghotkule, A., and Jatade, J, 
"Maximizing p2p file access availability in mobile adhoc networks though 
replication for efficient file sharing", 2nd International Conference on Inventive 
Systems and Control (ICISC), IEEE, pp.1434-1438, 2018. 
[18] Abdollahi Nami, A., and L. Rajabion, "Data replication techniques in the mobile ad 
hoc networks: A systematic and comprehensive review", International Journal of 
Pervasive Computing and Communications, 15.3-4, pp.174-198, 2019. 
[19] Campêlo, R. A., Casanova, M. A., Guedes, D. O., & Laender, A. H, "A brief 
survey on replica consistency in cloud environments", Journal of Internet Services 
and Applications, 11.1, pp.1-13, 2020. 
[20] Aldin, H. N. S., Deldari, H., Moattar, M. H., & Ghods, M. R, "Consistency models 
in distributed systems: A survey on definitions, disciplines, challenges and 
applications", arXiv preprint arXiv:1902.03305, 2019. 
[21] BAUMGART, Ingmar; HEEP, Bernhard; KRAUSE, Stephan, “OverSim: A 
flexible overlay network simulation framework”, IEEE global internet symposium, 
IEEE, pp.79-84, 2007. 
[22] https://www.openstack.org/ [Online, truy cập 9/6/2015] 
[23] NAKASHIMA, Taishi; FUJITA, Satoshi, “Tree-based consistency maintenance 
scheme for peer-to-peer file sharing systems”, 2013 First International Symposium 
on Computing and Networking, IEEE, pp.187-193, 2013. 
[24] HU, Yi; BHUYAN, Laxmi N.; FENG, Min, “Maintaining data consistency in 
structured P2P systems”, IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems, 
23(11), pp.2125-2137, 2012. 
101 
[25] GAONKAR, Dattatraya, “Distributed generation”, BoD–Books on Demand, 2010. 
[26] Buford, John, Heather Yu, and Eng Keong Lua, “P2P networking and 
applications”, Morgan Kaufmann, 2009. 
[27] Nikolakopoulos, Y., Gidenstam, A., Papatriantafilou, M., and Tsigas, P, "A 
consistency framework for iteration operations in concurrent data structures", IEEE 
International Parallel and Distributed Processing Symposium, pp.239-248, 2015. 
[28] Lua, E. K., Crowcroft, J., Pias, M., Sharma, R., & Lim, S, "A survey and 
comparison of peer-to-peer overlay network schemes", IEEE Communications 
Surveys & Tutorials, 7.2, pp.72-93. 2005. 
[29] https://us.napter.com/ [Online, truy cập 5/8/2019] 
[30] Taylor I.J., Harrison A.B, “Gnutella”, From P2P and Grids to Services on the Web, 
Computer Communications and Networks, Springer, London, pp.181-196. 2009. 
[31] https://www.cs.cmu.edu › ~dga › lectures › 16-dht [Online, truy cập 4/4/2015] 
[32] ROWSTRON, Antony; DRUSCHEL, Peter, “Pastry: Scalable, decentralized object 
location, and routing for large-scale peer-to-peer systems”, IFIP/ACM 
International Conference on Distributed Systems Platforms and Open Distributed 
Processing. Springer, Berlin, Heidelberg, pp.329-350, 2001. 
[33] Ben Y. Zhao, John D. Kubiatowicz, Anthony D. Joseph, “Tapestry: An 
infrastructure for fault-tolerant wide-area location and routing”, techreport, 
University of California at Berkeley, ACM, 2001. 
[34] Davis, R. I., Burns, A., Bril, R. J., & Lukkien, J. J, “Controller Area Network 
(CAN) schedulability analysis: Refuted, revisited and revised”, Real-Time Systems, 
35(3), pp.239-272, 2007. 
[35] Pourebrahimi, B., Bertels, K., & Vassiliadis, S, "A survey of Peer-to-Peer 
Networks", Proceedings of the 16th annual workshop on Circuits, Systems and 
Signal Processing, 2005. 
[36] Bandara, HMN Dilum, and Anura P. Jayasumana, "Collaborative applications over 
peer-to-peer systems–challenges and solutions", Peer-to-Peer Networking and 
Applications, 6.3, pp.257-276, 2013. 
[37] Mohammadi, B., and Navimipour, N. J, "Data replication mechanisms in the 
peer‐ to‐ peer networks," International Journal of Communication Systems, 
102 
32.14:e3996, 2019. 
[38] Spaho, E., Barolli, A., Xhafa, F., and Barolli, L, "P2P data replication: Techniques 
and applications", Modeling and processing for next-generation big-data 
technologies, Springer, Cham, pp.145-166, 2015. 
[39] RAHMANI, Moufida; BENCHAIBA, “A comparative study of replication 
schemes for structured p2p networks”, Proceedings of the 9th International 
Conference on Internet and Web Applications and Services, pp.147-158, 2014. 
[40] Kalpakis,https://dokumen.tips/documents/consistency-and-replication-
5693cbf237ba0.html [Online, truy cập 9/11/2018] 
[41] CHENG, Liangfeng; HU, Yuchong; LEE, Patrick PC, “Coupling decentralized 
key-value stores with erasure coding”, Proceedings of the ACM Symposium on 
Cloud Computing, pp.377-389, 2019. 
[42] Chen, Y. L., Mu, S., Li, J., Huang, C., Li, J., Ogus, A., & Phillips, D, “Giza: 
Erasure coding objects across global data centers”, {USENIX} Annual Technical 
Conference ({USENIX}{ATC} 17, pp. 539-551, 2017. 
[43] Li, Y., Zhou, J., Wang, W., & Chen, Y, “RE-store: Reliable and efficient KV-store 
with erasure coding and replication”, IEEE International Conference on Cluster 
Computing (CLUSTER), IEEE, pp.1-12, 2019. 
[44] Saghiri, Ali Mohammad, M. Daliri Khomami, and Mohammad Reza Meybodi, 
"Random walk algorithms: Definitions, weaknesses, and learning automata-based 
approach", Intelligent Random Walk: An Approach Based on Learning Automata, 
Springer, Cham, 52, pp.1-7, 2019. 
[45] VU, Huy; TEWARI, Hitesh, “An Efficient Peer-to-Peer Bitcoin Protocol with 
Probabilistic Flooding”, International Conference for Emerging Technologies in 
Computing, Springer, Cham, pp.29-45, 2019. 
[46] Dong, Suyalatu, and Yong-Chang Huang, "A class of rumor spreading models with 
population dynamics", Communications in Theoretical Physics, 70(6), 795, 2018. 
[47] WANG Z., Das, S. K., Kumar, M., & Shen, H, “An efficient update propagation 
algorithm for P2P systems”, Computer Communications, 30(5), pp.1106-1115, 
2007. 
[48] Zhang, B., Wang, X., & Huang, M, "A data replica consistency maintenance 
103 
scheme for cloud storage under healthcare IoT environment", Future 
Communication, Information and Computer Science: Proceedings of the 2014 
International Conference on Future Communication, Information and Computer 
Science (FCICS 2014), Beijing, China, 2015. 
[49] Guler, Berkin, and Oznur Ozkasap, "Analysis of checkpointing algorithms for 
primary-backup replication", IEEE Symposium on Computers and Communications 
(ISCC), pp.64-69, 2017. 
[50] Li, Jun, and Mengshu Hou, "PMSTCOM: A Novel Replication Consistency 
Maintenance Strategy in Cloud Storage System." 3rd International Conference on 
Big Data Computing and Communications (BIGCOM), IEEE, pp.277-283, 2017. 
[51] Li, C., Wang, C., Tang, H., & Luo, Y, "Scalable and dynamic replica consistency 
maintenance for edge-cloud system", Future Generation Computer Systems,101, 
pp.590-604, 2019. 
[52] SHEN, HaiYing; LIU, Guoxin; CHANDLER, Harrison, “Swarm intelligence based 
file replication and consistency maintenance in structured P2P file sharing systems”, 
IEEE Transactions on Computers, 64(10), pp.2953-2967, 2015. 
[53] Islam, Md Ashfakul, and Susan V. Vrbsky, "Transaction management with tree-
based consistency in cloud databases", International Journal of Cloud Computing, 
6.1, pp.58-78, 2017. 
[54] Qi, Xiaogang, Min Qiang, and Lifang Liu, "A balanced strategy to improve data 
invulnerability in structured P2P system", Peer-to-Peer Networking and 
Applications,13.1, pp.368-387, 2020. 
[55] B. C. Arnold, "Pareto distribution," Wiley StatsRef: Statistics Reference Online, pp. 
1-10, 2014. [Online, truy cập 4/7/2015] 
[56] Da Silva, R. V., Gomes-Silva, F., Ramos, M. W. A., & Cordeiro, G. M, "The 
exponentiated Burr XII Poisson distribution with application to lifetime 
data", International Journal of Statistics and Probability , 4.4:112, 2015. 
[57] Yang, Yue, and Jianwen Zhu, "Write skew and zipf distribution: Evidence and 
implications", ACM transactions on Storage (TOS), pp.1-19, 2016. 
[58] CHEN, Xin, Shansi Ren and Haining Wang, “SCOPE: Scalable consistency 
maintenance in structured P2P systems”, Proceedings IEEE 24th Annual Joint 
104 
Conference of the IEEE Computer and Communications Societies, IEEE, pp.1502-
1513, 2005. 
[59] Bader, Michael, “Space-filling curves: an introduction with applications in 
scientific computing”, Springer Science & Business Media, Vol. 9, 2012. 
[60] MOON, Alice Ye-Eun, "The effects of high-intensity ultrasound of rice bran wax 
oleogel preparation and its effects on flaky pastry application", thesis in the 
Graduate College of the University of Illinois at Urbana-Champaign, 2017. 
[61] https://www.cs.cmu.edu/~pavlo/datasets/torrent/ [Online, truy cập 5/10/2015] 
[62] Wang, Z., Datta, A., Das, S. K., & Kumar, M, "CMV: File consistency 
maintenance through virtual servers in peer-to-peer systems", Journal of Parallel 
and Distributed Computing, 69.4, pp.360-372, 2009. 
[63] Nguyen Ha Huy Cuong, Vijender Kumar Solanki, Doan Van Thang and Nguyen 
Thanh Thuy, “Resource allocation for heterogeneous cloud computing”, Network 
Protocols and Algorithms, No 9, pp.71-84, 2017. 
[64] N. M. N. Pham, V. S. Le and H. H. C. Nguyen, "Efficient Resource Allocation for 
Virtual Service in Cloud Computing Environment," Advances in Intelligent 
Systems and Computing ;Information Systems Design and Intelligent Applications, 
pp.126-136, 2018. 
[65] Ha Huy Cuong Nguyen, Hung Vi Dang and Thanh Thuy Nguyen, “Deadlock 
detection for resource allocation in heterogeneous distributed platforms”, Recent 
Advances in Information and Communication Technology, Springer, pp.285-295, 
2015. 
[66] Ha Huy Cuong Nguyen, Van Son Le and Thanh Thuy Nguyen, “Algorithmic 
approach to deadlock detection for resource allocation in heterogeneous 
platforms”, 2014 International Conference on Smart Computing, IEEE, pp.97-103, 
2014. 

File đính kèm:

  • pdfluan_an_nang_cao_hieu_qua_mot_so_ky_thuat_dam_bao_tinh_nhat.pdf
  • pdf2. NGUYEN HONG MINH - TOM TAT TIENG VIET.pdf
  • pdf3. NGUYEN HONG MINH - TOM TAT TIENG ANH.pdf
  • pdf4. NGUYEN HONG MINH - TRICH YEU LA.pdf
  • pdf5. NGUYEN HONG MINH - DONG GOP MOI LA.pdf