Tài liệu Hướng dẫn viết và trình bày Luận văn Thạc sĩ

A. CẤU TRÚC LUẬN VĂN

Luận văn thạc sĩ là một công trình nghiên cứu khoa học sáng tạo của chính học

viên cao học, có đóng góp về mặt lý luận và thực tiễn trong lĩnh vực nghiên cứu hoặc

giải pháp mới có giá trị trong việc phát triển, gia tăng tri thức khoa học của lĩnh vực

nghiên cứu, giải quyết sáng tạo các vấn đề của ngành khoa học hay thực tiễn kinh tế -

xã hội.

Luận văn là văn bản gốc thể hiện năng lực tiến hành nghiên cứu độc lập của

học viên cao học (dưới sự hướng dẫn của người hướng dẫn khoa học) và khả năng

phân tích, truyền đạt kết quả có ý nghĩa của công trình đó. Vì thế, Luận văn phải được

trình bày thận trọng bằng ngôn ngữ khoa học sao cho những người không trực tiếp

tham gia nghiên cứu có thể hiểu, tiếp tục và thậm chí lặp lại công trình đó.

Cấu trúc cơ bản của Luận văn được thống nhất chung cho tất cả các chuyên

ngành đào tạo trong Trường, tuân theo Quy chế đào tạo thạc sĩ hiện hành của Bộ Giáo

dục và Đào tạo. Luận văn được chia thành các phần và các chương; số chương tùy

thuộc vào ngành, chuyên ngành và đề tài cụ thể, nhưng thường bao gồm những phần,

chương sau:

1. Phần phụ đầu luận văn

i. Bìa và trang phụ bìa

ii. Lời cam đoan

iii. Lời cám ơn

iv. Mục lục

v. Danh mục chữ viết tắt

vi. Danh mục bảng

vii. Danh mục đồ thị, hình, sơ đồ, ảnh, v.v.

2. Phần chính của luận văn

Về tổng thể, phần chính của Luận văn bao gồm những thành phần chung sau:

Mở đầu

Chương 1. Tổng quan tài liệu

Chương 2. Nội dung và Phương pháp nghiên cứu

Chương 3. Kết quả và thảo luận

Kết luận và kiến nghị

3. Danh mục các công trình đã công bố2

4. Danh mục tài liệu tham khảo

5. Phần phụ lục (nếu có)

pdf 16 trang chauphong 19/08/2022 11422
Bạn đang xem tài liệu "Tài liệu Hướng dẫn viết và trình bày Luận văn Thạc sĩ", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

Tóm tắt nội dung tài liệu: Tài liệu Hướng dẫn viết và trình bày Luận văn Thạc sĩ

Tài liệu Hướng dẫn viết và trình bày Luận văn Thạc sĩ
1PHỤ LỤC 8
HƯỚNG DẪN VIẾT VÀ TRÌNH BÀY LUẬN VĂN THẠC SĨ
A. CẤU TRÚC LUẬN VĂN
Luận văn thạc sĩ là một công trình nghiên cứu khoa học sáng tạo của chính học
viên cao học, có đóng góp về mặt lý luận và thực tiễn trong lĩnh vực nghiên cứu hoặc
giải pháp mới có giá trị trong việc phát triển, gia tăng tri thức khoa học của lĩnh vực
nghiên cứu, giải quyết sáng tạo các vấn đề của ngành khoa học hay thực tiễn kinh tế -
xã hội.
Luận văn là văn bản gốc thể hiện năng lực tiến hành nghiên cứu độc lập của
học viên cao học (dưới sự hướng dẫn của người hướng dẫn khoa học) và khả năng
phân tích, truyền đạt kết quả có ý nghĩa của công trình đó. Vì thế, Luận văn phải được
trình bày thận trọng bằng ngôn ngữ khoa học sao cho những người không trực tiếp
tham gia nghiên cứu có thể hiểu, tiếp tục và thậm chí lặp lại công trình đó.
Cấu trúc cơ bản của Luận văn được thống nhất chung cho tất cả các chuyên
ngành đào tạo trong Trường, tuân theo Quy chế đào tạo thạc sĩ hiện hành của Bộ Giáo
dục và Đào tạo. Luận văn được chia thành các phần và các chương; số chương tùy
thuộc vào ngành, chuyên ngành và đề tài cụ thể, nhưng thường bao gồm những phần,
chương sau:
1. Phần phụ đầu luận văn
i. Bìa và trang phụ bìa
ii. Lời cam đoan
iii. Lời cám ơn
iv. Mục lục
v. Danh mục chữ viết tắt
vi. Danh mục bảng
vii. Danh mục đồ thị, hình, sơ đồ, ảnh, v.v.
2. Phần chính của luận văn
Về tổng thể, phần chính của Luận văn bao gồm những thành phần chung sau:
Mở đầu
Chương 1. Tổng quan tài liệu
Chương 2. Nội dung và Phương pháp nghiên cứu
Chương 3. Kết quả và thảo luận
Kết luận và kiến nghị
3. Danh mục các công trình đã công bố
24. Danh mục tài liệu tham khảo
5. Phần phụ lục (nếu có)
B. HƯỚNG DẪN TRÌNH BÀY LUẬN VĂN THẠC SĨ
1. Phần phụ đầu luận văn
1.1. Bìa và trang phụ bìa
Bìa là tờ ngoài cùng chứa các nội dung sau:
- Bộ giáo dục và đào tạo (Cơ quan chủ quản)
- Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội (Cơ sở đào tạo)
- Họ tên tác giả
- Tên đề tài luận văn
- Luận văn thạc sĩ
- Chuyên ngành
- Địa điểm (Hà Nội) và năm bảo vệ luận văn.
Trang phụ bìa là trang đầu tiên nằm sau bìa lót, không đánh số trang, nhưng
mang số trang phụ đầu tiên. Trên trang phụ bìa gồm những nội dung được xếp theo
thứ tự từ trên xuống dưới như sau:
- Họ tên tác giả
- Tên đề tài luận văn
- Luận văn tiến sĩ, chuyên ngành và mã số
- Người hướng dẫn
- Địa điểm (Hà Nội) và năm bảo vệ luận văn.
Tất cả dòng chữ được bố trí cân xứng, lề trái 4 cm, lề phải 3,5 cm.
Tên đề tài Luận văn cần ngắn gọn nhưng thể hiện đầy dủ nội dung của luận văn.
3Mẫu bìa chính của luận văn
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO (in hoa, Times New Roman, 14)
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI in hoa, Times New
Roman, 14, đậm)
HỌ VÀ TÊN TÁC GIẢ
(In hoa, cỡ chữ 14, Times New Roman)
TÊN ĐỀ TÀI LUẬN VĂN
(In hoa, cỡ chữ 16, Times New Roman)
LUẬN VĂN THẠC SĨ
HÀ NỘI, NĂM .
(In hoa, cỡ chữ 14, Times New Roman)
4Mẫu phụ bìa
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO (in hoa, Times New Roman, 14)
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI in hoa, Times
New Roman, 14, đậm)
HỌ VÀ TÊN TÁC GIẢ
(In hoa, cỡ chữ 14, Times New Roman)
TÊN ĐỀ TÀI LUẬN VĂN
(In hoa, cỡ chữ 16, Times New Roman)
CHUYÊN NGÀNH: ..............................
MÃ SỐ: ............................
(In hoa, cỡ chữ 14, Times New Roman)
NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:
.............................
..
(In hoa, cỡ chữ 14, Times New Roman)
HÀ NỘI, NĂM
(In hoa, cỡ chữ 14, Times New Roman)
51.2. Lời cam đoan
Tác giả tuyên bố Luận văn là công trình của chính mình và mọi nguồn thông
tin sử dụng trong Luận văn được chỉ rõ nguồn gốc.
1.3. Lời cám ơn
Tác giả bày tỏ lời cám ơn đối với người hướng dẫn khoa học và những người
đã giúp đỡ hay động viên trong quá trình tiến hành nghiên cứu và viết luận văn.
1.4. Mục lục
Tạo Mục lục tự động và trình bày như sau:
Tiêu đề của trang là “MỤC LỤC” in hoa, cỡ chữ 13, căn ở giữa trang.
Từ “Chương”, cỡ chữ 13 Times New Roman thường kèm theo số Ả Rập của số
chương, tên chương in hoa, cỡ chữ 13 Times New Roma; nếu tên chương nhiều hơn
một dòng, từ dòng thứ hai trở đi thụt vào 10 ký tự so với chữ cái đầu của dòng thứ
nhất
Tiểu mục cấp 1 trình bày thẳng cột với chương, các cấp mục nhỏ hơn theo thụt
vào so với cấp trên nó 0,5 cm., cỡ chữ 13 Times New Roman thường.
Ví dụ:
MỤC LỤC
Trang
Lời cam đoan ii
Lời cám ơn iii
Danh mục bảng
Danh mục hình, đồ thị,
Danh mục chữ viết tắt
MỞ ĐẦU 1
Chương 1 TỔNG QUAN TÀI LIỆU 5
1.1. Nuôi cấy mô ở cây bông
1.2. Chuyển gen nhờ Agrobacterium
1.2.1. Chi Agrobacterium
1.2.2. Chức năng của các gen Vir
1.2.2.1 
Chương 3 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 40
3.1. Xác định nồng độ Kanamycin trong môi trường chọn lọc thích hợp 40
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 85
1.5. Danh mục chữ viết tắt
Danh mục chữ viết tắt xếp theo thứ tự ABC.
61.6. Danh mục bảng
Liệt kê theo thứ tự bảng trình bày trong Luận văn kèm theo số trang căn bên phải.
Nếu tên bảng có từ hai dòng trở lên, dòng thứ hai trở đi thụt vào 5 ký tự so với chữ
đầu tiên của dòng thứ nhất.
1.7. Danh mục đồ thị
Liệt kê số hình, đồ thị, sơ đồ, ảnh, ... theo thứ tự giống như danh mục bảng.
2. Phần chính của luận văn
2.1. Yêu cầu nội dung
Luận văn phải được trình bày ngắn gọn, rõ ràng, văn phong khoa học, mạch lạc,
dễ hiểu, sạch sẽ, có đánh số trang, số bảng biểu, hình, đồ thị theo quy định và chứa
đựng những nội dung cơ bản sau:
MỞ ĐẦU
Phần mở đầu chiếm khoảng 5% của luận văn. Phần này giới thiệu ngắn gọn về
công trình nghiên cứu, lý do lựa chọn đề tài, mục đích, đối tượng, ph ạm vi nghiên
cứu, ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài.
Phần mở đầu cung cấp thông tin cơ sở cần thiết giúp cho người đọc hiểu ý tưởng,
chủ đề nghiên cứu, các khái niệm, giả thuyết, vấn đề và câu hỏi nghiên cứu, mục tiêu
và phạm vi của đề tài. Phần này phải chứa đựng một số vấn đề cốt lõi sẽ được đề cập
tới ở chương Tổng quan tài liệu và Phương pháp nghiên cứu. Phải tổng hợp, trích dẫn
những phát hiện chủ yếu trong lĩnh vực quan tâm, đặc biệt những phát hiện mới nhất.
Tối thiểu nên trích dẫn từ 2 đến 3 tài liệu cho một ý lớn (đoạn văn). Các đoạn văn phải
thể hiện được sự tổng luận các vấn đề chưa giải quyết, những phát hiện còn tranh luận,
những quan tâm xã hội hay những vấn đề giáo dục, v.v. để cuối cùng dẫn đến lập luận
vấn đề. Vấn đề đó là khoảng trống về tri thức hay giải pháp công nghệ, giải pháp quản
lý, v.v.
Tóm lại, trong phần này tác giả phải đảm bảo trình bày đủ 3 nội dung:
1. Xác định vấn đề nghiên cứu, cụ thể là lập luận tại sao một vấn đề/câu hỏi
nghiên cứu nhất định cần được giải quyết;
2. Trình bày giả thuyết, phác thảo ngắn gọn cách kiểm định giả thuyết đó và nêu
phạm vi/giới hạn của nghiên cứu;
3. Thiết lập được ý nghĩa, tính mới của nghiên cứu, cụ thể là ý nghĩa, lợi ích đối
với khoa học và nó phù hợp với những nghiên cứu khác trong lĩnh vực đó như thế
nào, cuối cùng đề ra mục tiêu nghiên cứu
Chương 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
Chương Tổng quan tài liệu chiếm khoảng 25-30% của luận văn. Chương này
phân tích, đánh giá có biện luận các công trình nghiên cứu liên quan mật thiết đến đề
7tài luận văn đã được công bố (trong và ngoài nước ); chỉ ra những vấn đề còn tồn tại
mà Luận văn sẽ tập trung giải quyết; nội dung, cách tiếp cận và lựa chọn hướng giải
quyết sẽ trình bày cụ thể trong phần phương pháp nghiên cứu. Vì luận văn là một
nghiên cứu gốc (mới) đóng góp vào tri thức khoa học hiện tại hay tri thức nghề nghiệp
nên tổng quan tài liệu phải thiết lập được tính mới cho luận văn. Thông qua tư duy
biện luận, học viên cao học cần:
 Xác định những khoảng trống trong tri thức hiện tại,
 Chứng minh nghiên cứu của mình dựa trên những công trình trước đây và đề ra
điểm xuất phát của vấn đề nghiên cứu của chính mình,
 Chứng minh tầm quan trọng và sự phù hợp của nghiên cứu,
 Chỉ rõ những nhận thức về những phát triển quan trọng trong lĩnh vực đó,
 Nêu rõ những quan điểm khác nhau và những lĩnh vực còn tranh luận,
 Đánh giá có biện luận những điểm mạnh và điểm yếu của các nghiên cứu
trước,
 Nêu rõ cách giải quyết vấn đề đó trong nghiên cứu của mình.
Chương 2 NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
Nội dung: nêu nội dung chính cần nghiên cứu
Phương pháp nghiên cứu: mô tả cách tiến hành thí nghiệm, thực nghiệm, điều tra,
v.v. để thu thập thông tin, số liệu trả lời câu hỏi nghiên cứu đặt ra. Vì vậy, chương này
phải trình bày đầy đủ, chi tiết để bất kỳ ai cũng có thể tham khảo và lặp lại nghiên cứu
một cách chính xác. Về căn bản, phần này cần mô tả theo trình tự logic cách thiết kế
và tiến hành nghiên cứu, vật liệu và phương pháp nào được sử dụng, số liệu được thu
thập và cách xử lý, phân tích số liệu. Thiết kế nghiên cứu được mô tả bằng những từ
chọn lọc, rõ ràng và cụ thể.
Cụ thể, phần này trả lời được những câu hỏi sau:
 Làm gì?
 Làm như thế nào?
 Tại sao lại sử dụng phương pháp đó?
 Khi nào tiến hành?
 Ở đâu?
 Sử dụng vật liệu gì?
 Thu thập số liệu như thế nào?
 Phương pháp đã sử dụng để xử lý số liệu là gì?
8Chương 3 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
Phần kết quả và thảo luận chiếm tối thiểu 50% của luận văn. Phần này gồm hai
mục đích: trình bày kết quả và bàn luận. Chìa khóa quan trọng đối với phần kết quả là
mô tả kết quả - tác giả cần trình bày chính xác mình đã phát hiện điều gì. Kết quả phải
được tổ chức sao cho chúng phản ánh phương pháp đã sử dụng, trình tự thông tin và
câu hỏi/mục tiêu nghiên cứu đề ra.
Những điều cần ghi nhớ khi trình bày kết quả gồm:
 Tập trung vào những kết quả chính yếu – đó là những kết quả trả lời câu hỏi và
mục tiêu nghiên cứu,
 Rõ ràng và cô đọng – đảm bảo cho người đọc biết được một các chính xác
mình mô tả kết quả nào (đề cập số bảng, số hình),
 Không đi sâu vào chi tiết mà cần chỉ rõ những thông tin quan trọng,
 Sử dụng bảng biểu, hình và đồ thị một cách hiệu quả, không lặp lại cả bảng lẫn
đồ thị,
 Không bỏ sót bất kỳ những điểm nào quan trọng, nêu bật những phát hiện quan
trọng,
 Phải trình bày rõ từng bảng, hình, đồ thị (nếu giá trị thông tin thấp không nên
đưa vào luận văn).
Thảo luận là phần quan trọng nhất và trọng tâm của luận văn và cũng là nơi tác
giả bổ sung giá trị cho công trình nghiên cứu. Thảo luận quan trọng vì tác giả phải giải
thích kết quả, trả lời câu hỏi nghiên cứu, biện minh cho phương pháp và đánh giá có
biện luận nghiên cứu của mình. Hơn thế, thảo luận là nơi để biện luận, đưa ra những
luận điểm, nhận thức mới nên tác giả phải suy nghĩ một cách thận trọng về ý nghĩa
của kết quả thu được: không chỉ mô tả kết quả mà phải giải thích và đưa ra ý nghĩa
của chúng. Việc giải thích phải chính xác, hợp lý, có bằng chứng cụ thể và đáng tin
cậy. Ngoài ra, tác giả cần phân tích, nhận biết những hạn chế và tồn tại của nghiên
cứu, lý giải cách giải quyết, cải thiện.
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
Kết luận phải rút ra được những ý tưởng chính, ý nghĩa của những phát hiện từ
nghiên cứu của tác giả và nêu được sự đóng góp cho tri thức, khoa học, thực tiễn hay
khả năng ứng dụng vào những lĩnh vực liên quan. Kết luận phải mang tính khái quát
hóa, đảm bảo độ tin cậy và giá trị rút ra từ chính kết quả nghi ... a tên tài liệu.
b. Danh mục tài liệu tham khảo
Danh mục tài liệu tham khảo bao gồm tất cả các thông tin cần thiết để có thể xác
định nguồn gốc tài liệu được trích dẫn. Danh mục tài liệu tham khảo trình bày kiểu
chữ Times New Roman, cỡ chữ 12, dãn dòng single; từ dòng thứ 2 trở đi thụt đầu
dòng 1,25 cm (hanging); Cách đoạn trước 6pt.
Danh mục tài liệu được xếp riêng theo từng ngôn ngữ. Mỗi tài liệu được trình bày
theo trình tự: Tên tác giả - Năm xuất bản - Tên tài liệu - Nguồn. Ghi đầy đủ tên của tất
cả các tác giả của mỗi tài liệu tham khảo. Tên các tài liệu tiếng nước ngoài thông dụng
phải giữ nguyên văn, không phiên âm, không dịch. Riêng những ngôn ngữ còn ít
người biết đến có thể thêm phần dịch tiếng Việt đi kèm theo mỗi tài liệu. Các tài liệu
liệt kê trong danh mục tài liệu tham khảo phải tương ứng chính xác với nguồn trích
dẫn trong các phần văn bản trên của Luận văn.
Cách liệt kê danh mục các tài liệu tham khảo thống nhất như sau:
Tài liệu mà tác giả là người Việt Nam, xếp thứ tự ABC theo tên gọi, giữ nguyên
trật tự thường dùng, không đảo tên lên trước. Trước tác giả cuối cùng thêm từ “và” để
nối với tác giả trước đó.
Tài liệu mà tác giả là người nước ngoài, xếp thứ tự ABC theo họ; tất cả các tác
giả đều ghi họ trước tên viết tắt sau. Các tác giả được phân cách bằng dấu phẩy (,).
Sau họ mỗi tác giả có dấu phẩy. Trước tác giả cuối cùng thêm từ “and” để nối với tác
giả trước đó.
Nếu các tài liệu cùng tên tác giả thì xếp theo thứ tự thời gian. Các tài liệu của
cùng tác giả xuất bản trong cùng một năm thì ghi thêm a, b, c sau năm xu ất bản. Ví
dụ: 1974a, 1974b, v.v
Nếu có nhiều tài liệu có nhiều tác giả nhưng tác giả thứ nhất giống nhau thì xếp
theo thứ tự: (i) xếp tác giả thứ nhất theo thứ tự quy định như trên so với các tài liệu
khác; (ii) sau đó xếp đến thứ tự của tác giả thứ 2 và tiếp tục theo vần ABC.
12
i) Tài liệu tham khảo là bài báo đăng trên tạp chí
Mẫu chung: Họ tên tác giả (năm xuất bản). Tên bài báo, tên tạp chí, tập (số):
khoảng trang bài báo tham khảo trên tạp chí.
Ví dụ:
Phạm Văn Hùng (2006). Phương pháp xác định khả năng sản xuất nông nghiệp
của hộ nông dân, Tạp chí Khoa học kỹ thuật nông nghiệp, 4(4+5): 289-296.
Nguyễn Hữu Đức, Giang Hoàng Hà, Trần Thị Bình Nguyên (2011). Phân tách tế
bào cumulus của trứng dê bằng cách sử dụng enzym hyaluronidaza, Tạp chí
Khoa học và Phát triển, 9(4): 578-583.
Smith, P. (1988). An argument against wet paddy mechnization of wet paddy
agriculture, Journal of Rice Production, 8: 34-60.
Marth, G.T. (1999). A general approach to single-nucleotide polymorphism
discovery, Nature Genet, 23: 452-456.
Phạm Văn Hùng (2006). Phương pháp xác định khả năng sản xuất nông nghiệp
của hộ nông dân, Tạp chí Khoa học Kỹ thuật nông nghiệp, 4(4+5): 289-296.
Arcos, F.G., Ibarra, A.M., Palacios, E., Vazquez-Boucard, C. and Racotta, I.S.
(2003). Feasible predictive criteria for reproductive performance of white leg
shrimp Litopenaeus vannamei: “egg quality and female physiological
condition”, Aquaculture, 228(1-4): 335-349.
Lokendra, P. P. and Weber, K. E. (1993). People’s Participation: Some Methods
for Measuring Intensities Across the Development Sectors, Asia-Pacific
Journal of Rural Development, 3(2): 178-195.
Smith, P. (1988). An argument against wet paddy mechnization of wet paddy
agriculture, Journal of Rice Production, 8: 34-60.
Wong, X., Singh M. and Duncan, P. (1977). Increasing rice yields in wet paddy,
Agricultural Review, 15: 167-191.
Lưu ý: Nếu bài báo đang in ấn hoặc đã gửi đăng hoặc đã được chấp nhận, đặt cụm
từ giải thích như: in press/đang in, submitted/gửi đăng hay accepted/chấp nhận
đăng vào cuối phần trình bày tài liệu tham khảo đó.
* Bài báo không có tên tác giả
Ghi Anonymous (đối với tài liệu nước ngoài) hay Khuyết danh (đối với tài liệu
tiếng Việt) thay vào vị trí tác giả. Ví dụ:
Anonymous (1998). Respiratory health hazards in agriculture. Am.J.Crit.Care
Med.158: S1-S76.
Khuyết danh (2003). Đưa người nghiện ma túy hòa nhập với cộng đồng, Tạp chí
Lao động xã hội, 23: 529-530.
13
ii) Tài liệu tham khảo là sách
- Sách có một hay nhiều tác giả
Mẫu chung: Họ tên tác giả hoặc các tác giả (năm xuất bản). Tên sách, Nhà xuất
bản, Nơi xuất bản, có thể không ghi hoặc ghi tổng số trang. Nếu ghi tổng số trang thì
ghi như sau: sách có tổng số 235 trang nếu là tiếng Việt viết 235 tr., nếu là tiếng Anh
viết 235 p.
Day, R.A. (1998). How to write and publish a scientific paper. 5th Edition, Oryx
Press, 296 p.
Nguyễn Thị Cành (2004). Giáo trình Phương pháp và Phương pháp luận Nghiên cứu
khoa học kinh tế, NXB Đại học quốc gia, Thành phố Hồ Chí Minh.
Cone, J.D. and Foster, S.L. (1993). Dissertations and theses from start to finish:
Psychology and related fields. American Psychological Association,
Washington DC, 156 p.
Biays, J. S., Wershoven C. and Larway, L. (2000). Along These Lines – Writing
Paragraphs and Essays, Canadian Edition, Prentice Hall Allyn and Bacon
Canada, Scarborough, Ontario, 442 p.
Sách có chủ biên và nhiều đồng tác giả
Pereira, M.E. and Fairbanks, L.A. (eds.) (1993). Juvenile primates: Life history,
development, and behavior. Oxford University Press.
Nếu các phần trong sách do nhiều người viết và có chủ biên tập hợp, sắp xếp lại
thành một ấn phẩm hoàn chỉnh, trích phần nào/chương nào thì ghi theo tên tác giả
của phần/chương/bài viết đó và chỉ rõ số trang. Mẫu chung: Họ và tên/cơ quan (năm).
Tên chương, hay phần, Trong sách/In: Tên sách, Tên chủ biên (chủ biên), Nhà xuất
bản, địa danh nhà xuất bản, tên chương, (nếu trình bày thêm số trang - viết tắt tiếng
Việt là tr., tiếng Anh là pp.).
Trần Đức Viên, Phạm Tiến Dũng và Nguyễn Thanh Lâm (2008). Báo cáo thử
nghiệm cải tiến hệ canh tác nương rẫy tổng hợp của Trường Đại học Nông
nghiệp Hà Nội, Chương 21, Trong sách: “Canh tác nương rẫy tổng hợp, một
góc nhìn”, (Chủ biên) Trần Đức Viên, A. T. Rambo, Nguyễn Thanh Lâm, Nhà
xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội, tr. 25-48.
Pham, V. H., MacAulay, T. G. and Marsh, P. S. (2006). Modeling Vietnamese
households: an economic model of land transactions in a village context. In:
Agricultural Development and Land Policy in Vietnam, MacAulay, G. T.,
Sally Marsh, Pham Van Hung (eds.), ACIAR, Chapter 10, pp. 201-220.
Gregory, P.J. and Simmonds, L.P. (1992). Water relations and growth of
potatoes. In: P.M.Harris (Ed.) The potato crop - The scientific basis for
improvement. 2nd ed. Chapman and Hall, London, pp. 214-246.
- Sách được dịch từ tài liệu
14
Skees, J., Hartell, J., Murphy, A. and Collier, B. (2009). Những thách thức trong
phát triển bảo hiểm nông nghiệp ở Việt Nam. Nguyễn Duy Linh dịch, NXB
Nông nghiệp, Hà Nội.
- Sách không có tác giả (ví dụ Bách khoa toàn thư, từ điển)
Merriam-Webster’s collegiate dictionary, 19th edition (1997). Springfield, M.A:
Merriam- Webster.
- Luận văn, Luận văn
Mẫu chung: Họ tên tác giả (năm xuất bản). Tên đề tài luận văn, luận văn, cơ sở
đào tạo, tổng số trang. Ví dụ: luận văn, Luận văn có tổng số 142 trang thì viết là 142
tr. nếu là tiếng Việt hay 142 p nếu là tiếng Anh.
Anithakumari, A. M. (2011). Genetic Dissection of Drought Tolerance in Potato.
PhD. Thesis, Wageninmgen University, 152 p.
- Kỷ yếu hội nghị
Mẫu chung: Họ tên tác giả (năm). Tên phần hoặc chương cụ thể đã tham khảo, Kỷ
yếu Hội nghị (tên Hội nghị và chủ đề hội nghị), thời gian hội nghị, (chủ biên, nếu có)
tên chủ biên, số trang tham khảo (trang viết tắt tiếng Việt là tr., tiếng Anh là pp.).
Chainuvati, C., Potan, N. and Woprasan, T. (1988). Mungbean and black gram
production and development in Thailand. In: Mungbean, Proceedings of the
International Symposium, 16-20 November 1987. (Eds.) S.
Shanmugasundaram, B. T. McLean, pp. 675-688.
iii) Tài liệu tham khảo là ấn phẩm điện tử
Mẫu chung: Họ tên tác giả (năm xuất bản). Tên ấn phẩm/tài liệu điện tử, tên tổ
chức xuất bản, các thông tin khác (nếu có), ngày tháng năm truy cập, địa chỉ website
liên kết đến ấn phẩm/tài liệu.
Các cụm từ thường được sử dụng khi trình bày các tài liệu này là: “Truy cập
ngày. từ” hoặc “retrieved hoăc downloaded from.”
Ví dụ:
- Báo điện tử
Deininger, K., J. Songqing (2003). Mua bán và cho thuê đất: thực tế tại nông
thôn Việt Nam, Bài viết về Nghiên cứu chính sách của Ngân hàng thế giới số
3013, Washington, DC., Truy cập ngày 20/08/2003 từ
 wps3013.pdf .
Nguyễn Hưng (2008). Tạm 'đóng cửa' nhà máy Vedan, Bản tin xã hội của
VnExpress ngày 07/10/2008, Truy cập ngày 08/10/2008 từ
Do, Q. T. and Iyer, L. (2003). Land rights and economic development: evidence
from Vietnam, a working paper 3120, World Bank, Washington D.C.,
15
[online], retrieved 24 September 2003 from
Marsh, S. P. and MacAulay, T. G. (2002). Land reform and the development of
commercial agriculture in Vietnam: policy and issues, Agribusiness Review,
10, [online], Downloaded 20 November 2002 from
- Bài báo toàn văn hoặc tóm tắt từ một cơ sở dữ liệu điện tử
Madden, G. (2002). Internet economics and policy: an Australian perspective,
Economic Record, 242 (78): 343-358, Truy cập ngày 16/03/2002 từ cơ sở dữ
liệu ABI/INFORM Global.
- Bài báo trực tuyến miễn phí trên internet
Kole, C., Olukolu, B. A., Kole P., Rao V. K., Bajpai A., Backiyarani S., Singh J.,
Elanchezhian R. and Abbott A. G. (2012). The First Genetic Map and
Positions of Major Fruit Trait Loci of Bitter Melon (Momordica charantia).
DOI: 
Byrne, A. (2004). The end of history: censorship and libraries. The Australian
Library Journal, 2 (53). Truy cập ngày 16/10/2004 từ
Ojo, G. O. S. and Ayuba, S. A. (2013). Combining ability and heterosis for
aluminium stress tolerance of soybean roots and shoots grown in acid sand
culture. DOI: 10.5897/JPBCS12.038, J, Plant Breeding and Crop Scince,
5(1): 6-11. Retrieved from
%20Ayuba.pdf .
Tran Dang Khanh, Le Hung Linh, Ta Hong Linh, Le Huy Ham and Tran Dang
Xuan (2013). Rapid and high-precision marker assisted backcrossing to
introgress the SUB1 QTL into the Vietnamese elite rice variety. DOI:
10.5897/JPBCS12.052:, J. Plant Breeding and Crop Scince, 5(1): 26-33.
Retrieved from
%20al.pdf
- Truy cập từ cơ sở dữ liệu CD-ROM
Sun, L. R. (1992). Marketing slays the dowsizing dragon. Information Today, 3
(9): 58-59. Truy cập ngày 6/10/2002, từ cơ sở dữ liệu UMI Business
Periodicals Ondisc.
3. Phần phụ lục
Phần phụ lục được trình bày sau danh mục tài liệu tham khảo và được liệt kê
trong phần mục lục. Nếu có từ hai phụ lục trở lên, mỗi phụ lục phải bắt đầu trên một
trang mới và đánh số 1, 2, 3 hay a, b, c. Phụ lục chỉ bao gồm những nội dung bổ sung
16
cần thiết, phù hợp nhằm hỗ trợ cho nội dung của Luận văn (nếu trình bày trong phần
văn bản có thể gây nhiễu) và phải được đề cập đến trong phần văn bản của luận văn,
giúp người đọc hiểu và theo dõi được.
Nội dung cụ thể của phụ lục gồm hình, đồ thị, sơ đồ, ảnh, bản đồ, phương trình
tính toán, phân tích thống kê, bộ câu hỏi phỏng vấn, số liệu thô quan trọng, mô tả công
cụ/thiết bị thí nghiệm, một số chi tiết về thí nghiệm, v.v.

File đính kèm:

  • pdftai_lieu_huong_dan_viet_va_trinh_bay_luan_van_thac_si.pdf